ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ብዓይኒ ጋዜጠኛታት

ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡን ካሊድ ዓብዱን Image copyright NEGA ZERU AND KALID ABDU
ናይ ምስሊ መግለጺ ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡን ካሊድ ዓብዱን

ብደረጃ ዓለም ኢትዮጵያን ኤርትራን ናጽነት ሕትመትን መሰላት ጋዜጠኛታትን ብምኽባር ንሚዲያ ብዝህብኦ ናጽነት ዝሙገስ ተሞኩሮ የብለንን። በዚ መንጽር ድማ ኣብዝሓ ሚዲያታተን ብመንግስቲ ዝዉነኑን ዝሙወሉን እንትኾኑ፡ በቲ ዝድለ መልክዑ ህዝባዊ ስምዒት ከንጸባርቓሉ ዝኽእላ ዕድል ትሑት'ዩ።

ብፍላይ ድማ ክልቲኤን ሃገራት ናብ ዶባዊ ኲናት ኣብ ዝኣተዋሉ እዋን፡ ብክልቲኡ ወገን ዝነበራ መራኸቢ ብዙሓን ዘልዕልኦም ዝነበራ ዛዕባታት፣ ዘቃልሕኦም ዝነበሩ ሙዚቃታትን ካልኦትን መጻኢ ዕጫ ዝሓዝኦ ህዝቢ ዘየገናዘቡ ከምዝነበሩ ይግለጽ።

ነዚ፡ ኣብ ግዜ እቲ ኲናት ነቲ ግቡእ ናይ ጋዜጠኝነት ተራኻ እትጻወተሉ ዕድል ዘይምንባሩ ዘልዕል ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ካሊድ ዓብዱ፡ ሞያዊ ሓላፍነትካ ኣእተኽብረሉ ዕድል ዘይምንባሩ ጸገም ከምዝነበረ ይዛረብ።

"እቲ ዝኸዉን ዝነበረ የድሊ ድዩ ኣየድልን ኢልካ እተመዛዝነሉ ግዜ ዘይኮነ፡ ኣካል እቲ ዝነበረ ምንህሃር ኮይንኻ ኣትኸደሉ ኩነታት'ዩ ነይሩ።

ሚዲያ ዉልቀን መንግስትን መሳርሒ ፕሮፖጋንዳ ኮይነን ነይረን። ንጹር ሓበሬታ ትረኽበሉ ባይታ ኣይነበረን" ይብል ካብ ተዘክርኡ።

ኲናት ዝፈጥሮ ዝነበረ ናህሪ ካብ ስምዒትን ዘይሚዛናዉነትን ናጻ ኾይንኻ ሓበሬታ ከይተቕርብን ዝገብር ኩነታት ከምዝወለደ ዝዛረብ ጋዜጠኛ ካሊድ፡ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ዘየንጸባርቑ ትሕዝቶታት ዝፍኑ ናይ ጋዜጠኝነት ሃዋህዉ ከምዝነበረ ይገልጽ።

ብመምህርነት ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ጸኒሑ ሃንደበት እቲ ኲናት ምስተልዓለ ጋዜጠኛ ኮይኑ ብግንባር ኢትዮጵያ ዝወፈረ ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ ብወገኑ ንክልተ ዓመታት ኣብቲ ኲናት ኣብ ዝጸንሓሉ ዝነበረ ኣጸባጽባ ሚዲያታት ክልቲኡ ወገን "ግመ ፕሮጋንዳ'ዩ" ነይሩ ይብል።

"መምህር ኮይነ ኣብ እምባሴራ ድሕሪ ምጽንሐይ ኣጋጣሚ ናብቲ ኲናት እንትኣቱ ኣነ ነታ ዓዲ ክልተ መልክዕ ሒዘ'የ ኣትየያ። ከመይ ገይርኻ ተምህረና እንዶ ኣይነበርኻን ዝበሉኒ ነይሮም።

ሽዑ ግና፡ እቶም ስርዓታት እዮም ተባኢሶም እምበር ንሕና ኣይተብኣእናን። ኣብቲ ግዘ ዝነበረ ኣጸባጽባ ግመ ፕሮጋንዳ'ዩ። ንህዝብን መንግስትን ፈሊኻ ናይ ዘይምርኣይ ጸገም ነይሩዎ" ይብል።

"መሰረታዊ ዝተኸሰረ ዓቕምን ጸጋን ሰብ'ዩ"

ኲናት እዘን ሃገራት ህዝቢ ደልዩዎ ዘይኮነ፡ መንግስታት ዝኣተዉዎ ግጭት'ዩ ዝብል ጋዜጠኛ ካሊድ፡ ነቲ ለባም ዘዐሸወ፣ ማሕበረ ቑጠባዊ ኪሳራታት ሒዙ ዝመጸ ዘየድሊ ኲናት ከምዝነበረ ይዛረብ።

"መሰረታዊ ዝተኸስረ ደጊምኻ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ጸጋን ዓቕምን ሰብ'ዩ። ክንደይ ሰባት'ዮም ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ክብሃል ንሰምዕ ዘለና? ክንደይ ኢና ፎቖዶ ሊቢያን ሲናን ተቐቲሎም ንሰምዖ ዘለና? ክንደይ ስድራ'ዩ ተኸላቢቱ? እዚ ኩሉ ናይ 20 ዓመት ኪሳራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ 200 ዓመታት'ዉን ዘይምለስ'ዩ ምባል ይከኣል" ክብል ስምዒቱ ይገልጽ።

እቲ ብሸነኽ ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ማሕበራዊ ምጽናት፡ ብኢትዮጵያ'ዉን ነቲ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ሃሰይኡ ቀሊል ከምዘይኾነ ዝገልጽ ካሊድ፡ "ክለቲኤን ዓድታት ከሲረን'የን። ተተሓሒዝኻ ክትዓብየሉ ትኽእል መገዲ'ዩ ዝሰሓት ዘሎ" በሃላይ'ዩ።

ብሃይማኖት፣ ባህልን ቋንቋን ዝተኣሳሰረ ህዝቢ'ዩ ኣብ ኽልተ ተኸፊሉ ዝነብር ዘሎ ዝብል ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ ብወገኑ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ካብ ሕሉፍ ተሚሂርኻ ሰላማዊ ዕርቂ ምፍጣር ጥራሕ ንህላዌ ህዝቢ ክልቲኤን ሃገራት መማረጺ ዘይብሉ መገዲ ከምዝኾነ ይገልጽ።

"ጠቕላላ ሓደ ህዝቢ'ዩ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ዘሎ። ካብ ጽልኢ እዶ እንታይ ክርከብ'ዩ? ዕዳጋና፣ ደብና ሃይማኖትና ኩሉ ተመንጢልና ኢና ኣብ ክልተ ተኸፊልና ዘለና። ሚሒር ካብ ምቅርራብና ዝመጸ ምኩርራይ ተገይሩ ተወሲዱ ስኽን ኢልኻ ክሕሰበሉን ሰላማዊ መገዲ ፍታሕ ክመጽእን ኣለዎ" ይብል።

ሚዲያ ንማሕበረሰብ ዝጠቅም ኣተሓሳስባ ኣብ ምቕራጽ ወሳኒ እጃም ከምዘለዎ ብምዝኽኻር፡ ኪኖ እቶም እቲ ሚዲያ ዉሸጢ ዓዲ ዝገጠሙዎ ዘለዉ ጸገማት ሰብ ሙያ ክጽዕሩ ከምዘለዎም ይምዕዱ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት