ንዘይምውራድ ዝግበር ንሕንሕ ይቕፅል ኣሎ. . .

ሞሃመድ ሳላሕ ካብ ሊቨርፑሉል Image copyright PAUL ELLIS

ማንቸስተር ሲቲ ዋንጫ ፕሪምየርሊግ ኣብ ተልዕለሉ ሰሙን፡ ካብ ምድብ ንዘይምውራድን፡ ቦታ ቻምፒየንስ ሊግ ንምርካብን ዝግበር ውድድር ይቕፅል ኣሎ። ኣየነይቲ ጋንታ ትዕወት ትኸውን? ተንታኒ ቢቢሲ ስፖርት ማርክ ላውረንሰን ቅድመ ግምት ኣቐሚጡ ኣሎ።

ዓርቢ

ብራይተን - ማንችስተር ዩናይትድ

Image copyright BBC Sport

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ በርንለይ ማዕረ ዝተፈላለየት ጋንታ ብራይተን፡ ብ 37 ነጥቢ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከምዝተቐመጠት እስመዓኒ። ኣብዚ ሰሙን ተወሳኺ ሓደ ነጥቢ እንተረኺባ ድማ ዝበለፀ ይኸውን።

ይኹን እንበር ናይዚ ሰሙን ፀዋትኣ ምስ ማንችስተር ዩናይትድ ብምዃኑ፡ እቲ ፀዋታ ክኸብዳ ከምዝኽእል እግምት። ቀፂላ ድማ ምስ ሲቲን ሊቨርፑልን እያ ክትገጥም።

ግምት፡ 0 - 2

ቀዳም

ስቶክ - ክሪስታል ፓላስ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፓላስ ቅድሚ ዓሚ፡ ዋንጫ ንዝዓተረት ሌስስተር፡ 5 ን ዜሮ ብምስዓር ካብ ስግኣት ምውራድ ዝደሓነት ትመስል። ኣሰልጣኒ ሮይ ሆድሰን፡ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ተባሂሎም ክሕረዩ ይግባእ።

ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝነበራ ግጥም ብማዕረ ዝተፈላለየት ስቶክ፡ ካብ ምስዓር ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የብላን።

ግምት፡ 2 - 0

በርንማውዝ- ስዋን

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዝነበራ ግጥም ዝተስዓረት በርንማውዝ፡ ካብ ቀረባ ግዘ ንደሓር ዝነበራ ብቕዓት እናወረደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ።

ስዋንዚ እውን እንተኾነት፡ ዋላ እኳ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ እንተተመረሐት፡ ዘርኣየቶ ፀዋታ ግና ዝኸበዳ እያ ትመስል።

ዝኾነ ይኹን ኣብ ናይዚ ሰሙን ግጥም በርንማዝ ከምትስዕር እየ ዝግምት።

ግምት፡ 2 - 0

ሌይስተር - ዌስትሃም

ኣሰልጣኒ ሌይስተር ካሎውድ ፔውል፡ ኣብ መገዛ ሜድኦም ብዘሓት ፀዋታት ውፅኢት ብምስኣኖም ፅዕንቶታት ይበዝሖም ኣሎ።

ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እትርከብ ዌስትሃም፡ ኣብ ዝሓለፈ ብሲቲ ስዕረት ክተተኣናግድ ግድን ኮይንዋ እዩ።

ናይ ክልቲአን ጋንታታት ግጥም ምርኣይ ድማ ዘሐጉስ እመስለኒ።

ግምት፡ 2 - 1

ዋትፈርድ - ኒውካስል

ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝነበራ ግጥም ዝተስዓረት ዋትፎርድ፡ ዓወት ካብ ዝርሕቓ እዋናት ተቖፂሮም።

ዋላ እኳ ኒውካስል ኣብ ዝሓለፈ ፀዋታ እንተተስዓረት፡ 40 ነጥብታት ብምውህላል፡ ኣብ ድልዱል ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ።

ኣብዚ ፀዋታ ግና ዋትፎርድ ከምትስዕር እየ ዝግምት።

ግምት፡ 2 - 0

ዌስትብሮም ምስ ቶተንሃም

Image copyright BBC Sport

ኣብዚ ዓመት ትሑት ብቕዓት እናርኣየትና ዝመፅአት ዌስትብሮም፡ ዋና ኣሰልጣኒኣ ብምስጓጓ ብዳረን ሙር ምምራሕ ካብ ትጅምር ተስደምመኒ እያ ዘላ።

ዋላ እኳ ሙር ፅቡቕ ስራሕ እንተሰርሐ፤ ነታ ጋንታ ሙሉእ ብሙሉእ ቅድሚ ምርካቡ ግና፡ ቁሩብ ክፍተን ይግባእ።

ናይ ዌስትብሮም ንሕንሕ መዛዘሚ ፀዋታ ድማ ክኸውን እዩ።

ግምት፡ 0 - 2

ኤቨርተን ምስ ሳውዝሃምፕተን

ሳውዝሃምፕተን ምስ በርንማውዝ ብምፅዋት ወሳኒ ነጥቢ ረኺባ እያ። እዚ ዓወት ቅድሚ ኣዋርሕ ንኤቨርተን 4 ን ሓደ ድሕሪ ምስዓራ ዝተረኸበ እዩ።

ይኹን እንበር፡ድሕሪ'ቲ ኩነታት ብጣዕሚ እዮም ተቐያይሮም። ኤቨርተን ኣብዚ ክረምቲ ብዙሕ ለውጢ ክትገብር ከምዝግባእ'ኳ እንተኣመንኩ፡ ኣብ ስግኣት ዘይምዃና ግና ፅቡቕ እዩ።

ግምት፡ 1 - 1

ዕለተ ሰንበት

ሲቲ ምስ ሃደርስፊልድ

Image copyright BBC Sport

ኣብ ዝሓለፈ ፀዋታ ሲቲን ሃደርስፊልድን፡ ብማዕረ ካብ ምፍልላይ ዝደሓና፡ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ራሂም ስተርሊንግ ብዘቑፀራ ሸቶ እዩ።

ሕዚ ኣብ ሜዳ ሲቲ እየን ዝርከባ፤ እዚ ፀዋታ ድማ ንሃደርስፊልድ፡ ኣይኮነን ብመዓረ፡ ንፀቢብ ኣፈላላይ ሸቶ'ውን ከምዘየብቅዕ እየ ዝኣምን።

ግምት፡ 4 - 0

አርሴናል ምስ በርንሌይ

Image copyright BBC Sport

እዚ ፀዋታ ንኣርሴን ቬንገር፡ ኣብ ሜድኦም ዝካየድ ናይ መወዳእታ ፀወትኦም እዩ። ን22 ዓመታት ዘገልገልዋ ጋንትኦም እንትለቁ፡ እንታይ ዓይነት ምስናይ ከምዝግበረሎም ንምግማት ከቢድ እዩ።

ይኹን እንበር በርንሌይ ንኣርሰናል ቀላል ከምዘይትኾነላ ግሁድ ሓቂ እዩ።

ግና ናይ መወዳእታ ፀዋታ ብዓወት ምዝዛም ዘይደልይ መን ኣሎ?

ግምት፡ 2 - 0

ቼልሲ ምስ ሊቨርፑል

Image copyright BBC Sport

ቼልሲ ሕዚ እውን ንሊቨርፑል ብምስዓብ፡ ናይ ቻምፕየንስ ሊግ ተሳትፎኣ ክትቕፅለሉ እትኽእል ዕድል ኣለዋ። እዚ ክሳኻዕ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።

ሊቨርፑል ብቼልሲ እንተድኣ ተሳዒራ እውን፡ ካብ ቼልሲ ብዝሐሸ፡ ናብ ቻምፒንስ ሊግ ናይ ምፅንባር ዕድል ኣለዋ።

ዝኾነ ኮይኑ ኩሉ ኣብ እዋኑ እንሪኦ እዩ፤ ኣነ ግና እቲ ፀዋታ ብማዕረ ውፅኢት ከክፍፀም'ዩ እብል።

ግምት፡ 1 - 1

ተመሳሳሊ ዛዕባታት