"ብመጥባሕቲ ምሕራስ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሓደገኛ ኣይኮነን!"

ሓራስ Image copyright STEFANIE GLINSKI/Gettyimages

ብዙሓት ኣዴታት ኣብ እዋን ሕርሲ ነቲ ህጻንን ነታ ኣደን ዘስግእን ኩነታት ሕልኽላኽ ሕርሲ እንተ ኣጋጢሙ ብመጥባሕቲ ከነሕርሰክን ኢና ምስ ዝበሃላ ክሳብ ሞት እየን ዝፈርሓ።

ብሓቂ ግን ብመጥባሕቲ ምሕራስ ክሳብ ክንድኡ ዘስግእ ድዩ ?

"መብዛሕቱኡ ግዜ ሕልኽላኻት ከይህሉ ስግኣትን ፍርሕን ኣሎ፣ ምስኡ ከኣ ነተን ካልኦት ኣሕዋት ዘጋጠመን ሕማቕ ተመክሮ ኣብ ሆስፒታል ክሓርሳ ከለዋ፣ ይሰምዓ እሞ፣ ከምዚ ክኸውን ድየ፣ እንታይ ክኸውን'የ፣እቶም ሓካይም እንታይ እዮም ኪገብሩኒ፣ጥዑያት መሕረስቲ ኪረክብ ድየ ዝብል ብዙሕ ፍርሒ ኣሎ።" ትብል በዓልቲ ሞያ ጥዕና - ነርስ ሰላም ባህታ።

ስለምንታይ ነፍሰ ጾራት ኣዴታት ብመጥባሕቲ ከትሓርሳ ኢኽን ምስ ተባህላ ዘስገኤን ነገራት ክትገልጽ ከላ።

እቶም ንኣዴታት ዘጋጥምወን ሕልኽላኻት ኣብ ግዜ ጥንሲ፣ ኣየኖት ሙኻኖት ዝገለጸት ስላም፣ "

"መጥባሕቲ እንተጌሮምለይ እንታይ ክኸውን እየ ዝብል ፍርሒ ኣሎ።

እቶም ዶካትር እታ ኣደ ብንቡር ክትሓርስ ዘይትኽእል እንተኮይና'ሞ ንዓኣን ነቲ ሕጻንን እቲ ኩነታት ሓደገኛ ኮይኑ እንተረኺቦሞ ንሳቶም እዮም ዝውስኑ።

እቲ ህጻን ክድሕን እንተኾይኑ ብመጥባሕቲ ክወጽእ ኣሎዎ፡ ኢሎም ምኽሪ ይህቡ፣ ግን ብዙሓት ኣዴታት ፍርሒ ስለዘለወን ብዛዕባ እቲ ዘካይድዎ መጥባሕቲ ክውስና ይዱንጉያ።"

ንሳ ወሲኻ፣ "እቲ ፍርሂ ድማ ወይ መልመስቲ ሕቆ ከጋጥመናዩ፣ ወይ ክንመውት ኢና.. ዝብል ልምዳዊ ግጉይ ኣረዳዳኣ ስለዘለወን እዩ።

ናይ ሕቆ ቃንዛ ክህልወኒ'ዩ ካልእን ዝብሉ ስግኣታት እዮም ከምኡ ዝገብሩወን።" ትብል።

ወይዘሮ ኣዜብ ተስፋይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እትቕመጥ ኣደ'ያ፣ ሓደ እዋን ድማ ሕርሳ በጺሑ ናብ ሆስፒታል ትኸይድ እሞ ስለስተ መዓልቲ ከቢድ ቃንዛ ቅድመ ሕርሲ ድሕሪ ምሕላፍ፣ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከምዘሎ ዝረኣየ ዶክተር ብመጥባሕቲ ክትሓርስ ከምዘለዋ ብህጹጽ መምርሒ ንመሕረስቲ ሃበ።

"መጥባሕቲ ክትገብር ኢኻ ጥራይ ኪትበሃል ከለኻ፡ ፈለማ፡ ስነ ኣእምሮኣዊ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሓካ። ንምንታይ ምኻኑ ኣይፈልጥን።

"ትብል እዜብ ተስፋይ፣ሓደ እዋን ዘጋጠማ ተመክሮ ኪትገልጽ ከላ፣

"እዚ ከኣ ዘይባህርያዊ ስለዝኾነ ምናልባሽ፣ እቲ ብመጥባሕቲ ክትሓርስ ክትበሃል ከሎኻ ሓደገኛ እዩ ኢልካ ትሓስብ፣ ሞት እዩ ዝረኣየካ።

እቲ ዘፍርሕ ድማ ሞት ጥራይ እዩ፤ ትብል ንሳ ወሲኻ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ሰላም ባህታ

ሙሉእ ሓበሬታ ዘይምህላው፡ ሓደ ካብቲ ዓቢ ጸገም ናይ ብዙሓት ኣዴታት ምዃኑ እትኣምን ሰላም፡ "ኣብቲ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ምስ ከዳ ናይ መሕረስቲ ምኽሪ ኪሰምዓ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘሎ እዋን ስሩዕ ክትትልን ሙሉእ መርመራን ኣፍልጦ ብዛዕባ ጥዕናኤን ኪህልወን፡ናይ ቋንቋ ጸገም እንተልይወን ድማ ተርጋማይ ኪግበረለን ምሕታት ኣገዳሲዩ።" ምዃኑ ትሕብር።

ብመሰረት ኣብ መርበብ ኤን ኤች ኤስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ።ድሕር'ቲ መደንዘዚ ምስ ተወጋእካ ዝስምዑኻ ስምዒታት ኪገልጽ ከሎ ጸቕጢ ደም ከምዝንኪ፣ ጽርውሩው ወይ ቃንዛ ናይ ርእሲ ፣ ዕግርግል ናይ ልቢ ይስመዓካ። ቀቀልጢፉ ሽንቲ ክመጸካ ይኽእል እዩ ዝብሉዮም፣

"እቲ ኣሕዋትና ዝሓስበኦን ዘጋጥም ሳዕቤናትን ኣዝዩ ዉሑድ እዩ። ፍጹም'ውን ኣየጋጥምን'ዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ።" ትብል ሰላም ብዛዕባቲ መልመስ'ቲ የስዕብ ኣዩ ዝብል ወረ ዘለዋ ርእይቶ ክትህብ ከላ።

ብዘይካ'ዚ ጸቕጢ ደም ኣዝዩ ዝልዕለሉ፣ ወይ ሽኮርያ። ካልኦት ካብቶም ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘጋጥሙ ሓደገኛ ስግኣታት ንኣዴታትዮም።

"እዚ ግና ናብ ሕክምና እናኸድካ ክትቆጻጸሮ እትኽእል ነገር'ዩ። እዚ ማለት ግና ንኩለን ኣዴታት የጋጥመን ማለት ኣይኮነን፣ ንውሑዳት እዩ ዘጋጥመን።" ትብል ሰላም።

ኣብ መወዳእታ ንሳ ንኣዴታት ክትመክር ከላ፣ ነቲ ሕብረትሰብና ዝዛረበሉ ዘይስነፍልጠታዊ ዝኾነ ግጉይ ወረታት ነጺገን ነቲ መሕረስቲ ዝህበኤን ምኽሪ ጥራይ ክሰምዓን ኪኣምንአንን ትላቦ።

ወይዘሮ ኣዜብ ብወገና ነቲ ዘጋጠማ ሃንደበትነት ብከመይ ክተሓዝ ከሎ መሓሸ ኔሩ ኢላ ከተብርህ ከላ።

"ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ስለዘትፈልጥ እቲ ስግኣት ኣሎ፣ ሃንደበት ከኣ ስለዝንገረካ፣ ኣቀዲምካ እንተዝንገረካ፣ ጽቡቕ ኔሩ፣ ንሳቶምውን ሽዑ ይነግሩኻዮም እቲ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት ምናልባት ኢሎም። ግና ምኽሮም ሰሚዕካ ሂወት እቲ ዕሸል ምትራፍ ናይታ ኣደ ህይወት ምድሓንን እገዳሲ'ዩ "ትብል፣

"እቶም ሓካይም ንባዕሎም ፣ብንቡር ክትሓርስ እዮም ዘተባቡዑኻ ኩሉ ግዜ፣ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ከምዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘሎና ንህይወት ህጻንን ኣደን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ግና ኣማራጺ ስለዘየለ ብመጥባሕቲ የሕርሱኻ ትብል ኣዜብ ወሲኻ።

"ናተይ ሃንደበት እዩ ኔሩ፣ ብኖርማል ክሓርስ እናተጸበኹ፣ መቀላጠፊ ሂቦምኒ ከብቅዑ ሰለስተ መዓልቲ ምስ ገበርኩ እቲ ዶክተር እቲ ሕጻን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ስለ ዝነበረ ተቐላጢፎም፣ ናብ መጥባሕቲዮም ወሲዶምኒ" ትብል ኣዜብ።

እቲ መጥባሕቲ ኣብ ኣካላታ ብድሕሪኡ ሳዕቤን ከምዘይገበረላ ዝገለጸት ኣዜብ "ነዓይ ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ኣየምጻለይን፣ ቀሊል እዩ ኔሩ።

እካ ደኣ ስለስተ መዓልቲ ንምንታይ እዚ ኹሉ ቶቖንዝየ ኢለ። ፍርቂ ኣካላትካ እዮም ዘደንዝዙኻ ድምጺ ቆልዓ ምስ ሰማዕና ብቅልጣፊኦምን ጽፈት ስርሖምን ኣዚና ኢና ተደኒቕና።

"ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ ኔሩ፣ መጥባሕቲ ኪገብሩለይን ቆልዓ ከሕቁፍንን ናይ ደቓይቕ እዩ ኔሩ፣" ትብል ንሳ ወሲኻ እናተደነቐት።

ናይ ምስሊ መግለጺ ወይዘሮ ኣዜብ

ብድሕሪኡ ብዙሓት ካብ መሓዙተይ ክርእያኒ ምስ መጻ ናብ ገዛይ መርፍእ ኣብ ሕቆኪ ወጊኦምኺ ድዮም? መጥባሕቲ ክትገብሪ ኣይነበረክን ሕማቕ እኮ'ዩ ኢለናኒ ።ግና እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኮነን ኢለየን" ትብል።

ካብ ተዘክሮኣ ኣዜብ እተን ነርስታት ነቲ ዝነበረ ሕልኽላኽ ናይቲ ሕርሲ ካብዘይ ምፍላጠን ዶንጌናኣ ከምዝነበራ እቲ ዶክተር መጺኡ፣ ነቲ ምርጫ ሂቡ ፣ መምርሒ ሂቡ ናብ መጥባሕቲ ኣእትዩ ካብ ቃንዛን ሞትን ኣናጊፉኒ ክትብል ነቲ ፣ዝነበረ ኩነታት ክትግምግሞ ኸላ።

"እቲ ኣብ ሕቆኻ ዝወጉኡኻ ናይ ቃንዛ መዐገሲ ዝጎዳእ ኣይኮነን፣ ድሕሪ ሕርሲ ከተዕርፍ ኣሎካ፣ ስለዝፎኽሰካ ብዘይጸገም ስለትንቀሳቀስ፣ስለ ዝቐለካ፣ ስቕ ኢልካ ክትንቀስቀስ የብልካን ኢለ እምዕድ፣ ክሳብ ቁስልኻ ዝሓዊ እኹል ዕረፍትን ጥንቓቀን ኪትገብር ኣሎካ። ከምኡ ብዘይምግባረይ ድሕሪ 3 መዓልቲ እቲ ቃንዛ በርቲዑኒ ኔሩ። " ትብል ኣዜብ ንካለኦት ብሕጂ ዝሓርሳ ክትመክር ከላ።

"ከምቲ ዝበሃል ኣካላተይ ኣይለመሰ ዋላ ካልእ ሳዕቤን ኣይሬኤኹን ከም ኩሉ ሰብ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ዕዮይ ኪገብር ጀሚረ።" ትብል ንሳ ወሲኻ።

"ረኽሲ ከይመጽእ ብጣዕሚ እዩ ዕረፍትን ጥንቃቐን ዘድሊ ኢሎም ሚዒዶምኒ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣቢለ ናብራይ ኪገብር ጀሚረ ትብል ኣዜብ፣

ኣብ መወዳእታ ወይዘሮ ኣዜብ፡ "ሆስፒታል ዝህቡኻ ቆጸራታት ምክታታል ኣዝዩ ኣገዳሲዩ ካብ ፈለማ እዋን ጥንሲ።

ክልተ ነፍሲ ሒዝካ ስለ ዘለኻ፣ ቆጸራታት ሸለል ዘይምባል፣ ዝስምዑኻ ነገራት ኣብ እዋን ጥንሲ ምግላጽ ካብቲ ትነግሮም ተበጊሶም እዮም ሓካይም ዝሕግዙኻ፣ ናይ ቃንቃ ጸገም እንተሃልዩ ድማ ተርጓማይ ሒዝካ ምኻድ ኣገዳሲዩ።" ብምባል ንኣዴታት ትመክር።

እቲ ዝህቡኻ ሓገዝቲ መድሃኒታት ከም በዓል ዋሕዲ ደም ዝትክኡ፣ ኣይሮን ምውሳድ ቆጸራታት ሆስፒታል ብስሩዕ ምክታታል ኣዝዩ ጠቓሚ'ዩ።

ከምቲ ኣብ ዓድና ሸለል እንብሎ ስቕ ኢልካ ዘይምሕላፉ። ኣብ ጥዕናኤን ምክትታል ዑቱባት ክኾና እላበወን-ትብል።