ኣብራር ዑስማን፡ "ስነ ጥበብ ዓይኒ: ልብን ዕላማን ህዝቢ'ዩ"

ድምጻዊ ኣብራር ዑስማን Image copyright ABRAR OSUMAN

ካብ ንእስነቱ ዝጀመረ ፍቕሪ ሙዚቃ፡ ስዒቡ ኣብ ሜዳ ቃልሲ ንምውዕዋዕ ዝወጹ ኣብ ዝነበሩ ደርፊታት ገድሊ ብምስራሕ ክእለቱ የዕብዩ።

ኣብራር ብርክት ዝበሉ፤ ንስሙ ዘጉልሑን ልቢ ህዝቢ ዝተንከፉን ብቋንቋታት ሳሆን ትግርኛን ስነ ጥበባዊ ስራሓት ናብ ሰማዕቱ ኣቕሪቡ'ዩ።

ከም "ፍቕራ ኣንዲዱኒ፡ ህድሞና፡ ሻማ በል፡ ናብሎ፡ ኤረትራ (ክልቲኤን ብቋንቋ ሳሆ) ዝብሉን ካልኦትን፡ እዚ ዓብዪ በዓል ሙያ ስነ ጥበብ ኣብራር ዓብዱ ዑስማን ዝፍለጠሎም ስራሓት'ዮም።

ካብ 1975 ዓ.ም.ፈረንጂ ኣትሒዙ ካብ ሃገሩ ዝወጸ ኣብራር፡ ዳርጋ ፍርቂ ዕድሚኡ ኣብ ስደት'ዩ ዘሕልፎ ዘሎ።

ድምጻዊ ኣብራር ዓብዱ ምስ ሬድዮ ቢቢሲ ትግርኛ መደብ "ባህሊ" ዝገበሮ ዕላል እነሆ።

"ስነ ጥበብ ዓይኒ ልብን ዕላማን ህዝቢ'ዩ"

ኣብ ግዜ ቁልዕነተይ ንሙዚቃ ዝነበረኒ ፍቕሪ፡ ንቃልሲ ናብ በረኻ ምስ ወጻእኹ ኣማዕቢለዮ። ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ናይ ኩሉ ዉራይ ስለዝነበርና ሙዚቃ እቲ ስነ ጥበባዊ ትሕዝትኡ ዘይኮነ እቲ ዕላማ'ዩ ዘገድስ ነይሩ። እቲ ሕብረተሰብ ድማ ከም ዉራዩ ሒዙ የጣቕዐልና ነይሩ።

ሕጂ፡ ኩሉ ተቐይሩ። እቲ ቓልሲ ኣንፈት ተወዲኡ ሙዚቃ ድማ ስነ ጥበበባዊ ሚዛን ዝሓለወ ዝኾነሉ ዘድሊ ብራኽ ተበጺሑ ሓዱሽ ሓይልን ህይወትን ረኸቡ ክቕጽል ጀሚሩ ኣሎ።

"ናብሎ" እትብል ብቋንቋ ሳሆ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝነበረ ናይ ብሄራት፡ ቋንቋ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታዉ ዝሰራሕኹዋ ሙዚቃ ምስ ህዝቢ ኣላልያትኒ'ያ።

ኣብ መድረኽ ወጺአ ነዛ ደርፊ ዝደረፍኹላ መዓልቲ ንሌላ ሰፊሕ ዕድል ካብ ምፍጣራ ብዝሰገረ፡ ከምቲ ሽዑ ዝተገበረለይ ህዝባዊ ኣቀባብላ ድሕሪኡ ገጢሙኒ ኣይፈልጥን።

ስነ ጥበብ ኩል ግዜ፡ ዓይኒ፡ ልብን ዕላማን፡ ልሳንን ህዝቢ ስለዝኾነ ንዕኡ ክነብር'የ ዝደሊ።

ወትሩ ንዘሎ ህይወት ጋሊሁ መዓሙቕ ዘርኢ፡ ኣዝዩ ህዝባዊ ዝኾነ ሙያ'ዩ። ስነ ጥበብ ድማ ተስፋ እናሃበ ዝቃለስ ሙያ ስለዝኾነ፡ ሕጂ'ዉን ብራኸ ግዚኡ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ'ዩ።

ሙዚቃ ድማ የራኽብ እምበር ኣይፈላልን። ብፍላይ ኣብ ከም ከማና ዝበለ ህዝቢ ጸገም የለን። ኮሎኒ ዝሞቖሎ እንተዘይኾኑ ካብዚ ናብዚ ዝበሃል ዶብ የብሉን።

ግን እቲ ዘሎ ዘይብሱል ፖለቲካዊ ኣንፈት እዘን ሃገራት ክመርሑ ዝተዓደሉ ፖለቲከኛታት ዝገበሩዎ ጉዳይ'ዩ። ንሕና ህዝቢ ኢና፡ ጸገም የብልናን። ሰላም ደሊናያ ኣብ ኢድና'ኳ እንተዘይኾነት፡ ጉዳይ ህይወት ስለዝኾነ ግና መንግስታት ስለዝተጻልኡ ደዉ ኢልና እንሪኦ ኣይኾነን።

Image copyright ABRAR OSUMAN

ባህጊ ኣለኒ

ባህጊ ኣለኒ ባህጊ (3)

ሰላም ኣብ ህይወተይ

ዓወት ኣብ መገደይ

ክበጽሖ ትምኒተይ

ባህጊ ኣለኒ (3)

ያዕ ዝብል ዘይብለይ

ክዕንድር ከም ልበይ

ኣብ ሩባይ ጎልጎለይ

"ካብ ኤርትራ፡ ካብ ገዛይ ካብ ዝወጽእ ተመሊሰ ኣይፈልጥን"

ናብ ሜዳ ካብ ዝወጽእ ካብ 1975 ጀሚረ'የ ደሪፈ። ሽዑ፡ እቶም ዓበይቲ ናይ ኤርትራ ደረፍቲ በዓል የማነ ባርያ፡ መምህር ዑስማን ዓብደራሕማን፡ ተወልደ ረታ፡ በረኸት መንግስተኣብ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ዝዓበዩ ስነ ጥበበኛታት ነይሮም።

ነዚ ድሙቕ መንነት ዝሃቡኒ ድማ ንሳቶም'ዮም። ኣብ ሕቑፎም'የ ሙዚቃ ጀሚረ። ካብ ኩሎም ድማ ዝወሰድኩዎ ነገር ስለዘሎ ክብርን ምስጋናን ኣለኒ።

ኣብ 2000 ኣብ ዙርያ ስራሕ ስነ ጥበብ ብእትነጥፍ ኮሚቴ ሽልማት ሙዚቃ ኤርትራ 'ራይሞክ' ወሲደ'የ። ሽሕ'ኳ ኣብ ደገ እንተነበርኹ፡ እቲ ሃገርን ህዝብን ንምኻን ዝነበረ ሃረርታ እተረጋግጽ ኣንፈት ነይራ። እዚ ዕድል ምርካበይ ሕጉስ'የ።

ኣነ ከም ዕድል ኮይኑ ካብ ኤርትራ ካብ ገዛይ ካብ ዝወጽእ ተመሊሰ ኣይፈልጥን። ፈታዊ ስደት ስለዘይኾንኩ ንዓደይ ክኣቱ ይደሊ እየ።

ኣብ ዝኸነ ነገር ከይሰራሕኻ ዝምጽዉተልካ ሰብ ስለዘየሎ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ዝጠልቦ ምላሽ ንምሃብን ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ዝነበረ ኩነታት ከምቲ ዘለዎ ክኸዉን ስለዘይደለናን ኢና ንቃለስ ነይርና።

ሕጂ'ዉን እቲ ናይ ሕጂ መንእሰይ ክሓልፈሉ ዝኽፈል ክኽፈል ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ዓሌቱ፡ ሽሙ፡ ኤርትራዉነት ሓንቲ ማህጸን'ያ። ምእንትኣ ክዛተዩ ድማ ንቡር እዩ። ኣባና ተሳኢኑ ዘሎ ግና እዚ እዩ።

ሕጂ ዘሎ ኩነታት እታ ኣደ ከምእትደልዮ ኣይኮነን ዘሎ። ኣነ ኣብ ኤርትራ ዓዉ ኢለ ክዛረብ ዝክኣል ካብ ዘይኮን፡ ኣብ ስደት ኮይነ ዓዉ ኢለ ክዛረብ ኣለኒ። ምእንተ ሃገር ኢና ኩልና ደሚና። ናብ ጥዕንኣ ከይተመለሰት ድማ ደዉ ክንብል ኣይንኽእል።

Image copyright ABRAR OSUMAN

ፖለቲካዊ ነገርናብዘየገድስ ፡ ካብታ እንፈትዋ ሃገር ኢና ተፈጢርና

ኩልና ንቕንዕናን ሓቅን ደዉ ክንብልን ሰብ ክንሕግዝን ኣለና። ልዕሉ ኹሉ ዝረኸብናዮ ህያብ ዓብዪ'ኳ እንተኾነ ንኹሉ ነገር ናብ ንቡር ክንመልሶ ድማ ክንመክርን ህዝቢ ዘሳተፈ ሰላም ክንሃንጽን ይግባእ።

ናብ ህዝቢ ክዉከሱ ዘይኽእሉ፡ ብኢድና ዘይመጹ ሰባት ስለዝኾኑ ግና የጸግሙልና ኣለዉ። ኩነታትና ዘሕዝን'ዩ።

ስደት ብኣና'ኳ እንተዘይተጀመረ ናብራ ኣብ ስደት ግና ከቢድ'ዩ። ብቑጠባን ፖለቲካን ዝተሰደደ ብዙሕ'ዩ።

ፖለቲካዊ ነገርና ብዘየገድስ ፡ ንሕና ካብታ እንፈትዋ ሃገር ዝተፈጠርና ካልእ ህዝብን ሃገርን ክህልወና ዘይኽእል ዜጋታት ኢና። ንሕና ድማ ተጠርኒፍና መጻኢናን መጻኢ ወለዶን ክነዐምብብን ብሓደ ክንመክርን ኣለና።

Image copyright ABRAR OSUMAN

ኣብዚ ኮይነ ነቲ ሙያይ ከገልግሎ ኣይኽኣልኩን፡ ንሱ'ዉን ከምኡ። ነገራት ብዓይኒ ፖለቲካ ክርኣዩ ስለዝጀመሩ፡ ሰሪሐ ክኣቱ ጀሚረ።

ዝጀመርኹዎም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ተስፋ እገብር ህዝብና ናብ ልቡ ተመሊሱ ክምህረና፡ እንተድኣ ብፖለቲካዊ ኩርናዕ ርኢናዮ ዝሰምር ነገር የለን። ኣተሓሳስበና ክቕየር ኣለዎ። ድሕሩ እቲ ጥበብ ክዓቢ'ዩ።

ተወሳኺ ዛንታ