ደሃይ 25፡ "ጥዑም ኣየር ገዛውትና ዳግማይ ከስተማቕር ባህጊ ኣለኒ"

ሚኪያስ ሙሴ

ስመይ ሚልኪያስ ሙሴ ዮሃንስ እበሃል። ኣብ ሜርላንድ፡ ከተማ ዋሺንግተን ዲሲ'የ ዝቐመጥ። ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝመጽእ ሕጂ ዳርጋ 14 ዓመት ገይረ'ለኹ።

ካብ ዓደይ ክወጽእ እንከለኹ፡ ልክዕ ከም መብዛሕትኡ ኤርትራዊ መንእሰይ ብስግረ-ዶብ እየ ወጺኤ።

ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ንኣሜሪካ ኣትየ።

ኤርትራ ገዲፈ ንኽወጽእ ዘገደደኒ ቐንዲ ምኽንያት፡ ብሰንኪ'ቲ ገደብ ኣልቦ ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ ዓደይ ዝኾነ ይኹን ብሩህ መጻኢ ክረኣየኒ ስለዘይከኣለ'ዩ።

ኣብቲ ፈለማ ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተኻ፡ እቲ ምስ ሃገርካ ዘሎ ፍልልይ ይርድኣካ'ዩ።

ኩሉ ነገር ከምቲ ኣብ ኤርትራ እንከለኻ ክኸውን ኣይክእልን'ዩ። ናብራ እዚ ዓዲ ግዜ የድሊየካ'ዩ እምበር ዘይልመድ ኣይኮነን።

ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ዓመት ምስ ጸናሕኩ ትምህርተይ ክቕጽል ወሲነ።

ኣብ'ዚ ዝነብረሉ ከባቢ ኣብ እትርከብ ሓንቲ ኮሌጅ ድሕሪ ምእታው፡ ብዓውደ ሕክምና ቀጺለ፡ 5 ዓመት ተማሂረ ትምህርተይ ወዲኤ ተመሪቐ።

እዚ ሕጂ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ትካል፡ ንሕክምና መንሽሮ ጡብ ዝዉዕል መድሃኒት'ዩ ዘፍሪ።

ኣነ ኸኣ ኣብዚ ከም ክኢላ ጥዕና ኾይነ እሰርሕ ኣለኹ።

እንጀራ ዓድና!

ኣብዚ ዓዲ ዋላ'ኳ ዝደለኻዮ ዓይነት መግቢ እንተሎ ፡ ንዓይ ቀንዲ ደስ ትብለኒ እታ ናይ ዓድና እንጀራ እያ።

ዕድል ኣብ ዝረኸብክሉ እዋን፡ ምስ ኣዕሩኽተይ ክራኸብ ይኹን ዋላ በይነይ እንከለኹ፡ ኣብ ናይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ቤት መግቢ ከይደ እንጀራ ዓድና ክምገብ'ዩ ደስ ይብለኒ።

እቲ ኣብ ኤርትራ እንከለኹ ዝነበረኒ ማሕበራዊ ህይወት ኣዝየ'የ ዝናፍቖ።

ኣብ ከተማ ምስ እትፈትዎም መሓዙትካ እንዳስሓቕካ ምዝዋር፡ ክትዓቢ እንከለኻ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ነጻ ኮይንኻ ክትጻወትን ክትዘናጋዕን።

ኣብዚ ዓዲ ምስ መጻእካ፡ እቲ ዝናፈቕ እዚ'ዩ ።

ኣብቲ ዝዓበኻሉ ገዛውቲ ብምኻድ፡ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ'ቲ ዝሓለፈ ጥዑም ተዘክሮታት ክተዕልል፡ ካብኡ ዝዓቢ በረኸት ክህሉ ዝክእል ኣይመስለንን።

ካብቲ ዝገርመኒ ነገራት ኣብዛ ከተማ እንተኾይኑ፡ እቲ ሰብ'ሲ ኩሉ ማዕረ ኽንደይ ኣብ ስራሕ ዝተጸመደ ምዃኑን ዕረፍቲ ዝበሃል ዘይምህላዉን'ዩ።

ሰባት ኣብዚ ክትርእዮም እንከለኻ፡ ዕረፍቲ የብሎምን። ኩሉ ሻዕ ተብተብ ክብሉ ጸሓይ ክትዓርቦም ኢኻ ትዕዘብ።

ዓቕሚ ሃሊዩኒ ሓንቲ ነገር ክቕይር እንተዝኽእል

እዚ ህዉኽ ዓይነት ኣነባብራ ዘብቅዓሉ፡ ከምቲ ኣብ ዓድና ዝነበርናዮ፡ ናይ ስራሕ ሰዓታትና ፍሉጥ፡ ማሕበራዊ ህይወትና እንገብረሉ ፍሉጥ ኮይኑ፡ ርግእ ዝበለ መነባብሮ ከተኣታትዉ ደስ ምበለኒ።

ካብ ኤርትራ ወጺእኻ ናብ ሱዳን ክትከይድ እንከለኻ፡ ኩሉ ነገር'ዩ ዝቕየረካ። እቶም እትረኽቦም ሰባት'ውን ካልእ ባህሊ ዝለመዱ'ዮም።

እቶም ናብቲ እትደልዮ ቦታ ዘስግሩኻ ሰባት ድማ ከምኡ፡ ምስኣቶም'ውን ክትሰማማዕ ኣለካ።

ኣብ ሞንጎ ክስስዑ ስለዝኽእሉ ገንዘብ ክሳብ ትዉስኾም ፈሊጦም የዳናጉዩኻ።

ብዙሕ ሽግራት'ዩ ኔይሩ፡ ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ኩሉ ተሰጊሩ'ሲ ረሲዕናዮ'ኳ ሕጂስ።

ዝናፍቖ ነገር እንተሎ ኣብ ገዛውተይ ኮፍ ኢለ፡ ነቲ ጥዑም ኣየር ገዛውትና ከስተማቕሮ፡ ምሸት ከኣ ካብ ገዛዉትና፡ ንማእከል ከተማ ናብ ጎደና ሓርነት ብእግረይ ሸናዕ ክብል ቀንዲ ዝብህጎን ዝምነዮን'ዩ።