ካብ ናይ ሓሽሽ ህይወት ወጺኡ ሓድሽ ህይወት ዝጀመረ ስቴፋኖ

Image copyright SV
ናይ ምስሊ መግለጺ ድርብ ዕዳ ንእስነት ገለ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ስደት

'ንእስነት ዕዳ'ዩ' ዝበሃል ብዋዛ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ንእስነት ብፍላይ ድማ ናይ ኮተቴ ዕድመ ቀራና መንገዲ'ዩ፡ ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ዕድመ'ዚ ኮተቴ ዝወስድዎ ኣንፈት ጉዕዞ ህይወት ንመጻኢኦም ብጽቡቕ ወይ ብሕማቕ ክውስን ይኽእል'ዩ። ስለዚ ከኣ'ዩ መንእሰያት ኣብዚ ቀራና መገዲ'ዚ ክበጽሑ እንከለዉ ደገፍ ናይ ህይወት ስካውት ዘድልዮም- ካብ ስድራቤቶምን ማሕበራዊ ኣካላትን።

ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ግን ኣብ ቀራና መንገዲ እንናሃለዉ ጋሻ ውሕጁ መጺኡ ናብ ዝደለዮ መኣዝን በቲንዎም'ዩ- ጋሻ ወሕጅ ስደት። በዚ ድማ ካብቲ ዝዓበይሉ ማሕበራውን ጂኦግራፍያውን ስፍርኦም ተፈናቒሎም ናብ ዘይፈልጥዎ ቦታን ሕብረተሰብን ከምርሑ ይግደዱ።

እዚ ድማ ነዞም ስደተኛታት መንእሰያትን ኮተቴን ዕዳ ድርብ ይገብሮ።

እቲ ኣብ ስደት ዝገጥሞም መሰናኽላት ከከም ኣብታ እግሮም ዝዓረፈላ ምድሪ ዝህልዎም ኣነባብራ ዝፈላለ ክኸውን እንከሎ ናብ ኣዉሮጳ ዝኣትዉ መንሰያት ግና ንሓደ ከቢድ ሓደጋ ይቃልዑ።

ትጽቢት ዝተገበሮ ህይወት ዓዲ ጓናን ክዉንነትን ዝተላተሞም ቑጽሮም ዘይነዓቕ መንእሰያት ኣብ ኢድ ጉጅለታት ሸየጥቲ ዕጸ ፋርስን ናይ ገበነኛታት ጉጅለታትን ይወድቁ።

Image copyright SV
ናይ ምስሊ መግለጺ ናብራ ሓሽሽን ገበንን ክትኣትዎ ቀሊል ግን ክትወጸሉ ከቢድ'ዩ

ስለምንታይ? መንእሰይ ስቴፋኖ ቪቶርዮ ተሞክሮ ሕሉፍ ህይወቱ ኣዘንቲዩልና ኣሎ።

"ንስክላ ካብ ሞት ኣምሊጠ"

ተማሃራይ 6ይ ክፍሊ እንከሎ ዝዓበየላ ከተማ ኣስመራ ንድሕሪት ገዲፉ ዓዲ ኢንግሊዝ ዝኣተወ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ ስቴፋኖ፡ ንልዕሊ 9 ዓመት ኣብ ወልፊን ምሻጥን ዕጸ ፋርስ ተጸሚዱን ምስ ጉጅለ ገበነኛታት ተጸንቢሩን ጸኒሑ።

"ብሰንኪ ወልፊ ሓሽሽ ብዙሕ ግዜ ካብ ሞት ኣምሊጠ ኣሎኹ። ረዳኢ ኣብ ዘይብሉ እዋን ኣብ ገዛ በይነይ ከሎኹ ነቲ ሓሽሽ ድሕሪ ምውሳደይ፡ በርቲዑኒ ዳርጋ ንሰለስተ መዓልቲ ነፍሰይ ስሒተ ወዲቐ'የ" ክብል ሓደገናነት ናእቲ ዕጸ-ፋርስ ይገልጽ።

ብመሰረት ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ኤን ኤች ኤስ፡ ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ ኣብዚ ህይወት ዝነብሩ ሰባት ነብሶም ንምድሓን ደሞም ካብቲ ኣሰር ናይ ዕጸ ፋርስ ብምሕጻብን ብምሕዳስን፡ ነቶም ዝወስድዎም ዝነበሩ መድሃኒታት መደንዘዚ እናሃቡ'ዮም ካብቲ ወልፊ ዝፍዉሱዎም።

"ካልእ እዋን ድማ ናብ ሞሮኮ ምስ የዕሩኽተይ ይኸይድ እሞ ዕጽ ወሲደ ክሕንብስ ኢለ ኣብ ባሕሪ ምስ ኣተኹ እቲ ዕጸ ፋርስ ኣብ ኣካላተይ ነውጺ ፈጢሩ፡ ንስክላ ካብ ሞት ኣምሊጠ እየ" ይብል እቲ ዝነበሮ ህይወት ከዘንቱ ኸሎ።

"ንፍቕሪ ካብ ካልኦት ክረኽባ ናብ ሓደገኛ ህይወት ኣትየ"

ስለምንታይ ናብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ከም ዝኣተወ ክገልጽ እንከሎ ብኣቋራጭ ሃብቲ ንምድላብ᎓ ወይ ድማ ብምግዳድን ምትላልን ከም ዝኣትውዎ'ዩ ዝዛረብ።

በዚ ህይወት ዝቕየዱ መንእሰያት ምኽንያቶም ዝፈላለ'ኳ እንተኾነ፡ ናይ መሓዛ ጸቕጢ፡ ኸባቢያዊ ጽልዋን ገንዘብን ኣብዝሓ ዝጸልዉዎም ምኽንያታት ከምዝኾኑ ይግለጽ። ወዲ 12 ዓመት ኾይኑ ናብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝኣተወ ስቴፋኖ፡ ህይወት ፈላመይቲ እግሩ ኣብ ሎንደን ኣይጠዓሞን።

"ጥልያንን ትግርኛን ጥራሕ ይዛረብ ስለዝነበርኩ፡ እቲ ፈለማ ህይወት ኣብ ለንዶን ቀሊል ኮይኑ ኣይረኸብክዎን። እቲ ዝነብርክዎ ቦታ ቶተንሃም ዝበሃል ኮይኑ ንመንእሰያት ሓደገኛ እዩ ኔሩ ሽዑ እዋን [2007]።

"ኩሉ ኩፉእ ነገራት ክትገብር ክፉት እዩ ኔሩ። ብቐሊሉ ክስሕበካ ዝኽእል፡ ኣባል ሸየጥቲ ሓሽሽን መስተን፡ ጉጅለ ገበነኛታት ክትከውን ዝስሕብ ኔሩ" ክብል ይዛረብ።

ምስ ስድራ ቤቱ ጥቡቕ ዝምድናን ርክብን ከምዘይነበሮ ዝዛረብ እዚ መንእሰይ፡ ዝገብሮ ኹሉ ተሓቢኡ ነይሩ። ንኡሽቶ ኾይኑ ክማሙቐላ ዝብህጋ ዝነበረ ፍቕሪ ስድርኡ ድማ ብሰንኪ ስደት ክረኽባ ዘይምኽኣሉ፡ ናብቲ ህይወት ኢልካ ንምጽዉዑ ዝኸብድ መነባብሮ ዕጸ ፋርስ ተጸምቢሩ።

"ናብዚ ጉጅለ ምስ ኣተኹ ምስ ስድራይን ኣሕዋተይን ብዙሕ ርክብ ኣይነበረንን። ንኡሽቶ ኮይነ ዝደልያ ዝነብርኩ ፍቕሪ ስድራይ ብሰንኪ ስደት ምፍላየይ ክረኽባ ኣይከኣልኩን። ሰለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ወጻእተኛታት የዕሩኽተይ ዋጋ ዘኽፍል፡ ጸልማታዊ ፍቕሪ ሂቦም"

ኩላቶም እቶም ምስኡ ዝነበሩ'ውን ተመሳሳሊ ድሕረባይታ ዝነበሮም፡ ኣቦታቶም ዝሰኣኑ፡ ድኽነት ዘጥቅዖምን ማሃዙት ዘይነበሮም ምዃኖም'ዩ ዝገልጽ።

ኣብ ቀረባ ኾይኑ ዝምዕዶን ዝኣልዮን ዘይምርካቡ ድማ ሓደ ካብቲ ካብ ከምዚ ዓይነት ታኼላ ህይወት ከም ዘይወጽእ ዝገበርዎ ምኽንያታት'ዩ ኢሉ ድማ ይኣምን።

መጠበሪ ዝኾኑ ዉህበታት ጫማ፡ ክዳን፡ ገንዘብን መኪናን ገለ ካብቶም ዝስሓብዎን ኣብኡ ንነዊሕ ከም ዝጸንሕ ዝገበርዎን'ዮም።

Image copyright SV
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓድሽ ህይወት ብሩህ መጻኢ

"ብፍላይ ኣብ ኮለጅ ከለኹ ገንዘብ ንምርካብ ሓደ ናይ ባዕልና ምስጢራዊ ጉጅለ ፈጢርና ዕጸ ፋርስ ናብ ምሻጥ ኣትየ ነይረ። እቲ ህይወት ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ ዝሰመዓካ፡ ግና ብጣዕሚ ሽግር ኣሎ። ነቶም ሰባት ከተእምን ኢልካ ብዙሕ ዘይባህርያዊ ዝኾኑ ነገራት ኢኻ ትገብር" ይብል።

ሓድሽ ህይወት

ኣብዚ እዋን'ዚ ስቴፋኖ እቲ ናይ ቀደም ህይወቱ ታሪኽ ጌርዎ'ዩ፡ ናይ ዕጸ-ፋርስ ህይወት ራሕሪሑ ንቡር ናብራ ክመርሕ ጀሚሩ'ሎ

"ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ናይ ኣማኸርቲን ናይ ተሓድሶ ወልፍታት ፈወስትን᎓ ድሕሪ 9 ዓመት ካብቲ ኣትየዮ ዝነበርኩ ወልፊ ዕጸ ፋርስን ኣባል ጉጅለ ገበነኛታት ሙኻንን ክወጽእ ዝኸኣልኩ᎓ ሞሎኮታዊ ሓይሊ ኣምላኽ ጥራዩ ደጊፉኒ" ይብል ከመይ ኢሉ ካቡኡ ከምዝወጸ ኪገልጽ እንከሎ።

"ካብቲ ዝነበርኹዎ ህይወት ምስ ወጻእኩ በቶም የዕሩኽተይ ዝነበረ መቕጻዕቲ ተነጽሎ ጥራዩ ኔሩ። ክሒዱና ኢሎም ነጺሎም" ድሕሪ ምባል፡ በቲ ግብረመልሲ ናይ የዕሩኽቱ ከም ዘይተሰናበደ ኣብቲ ዝወሰዶ ወሳነ ከም ዘይተማተአን የዘንቱ።

ሕጂ፡ ስቴፋኖ፡ ሓድሽን ሰላም ዝዓሰሎን ህይወት ክመርሕ ጀሚሩ'ሎ። ድሮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ይርከብ።

ርእሱ ንምምዕባል'ውን ናብ ትምህርቲ ዓለም ተመሊሱ ሞያዊ ክእለትን ፍልጠትን ኣብ ምድላብ ይርከብ።

ትምኒቱ ድማ ሓዳር መስሪቱ፡ ኣብ ጎደና ብሩህን ዕዉትን መጻኢ ክምርሽ'ዩ።

ኣብ መወዳእታ ስቴፋኖ ዘመሓላልፎ ምኽሪ እንተሎ፡ ወለዲ ምስ ደቆም ጥቡቕ ፍቕራዊ ርክብን ምሕዝነትን ክፈጥሩ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት