"ሰላም ኣብ ሕቶ ክኣቱ'ዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን": ኣቦይ ስብሓት ነጋ

ኣቦይ ስብሓት ነጋ

መስራቲ ህወሓት/ኢህወዴግ ኣቦይ ስብሓት ነጋ እቲ ሐዚ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተርአየ ናይ ሰላም ምዝራግ ፈፂሙ ከጋጥም እዩ ዝብል ግምት ከምዘይነበረ ንቢቢሲ ይዛረቡ።

ብዛዕባ ኣድላይነት ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ አመልኪቶም፥ ዘንጊዑ ተዘይኮይኑ 'ምበር ምእዋጁ ግቡእ'ዩ ይብሉ።

መንቀሊ እቲ ሐዚ ኣብ ኢትዮጵያ አጓኒፉ ዘሎ ቅልውላው፥ በቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ መሰረት እቲ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ክውንኖን በዓልናይ ከኸውን ዘኽእል ተሳትፎ ክህልዎ ስለዘይተገብረን እዩ ይብሉ።

"ባዓል ዋና'ቲ ጉዳይ ህዝቢ እዩ። ናይ ዲሞክራሲ መሰረት ህዝቢ ባዕሉ እዩ፥ ህዝቢ ምጉልባት የድሊ ነይሩ" ይብሉ።

"ይኹን 'ምበር እዚ ምግባር ስለዘይተሳኸዐ ኣብ ህዝቢ ዘይዕግበት ተፈጢሩ። ነዚ ከዓ ዘምበልብሉ ኢ-ዲሞክራስያውያን ባእታታት ኣብዝን ኣፍትን ኣይጠፍኡን" ኢሎም ኣቦይ ስብሓት ።

"እዚ ስዒቡ ሰላም ተዘሪጉ፥ ሰላም ተዘሪጉ ሱቕ ኢልካ ክትርኢ ኣይትኽእልን። ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ብዙሕ ንብረትን ሂወትን ጠፊኡ። ኢኮኖሚ ዓንዩ። ኪሳርኡ ከቢድ እዩ"።

ይቕፅሉ ድማ፥ "ቀደሙ ውን እቲ ቅድም ክብል ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክላዓል ኣይምነበሮን" ዝብሉ አቦይ ስብሓት እቲ ዝተደለየ ሰላም ክሳዕ ዝረጋገፅ ክፀንሕ ከምዝነበሮ ተዛሪቦም።

"ሐዚ ዘንጊዑ ክትብሎ እንተዘይኮይኑ ሱቕ ኢልካ ተዓሚትካ ደገ እናፈራሕኻ፥ እናምሰልካ ('ፕሪተንድ') እናገበርካ ክንበር ኣይክኣልን" ኢሎም።

መንግስቲ እዚ አዋጅ ንክእውጅ ተገዲዱ ከምዝኾነ እዮም ዝገልፁ።

"ኢህኣዴግ ዛሕቲሉ"

ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ወርሒ ስራሕ ፈፃሚት ኢህወዴግ ን17 መዓልታት ኣብ ዘካየዶ አኼባ ኩሎም አባል ውድባቱ ተገማጊሞምን ዓርሰ ነቐፌታ ገይሮምን ንክመፁ ምውሳኑ ዝዝከር እዩ።

በዚ መሰረት ኣርባዕቲኦም ውድባት ናይ ፈፃሚት ስራሕ አኼባ ከካይዱ ቀንዮም። ኣብ ቀረባ ድማ ዛዚሞም።

ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ክግበር ዝፀንሐ ምግምጋም ዕውት ከምዘይነበረ ይኣምኑ።

ኣብ መንጎ እቶም ኣባል ውድባት ስኒት የለን ተባሂሉ ንዝቐረበሎም ሕቶ እንትምልሱ፥ ዝምርሕሉ ፕሮግራም ሓደ ዓይነት ከምዝኾነ ይዛረቡ።

ድሕሪ እዚ ገምጋም ድማ ፣ ስትራተጂካዊ ምሕዝነቶም ዘጠናኽርሉ ኩነታት ከምዝፍጠር ኣቦይ "ተስፋ ይገብር" ኢሎም።

"ብሄራዊ" ዝብል አወዳድባ እቶም ኣባል ውድባት መፈፀሚ እቲ ፕሮግራም ካብ ምዃን ሓሊፉ ትርጉም ከምዘይብሉ ድማ ይገልፁ።

ናይ መጠን አፈላላይ እንተዘይሃልዩ ኣብ ውሽጢ ኩሎም ኣባል ውድባት፥ ግዕዝይና፥ ፀላኢን ፈታውን ዘይፍለየሉ፥ አከያይዳ ከምዝነበረ ይዛረቡ፥ አቦይ ስብሓት።

"ንኹሉ ተሓታቲ ላዕለዋይ አመራርሓ ኢህወዴግ'ዩ" ድማ ኢሎም።

ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ዘሎ ምልሕላሕ ግልፂ ምዃኑ ይኣምኑ።

"ሐዚ ተስተኻኺሉ እንተዘይመፂኡ፥ ናይ ስትራተጅያዊ ጠባይ ነክዩ፥ ናይ ደገ ሓይልታት 'ውን ከይተበለፅሉ ኣይተረፉን" ክብሉ ይጠራጠሩ።

አቦይ ስብሓት ከምዝብልዎ፥ ብመትከል ደረጃ እዞም ናይ ደገ ሓይልታት ይፈላለዩ እዮም።

ገሊኦም ኣብ ኢትዮጵደያ "ፈይልድ ስቴት" (ስርዓት አልቦነት) ክፍጠር ዝፅዕሩ፥ ካልኦት ድማ "ኢህወዴግ ኣይከኣለን'ሞ ምስ ካልኦት ክዳበል አለዎ" ዝብሉ ከምዘለዉ ይኣምኑ።

"ግን ኣነ ነዛ ዓዲ እዚኣ ካብ ኢህወዴግ ንላዕሊ ሃገር ክገብራ ዝኽእል አካል ዘሎ ኣይመስለንን" ይብሉ ተረጊፆም።

እቲ ሓዚ ዘሎ ወያናይ ዲሞክራሲ ውድብ ዘተኣማመን ከምዘይኮነ ገሊፆም ፥ ብቐፃልነት እቲ በዓል ሃፍቲ እናተከአ ክኸይድ ኣለዎ'ውን ይብሉ።

እዚ ኩሉ ክኸውን ግን ብሓደ ገፅ፡ እቲ ዛሕቲሉ ነይሩ ዝበሉዎ ውሸጣዊ ምንቕቓፍ እንተቐፂሉ ጥራሕ ምዃኑ የረድኡ።

ብኻሊእ ገፅ ድማ፡ ህዝቢ ብዝተፈለየ ደረጃታት ተወዲቡ ፀቕጢ እንተፈጢሩ ጥራሕ ምዃኑ ይገልፁ።

"ህዝቢ ዝቆፃፀሮ መንግስቲ ክፍጠር ኣለዎ፥ እዚ ንኽመፅእ ግን ቁሩብ ቃልሲ ከድሊ እዩ " ኢሎም።

ክኹርኮም ዘለዎ አተሓሳስባ

አቦይ ስብሓት፥ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃ/ማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዝሓተተ ስራሕ ፈፃሚት ደኢህዴን ኣድኒቖም።

ብስራሕ ፈፃሚት ኢህወዴግ ዝተውሃቦ ተልእኾ ሙሉእ ንሙሉእ ዝፈፀመ መርኣያ ውድብ'ውን ይብሉዎ።

ደቡብ ክልል፥ ዝተሓላለኸን ንምሕደርኡ ከቢድ ዝኾነን'ኳ እንተኾነ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ግን ዝገርም ስራሕ ከምዝሰርሐ ይዛረቡ።

"ተማሂሮም ኣምሂሮምና" ብምባል፥ እቲ ውድብ ኣብ ካልኦት ውድባት'ውን እንተኾነ አወንታዊ ፅልዋ ከምዘሕዳረ ይገልፁ።

ቤት ምኽሪ ኢሀወዴግ ኣብ ቀረባ ጊዜ ኣቦ መንበሩ ክመርፅ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ኣቦ መንበር እቲ ግንባር ብልሙድ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ምዃን ዕድል ዘለዎ ሰብ፥ መን ኮን ይኾን ዝብል ድማ ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ቀንዩ።

ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሓደ ሓደ ውልቀሰባት ነቲ ቦታ ጎስጓስ ክግበር ቀንዩ። እዚ ብዝምልከት፥ ኣብ ናይ ኢህወዴግ ታረክ፥ "ስልጣን ናዕኻ ናዕኻ 'ምበር፥ ነዓይ ነዓይ ኣይተለመደን። ምምንጥጣል ክመፀእ'ዩ ዝብል እምነት የብለይን" ይብሉ።

"ሓደ ውድብ ኮይኑ አቦ መንበሩ ክመርፅ እንተሎ 'ንዓይ ንዓይ' ዝብል እንተተፈጢሩ፥ እቲ ህዝቢ ክነፅጎ አለዎ" ድማ ይብሉ። ካብቲ ናይቲ ግንባር አሰራርሓ ወፃኢ ምዃኑ ብምግላፅ።

ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ እቶም ውድባት ሒዞሙዎ ዝመፁ ሪፖርት ገምጊሙ፥ ብዓቕሚ ዝሐሸ ሰብ ከምዝመርፅ ይዛረቡ።

ኣብ ደገ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክህሉ ይኽእል ዝበሉዎ 'ሎቢንግ' (ናባይ'ባ ናባይ'ባ) ተቐባልነት ዘይብሉ አከያይዳ ኢሎሞ።

"ሓደ ውድብ እዩ፥ ክምስርቶ ዝደሊ መንግስቲ'ውን ሓደ እዩ። ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ ንዓይ'ባ ንዓይባ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተመፂኡ ህዝቢ'ውን ክሰምዖ የብሉን" ኢሎም።

ከምዚ እንተመፂኡ ስትራተጅያዊ ምሕዝነት እቲ ግንባር ኣብ ሕቶ ከምዝወደቐ ዘመላኽት'ዩ ይብሉ፥ ኣቦይ ስብሓት።

"ንስካ ትሐሽ ንስኻ ትሓሽ" ተባሂሉ 'ምበር፥ "ኣነ ይሓይሽ ኣነ ይሓይሽ"፥ "ካብዚ ብሄር ካብዚ ብሄር" ዝበሃል ክኹርከም ዘለዎ፥ ክቕተል ዘለዎ አተሓሳስባ እዩ ኢሎም።

ካብ ህወሓት ኮነ ካብ ካልኦት ኣባል ውድባት ከምኡ ዝበለ አተሓሳስባ እንተሃልዩ፥ ነቲ ውድብ፥ ንኣባላቱ ኮነ ነቲ ይውክሎ እየ ዝብሎ ህዝቢ'ውን ውርደት ምዃኑ ይዛረቡ።