እሱራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤት ምርመራ ማእኸላዊ

እሱራት ደቂ ኣንስትዮ Image copyright GS

ወይዘሮ ነበቡ ደሳለኝ 22 ጥሪ 2009 ዓ.ም ናብ እንዳ መሓዛይ እንትኸይድ ኣባላት ደህንነት ሒዞምኒ ትብል።

'ትድለዪ ኢኺ' ኢሎም ድማ ናብ መኪና ክትኣትው ከምዝሓተትዋ ትዛረብ። ዋላ'ኳ ክትኣትው እንተዘይደለየት ተገዲዳ ከምዝኣተወት ትገልፅ።

ብሰንኪ እተዊ ኣይኣትውን ብምባል ዝተፈጠረ ሃንቺመንቺ ወንበር መኪና ከብደይ ወቒዑኒ መዓንጣይ ሓሚመ በለት። እንተኾነ ግና፡ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስኣተወት ሕክምና ክግበረላ ሓቲታ ከምዝተኸልአት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ገሊፃ።

ናብ ቤት ምርመራ ማእከላዊ ከምዝወሰዱዋ እትዛረብ ወይዘሮ ነበቡ ስልካ ተቐቢሎም መንነት እቶም ኣብ ውሽጢ ስልካ ዝተዘርዘሩ ሰባት ብእርይ ቁፅር ንገርና ኢሎምኒ ኢላ።

"ስድራ ቤተይ ናበይ ጠፊኣ ኢሎም ክደልዩኒ ውዒሎም፤ መርመርቲ ናብ ገዛና ምስከዱ እዮም ስድራ ኣበይ ከምዘለኹ ዝፈለጡ" እንትብል ትዛረብ።

ገዛ እንትጉርጉሩ ዝረኸብዎ ሰነድን ኣቕራሽን ሓጢጦም ወሲዶምዎ ብምባል ትኸስስ። ኣብ እዋን ምርመራ ኸዓ ጓል ኣንስትየቲ ብምዃነይ መድሃልቲ በፂሑኒ ትብል።

ኣብ እዋን ምርመራ "ጉሒላ፣ ዕስብትን ጐጃሊት ፈጠርቲ ራዕዲ" ብምባል ፀሪፎምኒ ትብል ወይዘሮ ነበቡ።

ብተወሳኺ "ደቅኺ ናብ ጐደና ወፅዮም ክድርበዩ እዮም፤ ንብስኺ ኣሕሲርኪ ክትነብሪ ኢኺ፤ እታ ኩላ ዝገበርክያ ንደቅኺ ኮፍ ኣቢልና ክንፀውዮም ኢና፤ ኣብዚኣ ክትኣርጊ ኢኺ" ዝብሉን ካልኦትን ፀርፍን መድሃልትን ወሪዱኒ ብምባል ደፊራ ትዛረብ።

ብሰንኪ እቲ ቤት ምርመራ ስነ ልቦናዊ ጥራሕ እንተይኰነስ ኣብ ናብራኣ እውን ፀገም ከምዝበጽሓ ትዛረብ።

"ተፈቲሐ ኣለኹ፤ ግን ድማ ዕድል ስራሕ ኣይረክብን። ከምቶም ካልኦት ሃገራት ሕልናዊ ካሕሳ ኣይረኸብኩን። እዚታት ድማ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ፅዕንቶ ኣለዎ" ክትብል ትገልጽ።

Image copyright Getty Images

ናብራ ቤት ማእሰርቲ

በዓል ወይዘሮ ነበቡ ዝተኣሰራሉ ክፍሊ ኣመልኪታ እንትትዛረብ "ክልተ ክፍሊ ደቀንስትዮ'ሎ። እተን ክፍልታት ኣርባዕተ ብኣርባዕተ ወይ ከዓ ሰለስተ ብሰለስተ ይኾና። ኣብተን ክፍልታት ድማ 20ን 30ን ሰባት ታዓጒርና ንነብር ነይርና" ብምባል ገሊፃ።

ክፈትሑኒ እዮም ኢለ ኣይሓሰብኩን ዝበለት ወይዘሮ ነበቡ "ኣብዚኣ ኢኺ ክትብስብሲ ስለዝበሉኒ ዝመፀ ይምፃእ ብምባል ኩሉ ካብ ምቕባል ወፃኢ ካልእ ኣይሓስብን ነይረ" በለት።

ወይዘሮ ነበቡ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ እያ። ብምኽንያት ቈፀራ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ከምዝተመላለሰት ብምግላፅ ድማ ፍትሒ ክረክብ እየ ዝብል ተስፋ ኣይነበረንን ኢላ።

"ሽሕ እኳ ንፅህቲ እየ እንተበልኩ ንፅህናይ ግና ኣይኣመንኩሉን። ምኽንያቱ ካብ ካልኦት ኣሓተይ ዝተረዳእኹዎ ከም ቃሕ ዝበሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለዘፅንሑኻ ንዓይ እውን ከፅንሑኒ እዮም ኢለ ስለዝሓሰብኩ ንባዕለይ ኣእሚነዮ ነይረ" ብምባል ኣብ እዋን እቲ ቃለ ምልልስ ተዛሪባ።

ብሳላ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር ዝተኻየዱ ተቓውሞታት ኣንፃር መንግስቲ፥ ንኽትፍታሕ ምኽንያት ክኸውን ምኽኣሉ እውን ወይዘሮ ነበቡ ገሊፃ'ላ።

ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ቤት ምርመራ ማአእከላዊ ከምዝፀንሓት እትዛረብ ለሊሴ ፃንሒታ ኣፀጋሚ ከምዝነበረ ትዛረብ።

ንሳ'ውን ከም ነበቡ ስቓይ ከምዝተፈፀማን፡ "ንሶም ዝደልዩዎ ንክኣምን መግረፍትን ምፍርራሕን ይበፅሐኒ ነይሩ" ትብል።

ንዝኾነ ውልቀሰብ "ካብ ኦነግ ገንዘብ ተቒበለ አተሓላሊፈ 'የ" ኢልኪ እማኒ ብዝብል ብፀጋምን የማንን ብፅፍዒት ይገስሙዎ ከምዝነበሩ ወሲኻ ትዛረብ።

ኣብ መንጎ ኣፃብዕተይ መስመሪ ገይሮም ድማ የሳቐዩኒ ነይሮም ትብል። ዘይትፈልጦ ነገር ኣብ ወረቐት ፅሒፎም ፈርሚ ይብሉዎ ከምዝነበሩ'ውን ከምኡ።

ኣብ ማእኸላይ ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ ፃንሒት ናብ ቃሊቲ ከምዝተዛወረት እትዛረብ ለሊሴ፥

ኣብኡ መግረፍቲ እንተዘየለ'ኳ ብፖለቲካ ዝተኣሰረ ሰብ ከምቶም ካልኦት እሱራት መሰል ከምዘይብሉ'ያ ትዛረብ።

ንባዕላ ሓዊሱ ካልኦት ሰለስተ ሰባት ንዝቐረበሎም ክሲ ናይ ሰነድ ኮነ ናይ መሰካኽር መረዳእታ ከምዘይተረኸበሎም፡ ይኹን'ምበር ካብ ቴሌ ብዝተረኸበ ቅዳሕ ድምፂ ብግብረ ራዕዲ ከምዝተኸሰሰት ትዛረብ።

ኣደ ቆልዓ ዝኾና ነበቡ ኮነት ለሊሴ ባህሩ ኣብ ማእኸል ምርመራ ማእከላዊን ኣብ ቤት ህንፀት ቃሊቲን ፀኒሓን መንግስቲ ብምሕረት ካብ ዝፈትሖም ጥርጡራት እሱራት መንጎ'የን።