ደሃይ 24፡ ዓደይ ክናፍቕ ካብ ዝገብሩኒ ተኽሊ ጸዕዳ ባህርዛፍ ሓደ'ዩ

ኦብሴ ሉቦ Image copyright Obse Luboo

ሽመይ ወ/ሮ ኦብሴ ሉቦ ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ካሊፎርንያ ከተማ ብሬያ ምስ በዓል ቤተይን ቆልዓይን እየ ዝነብር።

ናብ ኣሜሪካ ዝመጻኹ ኣብ 2000 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኮይኑ ኣብ ዓደይ ኣቋሪጸዮ ዝነበርኩ ናይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ቀጺለዮ።

ኣብ ትምህርተይ ብልጫ ስለዝረኽብኩ ድማ ዕድል ናጻ ትምህርቲ ረኺበን ኪኢላ ጥዕና ዩኒቨርስቲ ንምዃን በቂዔ።

ትምህርተይ ኣብ 2007 ምስዛዘምኩ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ረኺበ ካብ ሚኖሶታ ናብ ካሊፎርንያ ቀይረ።

ድሕሪ እዚ'ዩ እምበኣር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዓድና ኢትዮጵያን ዘሎ ኣወሃህባ ግልጋሎት ብምንጽጻር ናብ ዓደይ ከይደ ናይ በዓለይ እጃም ዘበርክተሉ መንገዲ ከናዲ ዝጀመርኩ።

ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዓዲ ናይ ግልጋሎት ዘበኖም ዝወድኡን ብሓደሽቲ መሳርሕታት ጥዕና ዝተተክኡን መሳርሕታት ናብ ዓዲ ወሲድካ ክንደይ ዝኣክል ክጠቅም ከምዝኽእል ኢለ ሓሰብኩ።

ካብዚ ንደሓር ድማ ተወሊደ ናብ ዝዓበኹሉ ከባቢ ሆስፒታል ነጆ ከይደ።

Image copyright Obse Luboo

ኣብታ ዝነበርኩላ ሓጻር ግዜ'ውን እንተኾነት፡ ህጻናት፣ ደቂ ኣንስትዮ ኮታስ ሽማግለታት ብሰንኪ ውሕሉል ኣወሃህባ ግልጋሎት ጥዕና ህይወቶም እንትስእኑ ተዓዚበ ኣንጀተይ'የ ሓሪረ።

ብድሕሪኡ ደቂ ዓደይ ኮኑ ካልኦት ኣብቲ ሙያ ዘለዉ ሰባት ኣተሓባቢረ ብገንዘብ ክሕግዙ ዝኽእሉ ብገንዘቦም፣ ሓካይም ብኽእለቶም ኢሉ'ውን ሰብ ናውቲ ብንብረቶም ዝሕግዝሉ መንገዲ ከናዲ ዝጀመርኩ።

ካብቶም ዝወገናዮም ስራሕቲ መንጎ ብሕማም ልቢ ዝሳቐዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሕክምና ክረኽቡ ዘይኽእሉ ድማ ናብ ወጻኢ ሃገራት ወሲድካ ሕክምና ዝረኽብሉ መንገዲ ምንዳይ ይርከብዎም።

ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈልያ ነገር እንተሎ ናጽነትን ሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባትን ብዝግባእ ዝኽበረላ ሃገር ምኳና'ዩ። ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ድላይካ ብናጽነት ብምግላጽካ ዋላ ሓደ ዝትንክፈካ የለን።

እዚ ናጽነት እዚ ድማ ኣዝየ'የ ዝፈትዎ።

ኣብዚ ዓዲ ካብ ዘለዉ ምግብታት ካብ ባሕሪ ዝወጹ ዓሳታት ይፎቱ።

ዓደይን ደቂ ዓደይን ድማ እናፍቕ። ብፍላይ ድማ ወለደይ፣ ወሓዝቲ ሩባታት፣ ሽንጥሮን ጎቦታት ዓድና ካብ ዓይነይ ኣይኽወሉን።

Image copyright Obsee Luboo

ህዝብኻን ሃገርካን መልክዕ'ዮም።

ብምኳኑ ሃብቲ ሓንቲ ሃገር እዚኣቶም ስለዝኾኑ ጥዕና ሰባትን እንስሳትን ኢሉ'ውን ደሕነት ተፈጥሮ ሃፍቲ ብዝግባእ ክሕሎ'ዩ ዝግባእ።

ኣብ ዝነብረላ ከተማ ብሬያ ኣዝዮም ውቁባት ገማግም ባሕርታትን መዘናግዒ ስፍራታትን ኣለዉ።

ኣብ ጥቃ ገዛውትና ስቲንሰን ቢች ዝበሃል መዘናግዒ ስፍራ በይንካ ንኽትቁዝም ዝዕድም'ዩ።

ጎልደን ጌት ዝብል መጸወዒ ዘለዎ ቢንቶ'ውን ኣዝየ'የ ዝፈትዎ። እዚ ቢንቶ ገዚፍ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ድማ ተፈላጢ'ዩ።

ደቂ ዓዲ ኮኑ ደቂ ወጻኢ ብበዝሒ ዝበጽሕዎ ቢንቶ'ውን እዩ።

Image copyright Obsee Luboo

ኩሉሻብ በቲ ከባቢ ክሓልፍ እንከለኹ ኣሰራርሕኡን ግዝፈቱን ከምኡ'ውን ኣብዚ ዝተሳተፉ ሰባት እንትሓስብ ፈጣሪ ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ንደቂ ሰባት ጥበብ ከምዝዓደለ ይርዳእ።

ኣነ ኣሜሪካ ብምምጸአይ ዘሐጉሰኒ ነገር እንተሎ፡ ብጽሩይ ስርዓተ ትምህርቲ ተማሂረ ብምሕላፈይን በታ ዘላትኒ ሙያ ዝኸኣልክዎ ኩሉ ንዓደይን ህዝበይን ብምዋፈየይ'ዩ።

ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ናይ ምልላይ ዕድል'ውን ስለዝገጠመኒ ድማ ታሕጓሰይ ወሰን የብሉን።

ፍልይ ዝበለ ሓይሊ ወይ ድማ ስልጣን እንተዝህልወኒ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ጥዕና ዘሎ ስርዓት ክቕይር ስለዝደሊ'ዩ።

Image copyright VALERY HACHE

ኣብ ጥቃ ገዛውትና ጫካ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ጫካ እዚ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣታኽልቲ ይርከቡ።

ብፍላይ ዓደይ ክናፍቕ ካብ ዝገብሩኒ ኣታኽልቲ ግና ጸዓዳ ባህርዛፍ'ዩ።

ቀደም ቆልዑት እንከለና ወለድና እንትንሓምም ጸዓዳ ባህርዛፍ የጫንዉና ነይሮም።

እዚ ተኽሊ እዚ ኣብ ካሊፎርንያ ብምርኣይ ድማ ኣዝዩ ገሪሙኒ። በብዝረኣኹዎ ቁጽሪ ድማ ዓደይ ውን ይብለኒ።

Image copyright Obsee Luboo

ኣብዚ ዓዲ ክመጽእ እንከለኹ ቋንቋ ዘይምኽኣለይ ተጸጊመ ነይረ።

ቀልጢፈ ዘይከኣልኩሉ ምኽንያት ድማ ስድራይ ኣመና እናፍቕ ስለዝነበረ'ዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ቋንቋ ኢንግሊዝኛ ከም ሓደ ትምህርቲ ንወስዲ እኳ እንተኾና ንኽንዛረብ ግና ንጽገም ኢና።

ሃንደበት መቸስ ናይ ፈጣሪ ነገር ካብታ ሕዚ ዘለኹዋ ዓዲ ናብ ዝደሉኹዎ ዓዲ ዝወስደኒ እንተዝረክብ ንባዕለይ ኣብታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ናይ ወለደይ መረባ ክረኽባ ምደለኹ ነይረ።