ደሃይ 21፡ ገሊኡ ቦታታት ንጀጎል የዘክረኒ

ሚካኤል ብህሩ Image copyright Michael Bahiru

ሚካኤል ባህሩ እበሃል። ኣብ ሃረር ተወሊደ ዓብየ። ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸታቲለ። ሕዚ ኣብ ሆላንድ ኣምስተርዳም እርከብ።

ናብዛ ሃገር ዝመፃእኹ ኣብ ሃገረይ ብሞያ ሕክምና ድሕሪ ምምራቐይ እዩ። ብዝነበረኒ ትምህር ክቕጽል ናብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርሲቲታት ኣመልኪተ ነይረ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሕዚ ዘለኹሉ ዩኒቨርሲቲ ተቐቢሉኒ ካልኣይ ዲግሪ ክሰርሕ መፂአ።

ንኣምስተርዳም ካብተን ዝፈልጠን ከተማታት ዝፈልያ ነገር እንተልዩ ዛሕሊ እዩ። ብተወሳኺ፡ ሆላንድ ሌጣ ጎልጎል ስለዝኾነት ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ጎቦታት ክትርኢ ኣይትኽእልን። ኣብ ኣምስተርዳም ብዘይካ ነዋሕቲ ህንፃታት እትርእዮ ጎቦ የለን።

ናብ ሆላንድ ካብ ዝመፅእ ንደሓር ዝምገቦን ዝፈትዎን መግቢ ብሳልመን ዓሳ ዝተዳለወ መግቢ እዩ። ካብ ገዛ ወፂእኻ ኣብ ደገ ምምጋብ ምርጫይ ስለዘይኮነ ዝበዝሕ ግዜ ባዕለይ እናሰራሕኩ'የ ዝምገብ። ስለዝኾነ ነቲ ብዓሳ ዘዳልዎ መግቢ እመርጽ።

Image copyright Michael Bahiru

ካብ ሃገረይ ካብ ዝወፅእ ሓፂር እዋን'ኳ እንተኾነ ኩልግዜ ንህዝበይ እናፍቕ። ካብ ዓዲ ምስወፃእኻ ዝተፈለየ ባህሊ ምስ ዘለዎም ሰባት ተላሚድካ ምንባር ኣፀጋሚ ስለዝኾነ ነቶም ዝፈልጦም ሰባት እናፍቖም።

ኣብ ህይወተይ ዝፈልጦም ሰባት ኩሎም ኣብ ሃገር'ዮም ዘለው። ካብ ስድራይ ጀሚሩ ኩሎም እናፍቖም።

ኣብ ገዛይ ኮይነ ብመስኮት ናብ ደገ እንተማዕዱ፡ ብፍላይ ኣብ ሓጋይ ነታ ኣብ ወጋሕታ ብኣንፈት ምብራቕ እትወፅእ ፀሓይ እርእያ። ኣብ ኣምስተርዳም ኩሉ ሰብ ንጥዕንኡ ክብል ብሽክሌታ'ዩ ዝጥቀም።

ብፍላይ ንጉሆ ብመስኮት ንገዛይ እንትቕልቀል ብዙሓት ብሽክሌታታት እርኢ። ቡነይ እናሰተኹ ብመስኮት ንዝኣተወት ፀሓይ እናተፀለኹ ናብ ደገ ምምዕዳው የሕጉሰኒ።

ኣምስተርዳም ብዙሕ ነገር ኣለዋ። ኮይኑ ግን እንተዝህልዋ ወይ ድማ እንተዝውሰኻ ኢለ ዝሓስቦ ነገር እንተልዩ ጎቦታት እዩ። እታ ሃገር ጎቦታት እንተዝህልዋ ብዝበለፀ ምልእቲ ምኾነት ነይራ ኢለ እሓስብ።

ሩባታትን ዝወቀቡ ልሙዓት ቦታታትን ኣብታ ከተማ ኣለው። ብብሽክሌታ ኮነ ብእግረይ ከይደ ናብቲ በሪኽ ጎቦ ደይበ ንሙሉእ ገፅ እታ ከተማ እንተ ዝርእያ ዝያዳ መሕጎሰኒ።

ሕዚ ግን ኣብዛ ፅብቕቲ ከተማ እናተንቀሳቐስኩ ክርኢ እንተዝፍትን ዝተወሰኑ ነገራት ጥራሕ'የ ክርኢ ዝከኣለኒ። ብድሕሪ ገዘፍቲ ኣእዋምን ህንፃታትን እንታይ ከምዘሎ ክትርእይ ትፅገም።

ብፍላይ ኣብታ ከተማ ክትፀንሕ ከለኻ ዝኾነ ናይ ምዕባጥ ስምዒት ይስመዓካ። ነዚ ድማ እዩ ኣምስተርዳም ብርኽ ኢሎም ዝረኣዩ ጎቦታት እንተዝህልዉዋ ኢለ ዝሓስብ።

Image copyright Michael Bahiru

ሓደ ሓደ ናይ ኣምስተርዳም ከባቢታት ምስታ ዝተወለድኩላ ከተማ ሃረር ይመሳሰሉኒ። ብፍላይ ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም ተፀጋጊዖም ዝተሃነፁ ገዛውትን ብዝተፀረቡ ኣእማን ዝተሃነፁ ውሽጣ ውሽጢ ዝወስዱ መገድታት ብዝተወሰነ መልክዑ ንጀጎል የዘክሩኒ።

ብፍላይ ሽዑ፡ ኣብ ዝመፃእኹሉ እዋን ናብዞም ቦታታት እንትኸይድ ይግረም ነይረ። ካብዚ ወፃኢ መብዛሕትኡ ክፋል እዛ ከተማ ምስቶም ኣነ ዝፈልጦም ከባቢታት ሃገረይ ብዙሕ ዘመሳሰል ነገር የብሎምን።

ኣብ ኣምስተርዳም ከም ተምሃራይ ኮይነ ኣብ ዝፀናሕኩሉ እዋን ዝኸፍአ ዝበሃል ዘፀግም ነገር ኣየጋጠመንን። ይኹን እምበር ነዛ ሃገር ጋሻ ስለዝነበርኩ ናብ ሰባት ንምቕራብን ተላሊኻ ማሕበራዊ ርክብ ንምፍጣር ተፀጊመ ነይረ።

እዚ'ውን ምስ ናፍቖት ስድራን ትምህርትን ተደራሪቡ ከቢዱኒ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ንኽልተ ኣዋርሕ ዝኣክል ተፀጊመ። ሕዚ ግን ፈጣሪ ይመስገን ኩሉ ነገር ለሚደዮ ፅቡቕ ኣለኹ።

ሕዚ ካብ ዘለኹዎ ቦታ ሃንደበት ተንሲአ ክኸይድ እንተዝኽእል ናብ ሃረር ምኸድኩ። ኣብ ጀጎል ኮይነ ከኣ ጥዑማት ፍረታትን መግብን በሊዐ ምተሓጎስኩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት