ጸብጻብ ቤት ትምህርቲ: ብዙሕ ዕዮ ገዛ'ዶ ይወሃበና?

Pupils from Sutton Community Academy

ዕዮ ገዛ በዚሑ ዝበሃል እንታይ ዝኣክል እንትፅዕቕ'ዩ?

እዚ ንተምሃሮ፡ ንመምህራን ንወለድን ሰፍ ዘይብል ሕቶ እዩ።

መደብ ቢቢሲ 'ሪያሊቲ ቸክ' ኣካዳሚ ማሕበረሰብ ሱቶን ተጓዒዙ ነዚ ሕቶ መልሲ ክረክበሉ ፈቲኑ። ካብ 7 ክሳብ 9 ዝዕድሚኦም ተምሃሮ ድማ ሓቲቱ።

መጀመርታ እቶም ተምሃሮ ባዕሎም ንባዕሎም ክተሓታተቱ ብምግባር ሓደ ሓደ መሰረታዊ ጥረ ሓቅታት ንምርካብ ፃዕሪ ተገይሩ።

ሎረን "እወ" ይብል።ምኽንያቱ እንተረድእ "እትሰርሖም ዘለካ ዕዮ ገዛኻ እንተተገንዚብካ፥ ቀፂሉ ዘሎ ክፍለ ግዜ ትምህርቲ እንታይ ከምዝከውን ፈሊጥካ አለኻ ማለት እዩ" ኢሉ።

ግንከ እቲ ዝወሃብ ገዛ ዕዮ ኣይበዝሕን'ዶ ?

"ሓደ ሓደ ግዜስ እወ" ይብል ርያን። ንኣብነት ኣብ ከም "ኣርት" ዝኣመሰሉ ዓይነታት ትምህርቲ ዝወሃበና ዕዮ ገዛ ንቐፃሊ እምብዛ ዝረብሓና ነገር የልቦን"።

ንምዃኑ ክኢላታትከ እንታይ በሉ?

ሕውስውስ ዝበለ ነገር እዩ።

ከም አቆፃፅራ ፈረንጂ ብ2014 ዝተሓተመ፥ ንክፍሊ ትምህርቲ ዝቐረበ ሓደ ዓብይ ፀብፃብ ወፂኡ ነይሩ። ተምሃሮ 9ይ ክፍሊ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ዕዮ ገዛ ኣብ ምስራሕ ግዜኦም ዘሕልፉ ካብቶም ዝኾነ ዕዮ ገዛ ዘይሰርሑ ብዓሰርተ ዕፅፊ ሓሙሽተ መባእታዊ ፈተናታት ዝለዓለ ውፅኢት ከምዘመዝገቡ እቲ ሰነድ ይድምድም።

እሺ ከምዚ እንተኾይኑ እቲ ደረት ደአ አበይ'ዩ ዘሎ?

ዕዮ ገዛ የመና በዚሑ መጨነቒን እቲ ውፅኢቱ ድማ ተፃራሪ ዝኮን ደአም መዓስ እዩ?

እቶም ቃለ መሓትት ዝተገበረሎም ተምሃሮ እቲ አካዳሚ ብዛዐዕባ እዚ ዝብሉዎ ኣለዎም።

"ብዙሕ ዝስራሕ እናተፀበየካን ብቕልጡፍ ክትውድእ እናሀለዎካን፥ እሞ ካሊእ ኣብ ገዛ ዝስራሕ እንድሕር ኣለካ፥ ብጣዕሚ እዩ መጨነቒ" ይብል ፖርሼ። "አፀጋሚ ነገር እዩ ነገር ግን ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ" ክብል ይቕፅል።

"ስራሕ ንምርካብ ሒሳብን እንግሊዝናን ኣፀቢቅና ክንመልኽ ከምዘለና እናተነገረና ኢና ዓቢና" ትብል ሳማራ ብወገና።

"ሓደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ሓድሽ ዕዮ ገዛ እንተኾይኑ ግና ንእሸተን አፀጋሚ እዩ" ክትብል ወሲኻ።

ክሳብ 2012 ኣብ እንግሊዝ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ብዛዕባ ዕዮ ገዛ እንታይ ዓይነትተ ሜላ ክኽተል ከምዘለዎ ተመሳሳሊ ምኽረ ሓሳብ ነይሩ። ሐዚ ሐዚ ግና እተን ኣብያተ ትምህርቲ ከከም ዝመስለን ክኽተላ ከምዝኽእላ ተገይረን።

ዓለም ለኸ ተሞክሮታት ከምዘርእዩዎ፡ ንኹሎም ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ዓይነት ብሕታዊ መገዲ ከምዘየለ እዩ።

መደምደምታ ኣካዳሚ ማሕበረሰብ ሱቶንእንታይ'ዩ?

ሓደ ዓለም ለኸ ትንተና ምዘና ተምሃሮ ከምዘርእዮ ግና ተምሃሮ ቻይና ዝዓበየ ዕኦ ገዛ ዝሰርሑ እንትኸውን፡ ብውፅኢቶም ድማ እቶም ዝሓሹ ምዃኖም የርኢ።

ብኻሊእ ወገን ድማ ፊንላንድ ንፈተናን ንዕዮ ገዛን እትህቦ ትኹረት እቲ ዝተሓተ ይኹን'ምበር ፊንላዳውያን ተምሃሮ ኣብ ዓለም ውፅኢታዊ ዝበሃሉ እዮም።

ኣብ ሓደ ገዛ ዘሎ ምርግጋዕ ተምሃሮ ውፅኢታዊ ክኾኑ ወሳኒ ምዃኑ ካብቲ ዝተኻየደ መርመራ ምርዳእ ይከኣል።

ዕዮ ገዛ ብጣዕሚ ጠቓሚ ነገር እ''ኳ እንተኾነ እንትበዝሕ እምብዛ ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢት ዘምፅእ ኣይኮነን።