'ሰብ ሰርሖ ጸባ ንህጻናት ' ዝኸልከለ ሆሰፒታል ተነቒፉ

ሓድሽ ውልዶ ጡጦ ዝጠቡ Image copyright Getty Images

ሓላፊ ሆስፒታል ተጠቀምቲ ፎረሙላ ጸባ ኣዴታት፡ መጋቦ ዝተሰንዕ ሰብ ሰርሖ ጸባ ክብል ወቒስወን።

ዎረቸስተር ሆሰፒታል ዓዲ እንግሊዝ፤ ክወልዳ ንዝመጻ ኣዴታት ጸባ ጡብ ክምግባ ምስዘይደልያ ሰብ-ሰርሖ ማለት ጸባ ፎረሙላ ከምዘይየቕርብ መምረሒ ኣውጺኡ።

እዚ ድማ እቶም ህጻናት እቲ ካብ ጸባ ጡብ ኣደ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ጠቐምቲ ነገራት ካብ ምርካብ ይእግዶምን ንዘተፈላለየ ሕማማት የቃልዖምን ብምህላውን'ዩ።

ሓንቲ ጸባ ጡብ ክትምግብ ዘይካለት ኣደ ድማ "ዕግርግረ ዘብል ውሳነ" ክትብል ተቓውሞኣ ኣስሚዓ።

እቲ ሆሰፒታል ግን ነዚ ስጉምቲ ቅድሚ ምሳዱ መጽናዕቲ ከም ዘካየደን ብዝኣከቦ ጠቓሚ ሓሳባት ድማ ኣብ'ዚ ውሳኔ ከም ዝበጽሐን ገሊጹ።

"ክሓርስ ክመጽእ እንከለኹ ጡበይ ክምግብ ምስ ዘይደሊ ስብ-ሰርሖ ጸባ'ዶ ሒዘ ክመጽእ?" ኢለን ንዝሓታ ኣዴታት፤ እዚ ከምዘይምከርን ከምዘየቕርበለንን፡ ግን ድልየተን እንተኾይኑ ናተን ሒዘን ክመጻ ከምዘይክልክለንን እቲ ሆሰፒታል ብተወሳኺ ይሕብር።

እንተኾነ ግና፡ ብጥዕናዊ ጸገማት ምክንያት ጡባ ክትምግብ ንዘይከኣለት ኣደ ምስ ዶክተራ ብምዝርራብ ተወሳኺ ጠቓሚ ሓበሬታን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል።

መግለጺ እቲ ሆሰፒታል ኣብ ትዊተር ምስ ተዘርግሐ፡ ካብ ብዙሓት ኣዴታት ተቓውሞ፡ ዘይምስምማዕ፡ ርእይቶታትን ነቐፌታትን ተዋሂቡሉ።

"ዝደለኹ እመግብ ውላደይ እንድዩ፥ ግዜ የብለይን፥ ደቀይ ብሰብ-ሰርሖ ጸባ'የ ኣዕብየዮም፥ ዘሕዝን ውሳኔ፥ እንታይ'ዩ እቲ ጸገም ዝብሉን ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታት ንውላደን ምምጋብ ከምዘሕፍረን ዝገለጻን ብዙሓት'የን።

ወሃቢ ቃል ወስተርቸርሻየር ሆስፒታል ግን "እቲ ርእይቶን ስምዒታትን ኣብ ግምት ዝኣቱ ኮይኑ፤ ምኽልካል ኣቕርቦት ናይ ሰብ ሰርሖ ጸባ ንህጻናት ኣብ ሆስፒታልና ግን ኣብ ርድኢት ጥቕሚ ጸባ ጡብ ኣደ ንዝግበር ጎስጓስ ዓቢ እጃም ስለዝህልዎ ምቕጻሉ ኣገዳሲ'ዩ" ይብል።

መገበ ጸባ ጡብ ብግቡእ ካብ ዝካየደለን ክፍለ-ዓለማት ብራዚል ብ99ሚእታዊት ኣብ ዝላዓለ ደረጃ ክትረከብ እንከላ፤ ጀርመን ግን 23ሚእታዊት ተቕውም።

ጸባ-ጡብ ኣደ በዘይካ'ቲ ነቲ ሕጻን ዝህቦ ጥዕናዊ ንጥረ-ነገራት ፍቕሪ ኣደን ውላድን'ውን የደንፍዕ፤ ካብ'ዚ ሓሊፉ ድማ እተጥቡ ኣደ ብካንሰር ጡብን ማህደር እንቋቑሖን ናይ ምትሓዝ ዕድላ ዝተሓተ ይኸውን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት