ንሙያ መምህርነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ

መምህር ነጻነት ምስ ደቃ

ምንጪ ስእሊ, Netsanet

ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢላ ስደተኛ ኮይና ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ሎንደን ዝኣተወት መምህር ናጽነት ንርኣዮ ኣደ ኣርባዕተ ቆሉዕትን በዓልቲ ሓዳርን ኤርትራዊት ኣደ ናይዚ ምስክር እያ።

ብምኽንኣት ብሰንኪ ሕርሲ፣ ጥንስን ስራሕን ንልዕሊ 12 ዓመት ካብ ትምህርቲ ተፈልያ ድሕሪ ምጽናሓ ብ2014 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሎንዶን ሳውዝ ባንክ ተመዝጊባ ኣብ 2017 ብናይ ምምህርና ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቓ። ስርሓ እናሰርሐት ድማ ኣህጉራዊ ተፈላጥነትን ብቕዓትን ዘውህባ ስልጠና መምህርነት ትከታተል ኣላ።

"ናብዚ ዓዲ ፈለማ ምስ ኣተኹ ድሌተይ ዝነበረ፣ ኣኣንጋዲት ተጉዓዝቲ በረራታት ኣየር'ዩ ። ነዚ 3 ዓመት ተማሂረ ስረሐይ ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ወኪል ጉዕዞ ስራሕ ጀሚረ ነይረ። ኣጋጣሚ ኾይኑ ግና፡ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ትካል ክሳራ ስለዘጋጠሞ ተዓጽዩ። ብድሕሪኡ ሓዳር ገይረ ዕያል ምዕባይ ኮይኑ ስረሐይ"ትብል ናጽነት።

"ድሌት እንተሎ መገዲ ኣሎ"

ምስ ደቃ ኮይና ናይ ቆሉዑት መጽሓፍቲ እናንበበት ከላ ሓደ እዋን፣ እዚ ድሌት ሞያ መምህርና ኣብ ውሽጣ ከም ዝሓደራ ተዘንቱ ናጽነት። ነዚ ንምትግባሩ ድማ ናብ ኮሌጅ ብምኻድ ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ተሓጋጋዚት መምህር ንምኻን ዘብቀዓ ስልጠና ወሰደት።

"ትምህቲ ምስ ወዳእኩ ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ተሓጋጋዚት መምህር ኮይነ ንሽድሽተ ኣዋርሕ ሰሪሐ። ኣብዛ ሕጂ ዘለኹዋ ቤት ትምህርቲ ድማ ን 12 ዓመት ተሓጋጋዚት መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ" ትብል ናጽነት።

መምህር ናጽነት፡ ኣብቲ ከም ተሓጋጋዚት መምህር ኮይና ትሰርሓሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ከላ'ያ፣ ሙሉእ መምህር ናይ ሙኻን ብቕዓት ከምዘለዋ ዘለለየት። በቲ ተርእዮ ዝነበረት ጽልዋ ናይ ኣመሃህራኣን ቀጥታዊ ውጺኢት ኣብ ተመሃሮኣን ተተባቢዓ ነቲ ዘለዋ ድሌት መምህርና ናብ ዝለዓለ ደረጁኡ ከተብጽሖ ወጠነት። ስለዚያ ከኣ ናብ ዩኒቨርሲቲ ብምኻድ ትምህርታ ክትከታተል ዝጀምረት።

"ቀሊል ኣይነበረን። ጽዑቕ ናብራ ከተማ ሎንዶን ተሓዊስዎ ምስ ኣርባዕተ ቆሉዑትን ትምህርትን ስራሕን ይኸብድ እዩ። ድሌት እንተሎ ግና ኩሉ ይከኣል እዩ።"

ምንጪ ስእሊ, Netsanet

ከመይ ኢላ ከኣለቶ?

ነዚ ጽቡቕ ሕልማ ንምትግባር ሓደ ሓደ ግዜ ድቃስ ይውሕዳ ከምዝነበረ ዝጠቐሰት ናጽነት። ግዚኣ ግና ብግቡእ ትጥቀመሉ ከምዝንበረት ተዘንቱ።

"ንግሆ ሰዓት 6 ይትንስእ እሞ፡ ፈለማ ንደቀይ ምግቢ የዳልወለን። ድሕሪ ምግቢ ብሓንሳብ ንወጽእ። ምሸት ድማ ኣምሲየ ድሕሪ ኩሎም እየ ዝድቕስ ኔረ። ናይ ደቀይ ዕዮ ገዛ ምስ ወዳእና ናተይ ስራሕ ከዳሉ ምእንቲ ክሳብ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ የምሲ ነይረ" ትብል፡ መዓልታ ከመይ ከምእተሕልፍ ክትገልጽ ከላ ናጽነት።

"ኩለን ደቂ ኣንስትዮ፡ ከምዝኽእላ ክኣምና ኣለዎን። ንዝኾነ ነገር እኽእሎ እየ ኢልካ ምብጋስ ጥራዩ ዘድሊ" ድሕሪ ምባል መምህር ናጽነት፣ ነቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ጎና ኮይኑ ዝደገፋ በዓል ቤታ ኣይተ ጰጥሮስ ዘካርያስ ንዝገብረላ ምትብባዕን ሓገዝን ኣዝያ ትንእድ።

ንኹሎም ሰቡኡት ኣንስቶም ከተባብዑን ከምህሩን ትላቦ። "መዓልቲ ትሓጽረኒ ነይራ። እንተኾነ ግና ስለታ ተስፋ ዝርእያ ዝነበርኩ ግና ናባኣ እጎዪ ነይረ" ክትብል ተሞክሮኣ ኣካፊላትና።