ኣብ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ሞባይልኩም ምምዝጋብ ምስ እትደልዩ

ኣርማ አትዮ ቴሌ ኮም Image copyright Ethio telecom

ኢትዮ ቴሌኮም ካብ መስከረም 2009 ዓ.ም ኣትሒዙ ቆፎ ሞባይል ናይ ምምዝጋብ መስርሕ (Equipment Identity Registration System - EIRS) ከምዝጀመረ ዝዝከር'ዩ።

እቲ ቀንዲ ዓላምኡ ድማ ምዕቡል ኣገልግሎት ቴሌኮም ንምሃብ፣ ድሕነት ዜጋታት ንምሕላውን ሃገራዊ እቶት ንምድንፋዕን ከም ዝኾነ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኔሩ።

ብተወሳኺ'ውን ጽሬቶም ዘይሓለውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተውን ቴሌፎናት ንምኽልካል ተሓሲቡ ዝተጀምረ ምኻኑን ገሊጹ።

ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓድሽ ሞባይል ገዚእካ ንምጥቃም ክትገብሮ ዝግብኣካ፣ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣብ ቴሌኮም ኢትዮጰያ ክሰርሑ ዝኽእሉን ዘይክእሉን ቴሌፎናት ብምዕዳግ ኣብ ክሳራ ዝኣተዉ ተጠቀምቲ የማርሩ ኣለው።

እዚ ንምዕጋት እንታይ ክግበር ኣለዎ? ብምባል ንመስራትን ዋና ኣካያድን ኖሮሞ ኣይሲቲ ኣቶ ኣብዲሳ በንጫ ሓቲትናዮ ኣሎና።

ሓድሽ ሞባይል ክግዛእ እንከሎ እንታይ ክግበር ኣለዎ?

ሓደ ቴሌፎን ክስራሕ እንከሎ ምስ 15 ቑጽሪ ዘለዎ ምስጢራዊ 'IMEI' እዩ ዝስራሕ። እዚ ቁጽሪ 'IMEI' ንምፍላጥ *#06# ብምድዋል ምርካብ ይከኣል።

Image copyright Getty Images

እንተኾን ግን ተመሳሲሎም ዝፈርዩ፣ ሓቀኛ መልክዕ ናይቶም ጥዑያት ፍርያት ቁጽሪ ዝሓዙ ክስርሑ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ኔትዎርክ ኢትዮ ቴሌኮም ግን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ይኾኑ ማለት'ዩ።

እዚ ገና ስርሑ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን፡ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ዝኾኑ ተመሳሲሎም ዝተሰርሑ ሞባይላት ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎም ፈልዩ ምፍላጡ ገሊጹ ኔሩ።

ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ እዞም ቴሌፎናት ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ከምዝኾኑን ዓማዊሉ ድማ ቴሌፎናቶም ከመዝግቡን ኣፍሊጡ።

ስለ'ዚ ሓደሽቲ ቴሌፎናት ክግዝኣ እንከለዋ ስኑዓት ዘይምዃነን ብምፍላጥ ካብ ክሳራ ምድሓን ይከኣል ይብል እቲ በዓል ሙያ።

ዘይተሰንዑ ሞባይላት ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ ቅድመ ክትትል ግበሩ

1 - ኣብ'ቲ ክትገዝእዎ ዝሓሰብኩም ሞባይል ሲም ካርድ ይእትዉሉ።

2 - *868# ጸቒጥኩም ደውሉ። ሰዒቡ ሰለስተ ኣማራጺታት ክትረኽቡ ኢኹም

እዚኦም ኣማራጺታት፡

1- 'Phone Unlock'

2- 'Switch Unlock'

3- 'Check Status' ዝብሉ'ዮም።

ኣብ'ቲ ዝመጸልና ናይ ቁጽሪ መጽሓፊ፤ 3- 'Check Status' ዝብል ብምእታው 'SEND' ንብሎ። ብድሕሪኡ ክልተ ኣማራጺታት ይመጽኡልና።

እዚኦም ኣማራጺታት፡

1- By IMEI

2- By Phone number ዝብሉ እዮም።

1- ነቲ By IMEI ዝብል ብምእታው፤ 'SEND'ምስ እንብሎ 'Enter IMEI number' ዝብል መልእኽቲ ይህበና።

ብድሕሪኡ ብምእታው *#06# ንእንረኽቦ ናይ 'IMEI' ሚስጢራዊ ቂጽሪ ኣእቲና SEND ንብሎ።

ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮም ኔትዎርክ ዝሰርሕን ዘይሰርሕን ምዃኑን ከትፈልጡ ትኽእሉ።

ክግበሩ ዝግቦም ነገራት

በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዘይተሰንዐ ሞባይል ክትረኽቡ ምስዘይትኽእሉ፡ ሓድሽ'ዩ፣ ሕጂ'ዩ ካብ ዕሹግ ተፈቲሑ ተባሂሉ ክግዛእ የብሉን።

ከምኡ'ውን ቅድሚ ምኽፋቱ ንሰለስተ ሰዓታት ባትሪ ከመልእን ከሸጥልኩም እንተፈተኑ፡ ሓድሽ ዘይተረጋገጸ ብዘይምግዛእ ካብ ዕዳ ምድሓን ይከኣል።

ካብ ወጻኢ ዓዲ ንዝመጹ ቴሌፎናት ኣመልኪቱ

ካብ ወጻኢ ዓዲ ንዝመጹ ቴሌፎናት ኣመልኪቱ ድማ እቲ ስልኪ ዘምጸኦ ሰብ እንተድኣ ሃልዩ ሓደ ስልኪ ብናጻ ምምዝጋብ ይኽእል። ካብ ሓደ ንላዕሊ እንተድኣ ኾይኑ ግና 45 ሚኢታዊት ግብሪ ብምኽፋል ምምዝጋብ ይከኣል።