ዓወት፡ ፍረ-ጻማ ጻዕሪ: ሓርኮትኮትን ተስፋ ዘይምቑራጽን'ያ

ዓፈራ ኣለሙ ደስታ ኣብ ኣላማጣ ኢትዮጵያ እዩ ተወሊዱ። ተፈጥሮ ብዘስዓቦ ምዝንባል ግን ኣብ ዝተወልደሉ ቦታ ክዓብን ክመሃርን ዕድል ኣይረኸበን።

ንትምህርቲ ካብ ዝነበሮ ፍቕርን ሕልምን ከኣ "ንምንታይ ኣነ'ኸ ዘይምሃር?" ብምባል ወዲ 15 ዓመት ምስ ኣኸለ፡ ኣብ ስደት፡ 'ሀ' ኢሉ ቀዳማይ ክፍሊ ብምጅማር ፍልጠት ክቐስም ጀሚሩ።

"ኣብ ፈለማ ቀሊል ኣይነበረን፡ ምኽንያቱ ኩሎም ምሳይ ዝመሃሩ ዝነበሩ ናእሽቱ ብምንባሮም ከም ፍሉይ ይርእዩንን መስሓቕ ዝኾነሉ እዋን'ውን ዉሑድ ኣይነበረን። እዚ ግን ሰጥ ኢለ ትምህርተይ ንምቕጻል ኣበርትዓኒ እምበር ኣይዓንቀፈንን። ብተወሳኺ እቲ ኣብ ዓደይ ዝተማሃርክዎ መሰረተ-ትምህርቲ ዓቢ ነጥበ-መቐይሮ ኮይኑኒ ስለዝነበረ። በዚ ድማ ትምህርተይ ወዲኤ ብጂኦግራፊ ንክምረቕ በቒዐ።" ይብል ዓፈራ ንዝሓለፈ ህይወቱ ብዕምቆት እናስተንተነ።

"እቲ ኣብ ዝተወለድኩሉ ዓዲ ንኸይዓቢ ዝገበረኒ ደርቂ ንምምካት ድማ ሕልመይን ራእየይን ስለዝነበረ፡ ልምዓት ቀንዲ ዓላማይ ብምግባር፡ ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ዓዲገ ሕርሻ ቡን ብምትካል ምፍራይ ጀመርኩ። ስደት ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕምምን፡ መንነትካ ዘስእንን ምዃኑ ተሞክሮ ሂወተይ ዓቢ መምህር ስለዝኾነኒ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ቤቶም ዝተፈናቐሉ ንምሕጋዝ ብዙሕ ድሌት ኔሩኒ። ነዚ ንምትግባር ድማ ምስ ገበርቲ ሰናይ መዓስከር ሱዳን ብምጽንባር ዓቕመይ ዝኽእሎ ዕዉት ስርሓት ወፍየ። ሂወተይ ማዕረ ማዕሪኡ እናመራሕኩ ድማ ምስ ዘፍቀርክዋ እንግሊዛዊት ጓል ሄዋን ብምዕሩግ ባህሊ ሃገረይ ተመርዕየ ሓደ ቆልዓ ወሊደ።"

እቲ ሓቂ ተስፋ ዘይምቑራጽን ንቕድሚት ምርኣይን'ዩ፡

ሕልምን ትልምን ዓፈራ ግን በዚ ኣይትዓግተን። ተቖጺሩ ኣብ ዝሰርሓሉ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኤምባሲ ኪንሻሳ ከይተሓጽረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ክንሻሳ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ብልዒ ብምኽፋት ወፍሪ ሕልሙ ይቕጽል ኣሎ።

"ካብቲ ኣደይ ትገብሮ ዝነበረት ውሕልነት ብዝቐሰምክዎ ፍልጠት፡ ብሓንቲ ሞጎጎ ባዕለይ ብምስንካት እየ ፈሊመዮ። በዚ ድማ 'እዚ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ፡ እዚ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዕዮ እዩ' ዝበሃል ነገር ከምዘየሎ ንነብሰይ ምሂረያ። ዓማዊለይ ተሓጉሶም ክበልዕዎ ብምርኣየይ ድማ እንጀራይ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን።" ይብል።

"እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተለይ ቤት ብልዒ፡ ካብ ብሕታውነት ኣውጺኡ ምስ ብዙሓት ሰባት ከላልየንን ሓድሽ ሞያ ከጥርየለይን ስለዝኸኣለ፣ መጻኢየይ በዚ ክቕጽሎን ሙሉእ ዓቕመይ፣ ጉልበተይን ግዜይንን ኣብኡ ክውዕሎን እዩ ትልመይ። ናብ ካልእ ምዕራፍ ንምስጋር ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዓል ደርቢ ገዛ ኣብ ምስራሕ እርከብ ኣለኹ። ናይ ቡን ሕርሻይ እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ" ይብል።

ሃርኮትኮት ዓፈራ ግን ኣይተደረተን፡ መሰረት ዕብየቱን ብሓንቲ ሰሌዳ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዘብቅዓቶን ገጠራዊት ቤት ትምህርቲ፡ ንዋታውን ካልእ ዘድልያ ሓገዛት እናወፈየ፣ ነቶም ከምኡ ጽምኣት ትምህርቲ እናሃለዎም ካብ ምርካቡ ዝተዓግቱ ህጻናት፡ ዝኽእሎ ኩሉ ኣብ ምግባር ይነጥፍ ኣሎ። እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ እዚ እዋን "ዓፈራ ኣለሙ" ተባሂላ ተሰምያ ከም ዘላን ንመጻኢ እውን ከይተሓለለ ንዕብየታ ከም ዝጽዕርን ብሓበን የዕልል።

መፃኢ ዓፈራ

"ተዓንቂፈ ደምየ'ምበር ሓንኪሰ ኣይተረፍኩን፡ ቁስለይ ጀኒነ ዓቐብ ደይበ፡ ገና'ውን ዝለዓለ ክሓኩር እዩ ድልየተይ። እዚ ክገብር እንከለኹ ብዙሕ ንብረት ወይ ንዋት ሃልዩኒ ኣይኮንኩን ሓቦን ኒሕን እምበር፤ ሓደ ምስ ሓዝኩ ሕልመይን ትልመይን ክዓግቶ ከምዘይብለይ ተማሂረን ተፈቲነን" ይብል ዓፈራ።

ብዛዕባ ተጓንፎታቱ ድማ ከምዚ ይብል። "ጸገማተይ ንግዚኡ'ኳ እንተዓገቱንን ዓንቀጹንን ሕጂ ኣብ ራህዋ ኮይነ ንመሰናኽላተይ ድሕሪት ክጥምቶም እንከለኹ፤ እቶም ሽዑ ካብ እምባ ገዚፎም ዘሰንበዱኒ ካብ ሕፍንቲ ዝውሕዱ ምኻኖም እዕዘብን ስለ ዘበርትዑኒ ድማ ከም ትምህርቲ ፈተና ክሓለፎም ዝነበሩኒ ግድላት ምንባሮም አስተብህልን ኣለኹ። ጋሪዶምኒ እምበር ኣይደቖሱንን፡ ኣዳኺሞምኒ እምበር ኣይቀበሩንን። ሕጂ ልዕሊኦም ጥራይ ዘይኮንኩስ ሓሊፈዮም ብምኻደይ ታሪኽ ኮይኖም ተሪፎም።"

መጻኢ'ውን ስጉሚ ቀጻሊ ዕቤቱ ምዃኑ ብምሕባር፡ መጻኢ ጉዑዞ ሂወቱ ከምሓድሽ ምዕራፍ መዓልቦ ሕልምታቱ ምዃኖም ነጊሩ ተሰናቢቱና።