ዶክተር ጠዓመ ተወልደብርሃን

እቲ መጽሓፍ ክጽሕፍ ድሌት ኣይነበረነን። በዓልቲ ቤተይ ቅድሚ 10 ዓመት ኣትሒዛ ጽሓፍ'ያ ትብለኒ ነይራ። ሕማም ምስ መጸ ግና ደቀይ ታሪክ ዓደን ከይነገርኹወን ከይተርፋ፣ ኣብ ደገ ዘለዉ መናእሰያት ኤርትራዉያን'ዉን ታሪኮም ክፈልጡ ብዝብል እየ ጽሒፈያ።

ሕጉስ'የ። ደቀይ ኣነ ካበይ ከምዝቦቖልኹ ክፈልጡ፣ ብዛዕባ ባህልን ሕጊ እንዳባነብ ሃገርና ክፈልጡ ዝሕግዝ'ዩ።

እዚ መጽሓፍ፡ ዘለዎ ረብሓ ብዙሕ'ዩ። ድኻም ምስ ረብሓ ኣነጻጺርኸ ኣክትሪኦ ረብሕኡ'ዩ ዝዛይድ። ነዛ መጽሓፍ ከንብብ ዕድል ዝረኸበ ሰብ ክመሃር'ዩ። ብባህሊ ዓድና ታሪክ ዓድና ብዙሕ ኣይንወፈልጥ ኢላ ሓንቲ ኤርትራዊት መንእሰይ ሓቲታትኒ።

ኣብ ደገ ይዓብዩ ዘለዉ ኤርትራዉያን ሓደ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ መገዲ ዝተጽሓፈ ብምንባብ'ዩ።

ሕጊ እንዳባ እንታይ'ዩ።ሕጊ እንዳባ እንታይ ኾይኑ'ዩ ሕዚ ይሰርሕ ዘየሎ? ሸዉዓተ ዓንሰባ፣ ክልተ ድምበዛብ፣ ኣትከመ፣ ......ዝበሃሉ ሸዉዓተ ሕጊታት እንዳባ ነይሮም። እቲ ዋና ቁዉም ነገር ግና መንነትካ መንወ'ዩ ዝብል'ዩ።

ካልእ ንታሪክ መዘከሪ፣ መጽናዕቲ ንዘካይዱ ሰባት ሓጋዛይ ተራ ክህልዎ'ዩ። መን ምዃንካ እንተዘይፈሊጥካ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ኣይትፈልጥን።

ኣብዚ ዓዲ 40 ዓመት እንትነብር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪስተን ንዝመሃሩ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልዲታት ስነ ቑጠባ፣ ሶሽዮሎጂ፣ ቲኦሎጅን ካልኦትን ምሂረ'የ። ኣነ ዝመሃርኩዎም ዜጋታት ኢንግሊዝን ወጻኢ ሃገርን ኣለዉ።

30 ዝኾና ዓድታታት በጺሐ'የ። ኣማኻርን ዕዱም መምህርን ኮይነ ኣገልጊለ'የ። ሸዉዓተ ዝኾኑ ሚኒስትራት ምሂረ ኣለኹ። ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ዘለዉ ሓለፍቲ ናተይ ሙሁራት'ዮም።

መናእሰያት ኤርትራ?

ብዝተፈላለየ ምኽንያት በረኻታት የቛርጹ ዘለዉ ኤርትራዉያን መናእሰይ ኣዉሮጳ እንትኣትዉ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣለዎም። ናብ ዝተፈላለዩ ልምዲታት ከይኣትዉ ብምጥንቃቕ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ኣለዎም።

ትምህርቲ ናይ መጻኢኻ በሪ ኸፋቲ'ዩ። ኣብቲ ዝኣተዉሉ ዓዲ ድማ ምስቲ ማሕበረሰብን ባህልን ተላሚዶም ከገልግሉን ክመሃሩን ኣለዎም።

ዝምነዮ?

ኣፍሪቃ ብዙሕ ሃብትን ዕድልን ኣለዋ። መጻኢ 22 ክፍለ ዘመን ናይ ኣፍሪቃ ዘመን ክኸዉን'ዩ ዝብል ባህጊ ኣለኒ። መራሕቲ እተን ሃገራት ንህዝቦም ናይ ምግልጋል መንፈስ ኣብ ክንዲ ምዕባይ ሃብቲ ብምኽዕባት ዝተጸመዱ'ዮም።

ኣፍሪቃዉያን በቲ ዘለና ኾሪዕና ተሓቢንና ካብ ካልኦት ካብ ምልቃሕ ባዕልና ክንፈጥር ኣለና። ነዚ ድማ ኣብ ወጻእን ዉሽጢ ዓድን ዘሎ ኣፍሪቃዊ ድማ ዓብዪ ግደ ኣለዎ።