"ብሕልምና ኣብ ዓድና ኢና ንሓድር"

ኣብ ካታሎኒያ ዝነብር ይታገሱ ዘውዱ
መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ካታሎኒያ ዝነብር ይታገሱ ዘውዱ

ስፔናዊያን ከም ኣብዝሓ ኣብ ገማግም ሜዲትራንያን ዝነብሩ ህዝብታት ካብ ካልእ ክፋል ኣውሮፓ ብዝተፈለየ መልክዑ ቅልል ዝበለን ሕጉስን መነባብሮ እዮም ዝመርሑ።

ባህሪ ደቂ ካታሎንያ ግን ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብ ባህሎም ንቤተሰባዊ ኣነባብራ ልዑል ጠመተ ዝገብሩ እኳ እንተኾነ፤ ምስቲ ዝተረፈ ማሕበረሰብ ኮነ ምስ ኣጋይሽ ምቅርራብ ግን ይኸብዶም።

ግን ከኣ ዘርኣውነት ዝዓይነቱ ፀገማት ኣይረኣኹሎምን።

ነበርቲ እታ ግዝኣት ቅድም ኢሎም ዘልዓልዎ ናይ ምግንፃል ሕቶ ሕዚ ይቅህም እዩ ዘሎ።

እቶም ናይ ምግንፃል ሕቶ የቕርቡ ዝነበሩ ወገናት እውን ናብ ማእሰርቲ ከምዝተሳጥሑ ንሰምዕ።

እቲ ሕዚ ዘሎ ምንቅስቓስ ነቶም ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ኣብ ምፍታሕ ዘተኮረ እዩ።

ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ እቲ ውጥሪ ኣብ ጫፍ በፂሑ ስለዝነበረ ብፍላይ ካታሎናውያን ዘይኮንና ሰባት ሰጊእና ነይርና።

መግለጺ ስእሊ,

ሰሓቢ ኩርናዕ ክፋል ካታሎኒያ

መግቢ ደኣ መሊኡ፤ ንሓበሻ ኣይኮንን እምበር

ብደረጃ ዓለም ዝፍለጡሎም ብዙሓት ዓይነት መግብታት ኣለውዎም። መብዛሕትኡ መኣዶም ግን ብኣና ብዓይኒ ሓበሻ እንፅየፎም ዓይነት እዮም።

ስጋ ሓሰማ፣ እንስሳት ባሕሪን ዓረነን ዝኣመሰሉ ይበልዑ። ፍረ ኣውሊዕ ብብዝሒ ዝፈርየሉ ዓዲ ስለዝኾነ፤ ንዕኡ ምርካብና እውን ተመስገን ዘብል እዩ።

ብወገነይ ምስ መግቢ ናይዚ ዓዲ ንባዕለይ ከሰማምዕ ከቢዱኒ'ሎ። ነዚ ድማ እየ ፓስታ ዓይነት ዘዘውትር። ካብ እንጀራ፣ ሽሮን በርበረን ርሒቕካ ምንባር ከቢድ እዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ደቂ 'ቲ ዓዲ ካብ ዘዘውትርዎም መግብታት እቲ ሓደ

ብሕልምና ኣብ ዓዲ ኢና እንሓድር

ተወሊደ ዝዓበኽሉ ኣብ ሻሸመኔ 81 ኣብ ዝበሃል ከባቢ እዩ። ብዛዕባ ዝዓበኹሉ ከባብን ብዛዕባ ሃገረይን እንትሓስብ ብዙሕ ዝናፍቖ ኣለኒ።

እቲ መግቢ፣ መስተ፣ ወግዒ መሓዙተይ ይዝክር። ከምቲ ኩላትና ብሕልምና ኣብ ዓድና ኢና ንሓድር ዝበሃል - ናተይ እውን ተመሳሳሊ እዩ።

ኣብዚ ዓዲ እንትነብር ዝሪኦም ገለ ገለ ነገራት ኣብ ዓደይ እውን እንተዝህልዩ ኢለ እምነ።

ዝርገሐ መሰረተ ልምዓቶም ዝተማለአ እዩ። ስለስተ ዓመት ኣብዚ ዓዲ እንትነብር ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ እያ መብራህቲ ጠፊኣ ዝረኣኹ።

ፀገም ሕፅረት ማይ ዳርጋ ረሲዐዮ እየ።

ፖለቲካ ሃገርና ካብቲ ዘለዎ መንቀራቕሮ ወፂኡ፤ ዜጋታት ሓሳቦም ብናፅነት ዝገልፅሉ፣ ብማዕርነትን ፍትሕን ዝነብሩላ ሃገር ንክትኸውን ካብ ዝምነዩ ሰባት ሓደ እየ።

ዘርኣውነት፣ መጥቃዕቲ ሕድሕድ ተወጊዱ ከምቲ ንቡር ተኸኣኢልና እንነብረላ ሃገር ክትህልወና እውን እናፍቕ። እዚ ክጋሃድ ድማ ፈጣሪ ይሓግዘና።