ንባብ ካብ 'ስፓ' ይሓይሽ ዶ ይኸውን?

ካብ ጸጋም ናብ የማን ንይንኬ፣ ሄለን፣ ናኒን ኣኔን

ምንጪ ስእሊ, Sara Noel

መግለጺ ስእሊ,

ካብ ጸጋም ናብ የማን ንይንኬ፣ ሄለን፣ ናኒን ኣኔን

መቸስ ብዛዕባ ስፓ ከምኡ'ውን ማእኸላት ንባብ እኹል ሓበሬታን ፍልጠትን ከምዝህልወኩም ተስፋ ንገብር።

እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን ሰባት ብዝያዳ ሓንጎሎም ዘሕድስሉ እቲ እንዳ ንባብ ዶስ እቲ እንዳ ሰውነትካ መፍታትሒ ( ስፓ) እዩ?

እምበኣር ሰባት ሓንጎሎም ዘዘናግዑ ብ ከም እኒ 'ስፓ'ን ካልኦትን ማእኸላት መዘናግዒ ጥራሕ እንተይኮነስ መጽሓፍቲ ኣብ ጽምዋ ቦታ ኮይንካ ዝንበበሎም ማእኸላት ብምኽፋት'ውን ሰባት ሓንጎሎም ከዝናንዩ ይኽእሉ'ዮም ኢለን ምስ ዝተበገሳ ኣዋልድ ክነላልየኩም።

መስራቲት ማእኸል ጽምዋ ንባብ ክረሲዳ፡ " እዚ ሓሳብ ናብ ሓንጎለይ ክመጽእ ዝኸኣለ፡ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ንዓይ ጽቡቕ ስለዘይነበረ ሰብኣየይ ' እሞ እንዳ ቤት ግልጋሎት ስፓ ከይድኪ ንባዕልኺ ዘይተዝናንይ?' ይብለኒ እሞ ደሓር እወ ከምኡ ክገብር ይኽእል'የ ኢለ ሓሲበ።

ግን ድማ ብዛዕባ መጽሓፍተይ'ውን ተጨኒቐ።"

" ፈውሲ ጭንቀተይ መጽሓፍቲ ዘንበበሉ ጽምዋ ቦታ ምዃኑ ዋላ እኳ ተገንዚበ እንተነበርኩ ዋላ ሓንቲ ማእኸል ግን ክረክብ ኣይከኣልኩን" ትብል ክረሲዳ እቲ ናታ ድሌት ናይ ብዙሓት ክኸውን ከምዝኽእል'ውን ኣይሰሓተቶን።

ድሕሪ እዚ'ዩ እምበኣር ምስ ናይ ስራሕ መሻርኽታ፡ ኪኢላ ስእሊ ሳራ ኖል ብምዃን ማእኸላት ንባብ ጽምዋ ናይ ምጥያሽ ሕልምታት ክተግህድ ላዕልን ታሕትን ክትብል ዝጀመረት።

እቲ ከጣይሽኦ ዝሓሰብኦ ማእኸላት፡ ጎጆ ዝዓይነቱ ቅርጺ ገዛውቲ እሞ ድማ ኣብ ጥቓ ቀላያት ወይ ከኣ ኣብ ገጠር ክኸውን ከምዘለዎ ኣብ ምርድዳእ በጺሐን።

ኣብ ርእሲኡ እቶም ክፍልታት መንበቢ፡ ጸጥተኦም ዝሓለዉ ጽምዋ ቦታታት ክኾኑ ከምዘለዎም ተሰማሚዔን።

ምንጪ ስእሊ, Sara Noel

መንግስቲ ኢንግሊዝ ኣብ 2014 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዘካየዶ መጽናዕቲ ከምዘመላኽቶ እንተድኣኾይኑ ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 25 ክሳብ 39 ካብ ዝርከቡ ሰባት እቶም 41 ሚኢታዊት ሓንጎሎም ንምዝንጋዕ ኢሎም መጽሓፍቲ ከምዘንብቡ የረድእ።

እቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዳርጋ ርብዒ ዝኣኽሉ ኣባጽሕ ደቂ እቲ ዓዲ ሓንጎሎም ከዝናንዩ ክብሉ ዋላ ሓንቲ መጽሓፍ ከምዘይ ኣንበቡ ኣመላኺቱ።

ውሩያት ጸሓፍቲ እኒ ሱዛን ሂልን ሆዋርድ ጃኮብሶንን ሰባት ምስ ዲጂታል ማሕበራዊ መራኸብታት ዘለዎም ወልፊ ክገትእዎ እንተዘይኪኢሎም ሓንጎሎም እክብ ኣቢሎም ዓብይ ትሕዝቶ ዘለዎም መጽሓፍቲ ናይ ምንባብ ዓቕሞም ከምዝዳኸም ኣተሓሳሲቦም።

ኣብቲ ብእኒ ክሪሲዳ ዝተጣየሸ ጽምው ማእኸል ንባብ ተሌፎንን ታብሌትን ክልኩል ኣይኮነን።

'ንባብ ካብ ስፓ ይሕሸኒ'

ሰበይቲ ሮቢ ኣብ እዋን በዓል ልደት ንሰብኣያ ዝኸውን ናውቲ ንባብ ብውህብቶ መልክዕ ለጊሳትሉ። ንሱ እውን ዘንብቦም መጽሓፍቲ ኣብ ላፕቶፑ ጺዒኑ።

" ናይ ኮርማክ ማካርቲን ረይ ብራድቡሪን መጽሓፍቲ ኣብ ኢደይ ኣእትየ ኣለኹ" ዝብል ሮቢ

" እንተኾነ ግና ኣብ ገዛ ኮይንካ ንስድራኻ ካብ ምዝራብን ምውጋዕን ተቖጢብካ ክተንብብ ምድላይ ንኻልኦት ዘይምሕሳብ ኮይኑ'ዩ ዝስመዐኒ"። ብምባል ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ምንባብ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ገሊጽዎ።

ብርግጽ ኣብ ናይ ገዛኻ ጠረጴዛ ኮይንካ እውን ምንባብ ይከኣል እዩ።

ምንጪ ስእሊ, Sara Noel

መግለጺ ስእሊ,

ሄለን ኣብቲ ናይ ሓባር ማእኸል ንባብ

"ከመይ ዘይከኣል?" እትብል ክሪሲዳ " ብሓፈሻ ኣብዚ ገዛ ምስ መሳርሕትኻ ወይ እውን መሓዙትካ ክሳብ ዘየለኻ ' እንተንበብኩስ ቅሬታ ዶ ይሓድረኩም ይኸውን?' ክትብል ኣይግበኣን'ዩ፣ ኩሉሻብ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ክተንብብ ምሉእ ናጽነት ኣለካ"።

"ንባብ ዝሕታለ ኣይጠልብን" እትብል ክሪሲዳ " ንባብ ንቕሓትን ቆላሕታን ዘድልዮ ተግባር'ዩ። ተመራመርቲ ዕላዊ ከምዝገበርዎ ንባብ ንጥዕና ሓንጎል ኣዝዩ ጠቓሚ ነገር ስለዝኾነ ካብ ናብ እንዳ ሰውነትካ መፍታትሒ (ስፓ) እትኸዱ ንሕና ንሓሸኩም"ትብል።