ድሃይ 33: ስዊድን ናብራ ብቴክኖሎጂ ጥጡሕ ዝገበረት ሃገር

ረታ ዳርጌ Image copyright Rattaa Daargee

ስልጣነ ስዊድን ኩነታት ኣየር ንወዲ ሰብ ዝስማመዕ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ፥ ካብ ሰብኣዊ መሰላት ሓሊፉ መሰል ዱር እንስሳትን ኣግራባትን ከምዝምኽበር ዝገበረ እዩ።

ረታ ዳርጌ ሹረም እባሃል ባዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቖልዑን እየ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቦነስ ኣብ እትበሃል ከተማ ስዊድን እየ ዝነብር። ቦንሰ ካብ እስቶኮልም ናይ ክልተ ሰዓት'ያ።

ኣብ ሃገረይ ቆልዓ ኾይነ ሃፍትን ንብረትን ዘፍረኹ ሰብ እየ ነይረ። ቡን ገዚአ ናብ ኣዲስ አበባ ብምጉዓዝ ንማእከላዊ ዕዳጋ ቡን የረክብ ነይረ። ኣብዚ በርቲዐ ብምስራሕ ናይ ባዕለይ መኪና ክሳብ ምግዛእ በፂሐ ነይረ።

ንዝሐሸ ለውጢ ካልኦት ዓበይቲ ፃዕርታት ይገብር'ኳ እንተነበርኩ ብመንነተይ መሰረት ዝበፅሑኒ ዝነበሩ ፀቕጥታት ተገደብኩ።

ካብዚ ዝተልዓለ ኩነታት እናገደደ ምምፅኡ ስዒቡ፥ መነባብሮይ፣ ንብረተይን ስረሓይን ገዲፈ ናብ ሱዳን ንምስዳድ ተገዲደ።

ኣብ ሱዳን'ውን እንተኾነ ዝተፈላለዩ መልከዓት ዘለዎም ጸገማት ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኦሮሞ ይበጽሕ ነይሩ። ካብዚ ዝተላዓለ ናብራይን ስድራይን ራሕሪሐ ናብ ሱዳን ከሰግረ ተገዲደ።

እንተኾን ሳላ ኣበርቲዐ ዝሰራሕኹን ምሰ UNHCR ንዝነበረኒ ጉዳይ ከይሰለከኹ ስለተጸበኹ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት ትጽቢት ፡ ናብ ሃገረ ስዊድን ብምምጻእ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ሓዲሽ ሂወት ክጅምር ክኢለ።

Image copyright Rattaa Daargee

ብዛዕባ ሱዳን እንክላዓል ዘለኒ ተዘክሮ መመከርኡ ጥራይ ኣይኮነን ፡ እዛ ዝፈትዋ ብዓልቲ ቤተይን ኣደ ክልተ ደቐይን ዝኾነት እሰከዳረ ጫላ ኣብ ሱዳን'የ ተመርዕየያ ። እዚ ንባዕሉ ጽቡቕ ተዘክሮ'ዩ።

ንስዊድን ካብ ኢትዮጵያ ዝፈልያ ብዙሕ ነገር ኣሎ ፡ ኣብዚ ሃገር መሰል ደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ መሰል ብሕገ መንግስቲ ተደንጊጉ ኣብ ግብሪ ዝውዕል'ዩ።

ኣብዚ ሃገር ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን ዓቢ ቦታ'ዩ ዘልዎ። ደቂ ሰባት ሓሳቦም ናይ ምግላጽ ደረት ዘይብሉ መሰል'ዩ ዘለዎም።

ኣመጋግባ ስዊድናውያን ካብ ናይ ዓድና ብብዙሕ ሸነኻቱ ዝተፈለየ'ዩ ። ካብዚ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ዝተፈላልየ መግብታት ቶፌሰ ወይ ሻትቡላ ዝብሃል ካብ ጥሑን ስጋ ዝስራሕ ኮይኑ ከም ኩዕሶ ከቢቡ ብዝተፈላለዩ መረቓት ዝቐርብ መግቢ ስዊድን ኣዝየ'የ ዝፈትዎ።

Image copyright Rattaa Daargee

ናይ ዓደይ ሰቡ ፡ ወሓይዙ ፡ እምባታቱ ፡ ኣግራቡ ይናፍቕ'ዩ ብፍላይ ግን ወለደይን ቤተሰበይን ፡ ኣብ ዓደና ዘሎ ማሕበራዊ ናብራ ካብቲ ዝናፍቖ ካልእ ሸነኽ'ዩ። ኣብዚ ናብራ ነንውልቕኻ'ዩ፤ ምብጽጻሕ ዝብሃል የለን ፡ ኣይትበጽሕ ኣይትብጻሕ።

ኣብዚ ከተማ ኣዘውቲረና ንዛወረሉ ቦታ ፡ ሲማን ዝብሃል ኮይኑ ናይ መሐንበሲ ቦታ'ዩ። እዚ ቦታ ምስ ምሕንባስ ዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ ስፖረታዊ ንጥፈታት ዝካየደሉ ቦታ'ዩ ።

እዚ ከምዚ ዓይነት መዘናግዒ ቦታ ኣብ ኩለን ከተማታትን ዓድታትን ዝረክብ ኮይኑ ኣብ ጌዜ ቁርን ሃሩረን ከምዘገልግል ኮይኑ'ዩ ዝስራሕ።

ኣብዚ ኣነ ዝነብራ ከተማን ሃገርን ፍሉይ ዝኾነ ምዕባል እኳ እንተሎ ፡ እዚ ኣብዚ እዋን ኣብዛ ሃገር ብሕጊ ፍቑድ ዝኾን ንመርዓ ወዲ ምሰ ወዲ ፡ ጓል ምሰ ጓል ዘፍቕድ ሕጊ ካብዚ ሕጊ ጠቕሊሉ ክፋሓቕ ባህ ምበለኒ ።

Image copyright Rattaa Daargee

ኣብዛ ዓዲ ምስ መፃኹ ካብቲ ቀንዲ ኣሸጊሩኒ ዝነበረ ፡ ጉዳይ ቋንቋ'ዩ ፡ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾን ናብዛ ዓዲ ዝመጽእ ዝጋጥሞ ጸግም'ዩ ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣገዳሲ ዝብሃሉ ነገራት ተማሂረ ኣብ ናይ ሕክምና ብዝወሰድክዎ ስልጠና ስራሕ ኣብ ምጅማር'የ።

ናብዛ ሰለማዊትን ፡ ንናብራ ደቂ ሰባት ምችእቲ ዝኾነትን ሃገር ብምምጻአይ ብዙሕ ነገር ከሲበ'የ ። እቶም ምንጪ ኩሉ ሓጎስይ ዝኾኑ ክልተ ደቐይ ኣብዚ'ዮም ተወሊዶም ።

እቲ ዓቢ ወደይ ኬናዋቅ ከኽውን እንከሎ ትርጉም ናይ ስሙ ክኣ ህያብ እግዝኣቢሄር ማለት'ዩ ፡ ጓለይ ክኣ ሜላላ ትበሃል።

Image copyright Rattaa Daargee

ካብዚ ኣልዒሉ ናብ ሃገረይ ዝወስደኒ ሓይሊ እንተዝርከብ ፡ ምሰ ስድራይ ፡ ኣብ ዓደይ ኽኾንልይ መደለኹ። ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ እትርክብ ኣሺ እትበሃል ንእሽተይ ከተማ ባህ ምበለኒ።

ንደቀይ፡ ስድራይን ስድራ ብዓልቲ ቤተይን ከምኡ'ውን ዝዓበኽሉ ቦታን ሃገርን ከርእዮም ክንደይ ባህ ምበለኒ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ