ደሃይ 27፡ "እንጀራ ካብ ዝበልዕ ዓመት ሓሊፉኒ"

ዲላይት ጌታቸው

ዲላይት ጌታቸው እበሃል። ንግዚኡ ኣብ ቬትናም ከተማ ሙይኔይ እየ ዝነብር።

እንከይሓሰብክዎ እየ ናብዚ መፂአ። ፈለማ ናብ ታይላንድ እየ ተጓዒዘ ን 2 ዓመታት ምስ ነበርኩ፡ ቬትናም ንታይላንድ ቀረባ ስለዝኾነት፡ እታ ዓዲ ንክርእይ ኢለ እየ ናብዚ መፂአ።

ፈለማ ዋና ከተማ ቬትናም ንዝኾነት ሃኖይ እየ በፂሐ። ካብኡ ኣብ ከተማ ሆ ቺ ሚን ንቁሩብ ግዘ ምስ ፀናሕኩ ናብ ከተማ ሙይኔይ ኣምረሐ። ነዛ ከተማ ብጣዕሚ ፈትየያ።

ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ እቲ ዝዓረፍለኩሉ ሆቴል፡ ወለንታዊ ሰራሕተኛ የድልዮም ስለዝነበረ፡ ኣብኡ እናገልከልኩ ንክተርፍ ወሲነ። ሕዚ ኣብ ከተማ ሙይኔይ ምንባር ካብ ዝጅመር 6 ወርሒ ኣቑፂረ ኣለኹ።

ሙይኔይ ምስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እንተነፃፅራ፡ ብዙሕ ዘፈላልየን ነገራት ከምዘለዉ እዩ ዝስመዓኒ። ካብ ምግባ ክሳብ ሰባ ቬትናም ብጣዕሚ ፍልይቲ ሃገር እያ።

ኣናእሽተይ ሹቃትን ዝተፈላለዩ ነገራት እናዘሩ ዝሸጡ ሰባትን ስለዘለዉ፡ ክልቲአን ከተማታት በዚ ይመሳሰላ፤ ብፍላይ ድማ ምስ ከተማ ናዝሬት ኣዝየን እየን ዝመሳሰላ።

ካብ ምግቢ ቬትናማውያን ድማ፡ 'ፈ' ዝበሃል መረቕ ኣመና እፈትዎ።

ብፍላይ ድማ ኣሕምልትን ስጋን ወይ ከኣ ኣትክልትን ዓሳን ሓዋዊሶም ዝሰርሕዎ መረቕ ብጣዕሚ እፈትዎ። እዚ ምግቢ ይጎድሎ ዝብሎ ነገር እንተሃለወ፡ ከም ኣዋዘ ዝኣመሰሉ ዘቃፅሉ ነገራት ስለዘይብሉ እዩ።

ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ እየ ዝናፍቓ። ብፍላይ ድማ፡ ንእንጀራ ብቃል ክገልፆ ዘይኽእል ናፍቆት እዩ ዘለኒ።

ንዘለኽዎ ክቐርብ ዝኽእል ቤት-ብልዒ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ሃገረ ካምቦዲያ እዩ ዝርከብ።

እንጀራ ኩሉ ግዘ ኣብ ዓይነይ ምስ ተቐጀለ እዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ዲላይት ትሰርሐሉ ትካል በፃሕቲ ዓዲ (ሃወፅቲ)

ንጉሆ ካብ ድቃሰይ እንትለዓል፡ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ሓምለዋይ መሬትን ተኽልታትን እዩ ዝረኣየኒ።

እቲ ዝሰርሐሉ ዘለኹ መዕረፊ ኣጋይሽ ፡ ንበፃሕቲ ዓዲ (ሃወፅቲ) ዝካረዩ ኣናእሽተይ ዳሳት ብብዝሒ ኣለውዎ። ብቋንቋ እዚ ዓዲ 'ካምፒንግ' እዮም ዝብልዎ።

ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ከምዚ ኣብ ዳስ ነቢረ ኣይፈልጥን። ፍልይ ዝበለ ኣነባብራ ስለዝኾነ ግና ደስ እዩ ዝብል።

ኣብዚ ካብ ዝመፅእ ንነዘ ዘደንቐኒ ነገር እንተሃለወ፡ኩሉ ግዘ ካብ ካልእ ዝተፈለኹ ምዃነይ ስለዝፍለጠኒ እዩ። ንኣብነት ናብ ኢትዯጵያ እንተዝኸድ፡ ብዙሕ ከም ፍልይቲ ሰብ ጌይሩ ዝርእየኒ ኣይህልውን።

መግለጺ ስእሊ,

ዲላይት ናይ ኣጋይሽ ከልቢ ኣብ ገማግም ባሕሪ እንትተዛንይ

ኣብ ቬትናም ግና ዋላ እኳ ብኽፍኣት እንተዘይኮነ፡ ብዙሕ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ሰብ ስለዘየጋጥሞም እመስለኒ ኣፍጢጦም እዮም ዝርእዩኒ። እዚ ኣረኣእየኦም ኩሉ ግዘ እዩ ዝደንቀኒ።

ንኣብነት ኣብ ታይላንድ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዘ፡ ብዙሕ ቱሪዝም ዘለዋ ሃገር ስለዝኾነት፡ ህዝባ እውን ብዙሕ ኣይደንቆምን።

ምጉዓዝ ብጣዕሚ እየ ዝፈትው። ሕዚ ሕዚ ግና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ምጉዓዝ ልምዲ ከምዘይብሎም እየ ዝርዳእ ዘለኹ። ንኣስታት ሰለስተ ዓመታት 'ባክፓኪንግ' ዝበሃል ጉዕዞ ተጓዒዘ እየ።

እዚ ማለት ንኣስታት ሰለስተ ዓመታት፡ ሓደ ዝሕንገጥ ዓብይ ሻንጣ ሒዘ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክጉዓዝ ፀኒሐ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ እየ ረኺበ።