"ወደይ ነቒሑ ክፅውዓኒ እናተፀበኹ 12 ዓመት ኮይኑኒ"

ወ/ሮ ሓሊማ ምስ ወዳ መሓመድ ኣብ ሆስፒታል

ምንጪ ስእሊ, Nebiyu Sirak

መነባብሮኦም ኣብ መካ ዝገበሩ ሓሊማን በዓል ገዝኣን ካልኣይ ወዶም ኣብ ራብዓይ ዓመቱ ብዘጋጠሞ ፀገም ጥዕና ኣብ ጂዳ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ይወስድዎ። "ከተንፍስ ከሎ ይፅገም ነይሩ፤ ብፍላይ ክድቅስ ከሎ ይፅገም ነይሩ" ትብል ወላዲቱ ወ/ሮ ሓሊማ።

ኣብ መካ ዝተወለደ ወዶም ልክዕ ከም ካልእ ቆልዓ ጎዩ ዝፃወትን ዝዘልልን ዝክእልን ነይሩ። ኣብ ራብዓይ ዓመቱ ግን ፀገም ምስትንፍስ ስለዘጋጠሞ ኣብ ጂዳ ናብ ዝርከብ ሕክምና ምስወሰድዎ ናታን ናይ በዓል ገዝኣን እምነት ወዶም ፅቡቕ ሕክምና ረኺቡ ብሰላም ክምለሱ ዝብል ነይሩ።

እቲ ሆስፒታል ዘረጋገፀሎም ሓቂ'ውን ንሱ'ዩ። ኣብ ውሽጢ ኣፍንጭኡ ስጋ ይዓቢ ምህላውን ንዕኡ ንምእላይ ድማ 10 ደቒቓ ዝወስድ ቀሊል ሕክምና መጥባሕቲ ከምዘካይዱ ይዛረብዎም።

እቲ ሕክምና ንምክያድ ድማ ምስ ግብፃዊ ዶክተር መዓልቲ ይፈልዩ።

ብመሰረት ቆፀራ እቲ 10 ደቒቓ ዝወስድ ሕክምና ንኽካየድ ወዶም ንዶክተር ኣረኪቦም ክፅበዩ ጀሚሮም።

ወዶም ግን ከምቲ ዝተብሃለ ብድሕሪ 10 ደቒቓ ኣይተመለሰን። ንሰዓታት'ውን ተፀብዮም ወዶም ኣይነቕሐን።

ሓደ መዓልቲ፣ ሰሙን፣ ወርሒ ተቖፂሩ ወዶም ግን እንትርፊ ነታ መሊኣ ዘይወፀት ትንፋስ ሒዙ ኣብ ዓራቱ ካብ ምልዋስ ብዝሰገረ ምምሕያሽ ጥዕና ኣየርኣየን።

ሐሕክምና ምስረኸበ ጥዕንኡ ክምለስ'ዩ ዝበልዎ ወዶም ካብ ዓራት ክለዓል ኣይከኣለን። ኣይሰምዕ ኣይዛረብ ኮይኑ። ካብ ዝነበረሉ ዓራት ተላዒሉ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ተሓከምቲ ናብ ዝድቅሱሉ ክፍሊ ተቐይሩ።

ከምቲ ልሙድ ከተንፍስ ብዘይምኽኣሉ ድማ ብመሳርሒ ክሕገዝ ጀሚሩ።

በዓል ገዝኣ ብዝረኽቦ ማእኸላይ ኣታዊ ዝመሓደሩ ባዓል ሓሊማ ናብርኦም ኣብ መካን ጂዳን ተመቒሉ። ኣደን ጓላን ንመሓመድ ክሕልዋ ኣብ ጂዳ ክተርፋ ኸለዋ፡ ኣቦ ድማ ስርሑ ንዘይምትእጉጓል ናብ መካ ተመሊሱ።

ናብራ ግን በዚ መልክዑ ክቕፅል ኣይከኣለን። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጓሎም'ውን ናብ ኣቡኣ ናብ ዝርከበሉ መካ ተመሊሳ። ሓሊማ ግን ወዳ ካብ ሎሚ ፅባሕ ናብ ጥዕንኡ ክምለሰለይ'ዩ ብዝብል ተስፋ ምፅባያ ቀፀለት።

ምንጪ ስእሊ, Nebiyu Sirak

"ካልኦት ኣባላት ስድራ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ እናመፁ ይርእይዎ" እትብል ሓሊማ፡ ጥዕንኡ ተመሊሱሉ ምስ መሰታታቱ ክውዕል'ዩ ብዝብል ተስፋ ዝተፀበየቶ ወዳ ካብቲ ዝደቀሰሉ ዓራት ከይተልዓለ ዕድሚኡ 17 ዓመት ክመልኦ ኢሉ'ሎ።

ቆልዓ ኣርባዕተ ዓመት ኮይኑ ናብ ሆስፒታል ዝኣተወ መሓመድ መበል 17 ዓመት በዓል ልደቱ ክሰምዕን ክዛረብን ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ኮይኑ ከኽብር'ዩ።

"ነቲ ቅልል ዝበለ ሕክምና መጥባሕቲ ናብ ሆስፒታል ክኣቱ ከሎ ሙሉእ ምርመራ ተገይሩሉ 'ጥዑይ እዩ ዘሎ' ኢሎምና ነይሮም" ትብል ሓሊማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነቲ ኣብ ሕክምና ዝተፈጠረ ጌጋ ክእርም ዝኽእል ኣካል ከምዘይተረኸበ ትዛረብ።

መዓልታት እናተቖፀረ ምስ መፀ'ውን ወዳ ሒዛ ናብ ገዝኣ ንኽትምለስ ተነጊርዋ ይፈልጥ'ዩ። ንሳ ግን "ብእግሪ ዝመፀ ወደይ ኣብ ዓራት ክተርፍ ዝኸኣለ ኣብዚ ስለዝኾነ ከይጠዓየ ሒዘዮ ኣይከይድን" ብምባል ከምዝተረፈት ትዛረብ።

ኤምባሲ ኢትዮጵያ

ኤምባሲ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ብዲፕሎማሲያዊ ኮነ ሕጋዊ መገዲ መዕለቢ ክረክብ ኽሕግዛ ብዘይምኽኣሉ፡ መሪር ሓዘና ትገልፅ።

እቲ ኤምባሲ ኣብ ሪያድ ስለዝርከብ ናብኡ ከይዳ ፀገማ ከምዘረድአትን ጂዳ ንዝርከብ ቆንስላ'ውን ከምዝሓበረትን ትዝክር።

"ኮይኑ ግን ኣነ ምስረሓቕኩሎም ይርስዕዎ፤ ዋላ ሓደ ክሕግዙኒ ኣይከኣሉን" ትብል።

ብድሕሪ ትሸዓተ ዓመታት ጉዳያ ናብ ሚንስቴር ጥዕና ስዑዲ ዓረብ ኣቕሪባ፤ ጥዕና ወዳ ናብቲ ሕዚ ዝርከበሉ ሕማቕ ኩነታት ዝበፅሐ ኣብ ሕክምና ብዘጋጠመ ስሕተት ከምዝኾነ ኣረጋጊፆምላ'ዮም።

ነቲ ዝተፈጠረ ስሕተት ሕክምና ዝመርመረ ቦርድ ሓኻይም ሚንስቴር ጥዕና ስዑዲ ዓረብያ'ውን 2.4 ሚልዮን ሪያል ካሕሳ ንክክፈላ ወሲኑ ነይሩ።

ኣብቲ እዋን ግን ንጥዕና ወዳ ስለዘቐደመት ገንዘብ ኣይቕበልን ምባላ ትዛረብ።

ቆንስላ ኢትዮጵያ ማህተም እዚ ውሳነ ዝዓረፈሊ ደብዳበ'ኳ ክወስድ ከምዘይከኣለ ትዛረብ ሓሊማ "ጉዳየይ ኣብቲ ቆንስላ ሓመድ ተኸዲኑ'ዩ" ክትብል ኣምሪራ ትገልፅ።

እዚ ውሳነ ካብ ዝወሃብ ሰለስተ ዓመት እንተመልኦ'ውን እቲ ቆንስላ ተኸታቲሉ ከፈፅም ከምዘይከኣለን ዝግብኣ ካሕሳ ክትረክብ ከምዘይከኣለትን ሓቢራ።

ኣብ ስዑዲ ሓድሽ ሕጊ ስለዝወፀ በቲ ሕጊ መሰረት ንሕክምና ወዳ ክፍሊት ክትፍፅም ኣለዋ።

በቲ ዘላትሉ ኩነታት ግን ይትረፍ ንሕክምና ክትኸፍል ንወዳ'ውን ክትከታተል ስለዘይከኣለት ነቲ ዝተወሰነላ ገዘብ ረኺባ ናብ ሃገራ ክትኣቱ'ዩ ድልየታ።

ንወዳ ዝከታተል ዶክተር የለን፤ ነርስ'ውን ኣይተመደበሉን።

"ንጥዕና ወደይ ዘበላሸወ ዶክተር ተቐፂዑ፣ ዘውፃእኽዎ ወፃእታት ተኸፊሉኒን ንዝበፅሓኒ ስቓይ ተኻሒሰን ናብ ዓደይ እንተዝኣቱ'ሞ ንወደይ ናብ ሓመድ ዓዱ እንተዘብቅዖ ትምኒተይ'ዩ" ትብል ምስ ዘይዛሪ ንብዓታ።

ኣብቲ ጉዳይ ዘዘራረብናዮም ኣብ ስዑዲ ዓረብያ ዝነብሩ ኣይተ ነብዩ ሲራክ ታሪክ ወዳ ንሓሊማ ካብ ዝሰምዑ ነዊሕ እዋን ከምዝተቖፀረ ይዛረቡ።

ንሓሊማ ዘጓነፋ ኩሉ ብሕጊ እንተዝተሓዝን ዝከታተለላ ኣካል እንተዝርከብን ን12 ዓመታት ስራሕ ምፍትሓ፣ ምስ ዘውፅኣቶ ወፃኢ ተደሚሩ ክሳብ 15 ሚልዮን ሪያል ስዑዲ ክኽፈላ ምኸኣለ።

ኮይኑ ግን ንበይና ብምህላዋን ዝከታተለላ ብዘይምርካብን ፈተንኣ ከምዝኸበደ ሓቢሩ።