ደሃይ 37፡ ተጋሩ፡ ሓቢርና ፅቡቕ ነገር ንሰርሐሉ ዕድል ኣይተፈጠረን

መንግስተኣብ ገብረገርግስ Image copyright MENGSITEAB GEBREGERGS

መንግስተኣብ ገብረገርግስ እበሃል። ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ፡ ኣብ ከባቢ ሲልቨር ስፕሪንግ እየ ዝነብር። ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት እየ ብትምህርቲ ምኽንያት ናብ ኣሜሪካ ዝመፃእኹ። ሲሊቨር ስፕሪንግ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ሓዊሱ ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ዝነበርሉ ከባቢታት ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ እዩ።

ኣነ ናብዚ እንትመፅእ፡ ኣብ ዊንተር ማለት እውን ብዙሕ በረድ ኣብ ዝረኣየሉ ግዘ ስለዝነበረ፡ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት መኪና እንዘይሃልዩካ፡ ንምንቅስቓስ ከቢድ እዩ።

በዚ ድማ ኣብተን ፈላሞት ክልተ ሰለስተ ኣዋርሕ፡ ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ ጥራሕ እናተመላለስኩ ኣብ ገዛይ ኣሕሊፈዮ። ዝበዝሕ ሰብ እውን ኣብ ስራሕ እዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ህይወት ስለዝነበረኒ፡ ክለምዶ ክብድ ኢሉኒ ነይሩ።

ናብራ ኣብ ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ ዓዲ ኮይንካ እትሓስቦ ኣይኮነን። ፈለማ ክመፅእ ከለኹ፡ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ዘይራኸብ ኮይኑ እዩ ረኺበዮ። ኣብ ፈለማ ብጣዕሚ ከበድ ግዘ እዩ ነይሩ።

ክሳብ ናብ ዓደይ ክምለስ እየ ዝበልኩሉ ግዘ ነይሩ። ብድሕሪኡ ግና ናይቲ ዓዲ ሲስተምን ኣሰራርሓን እናለመድክዎ ምስ መፃእኹ፡ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረኒ መነባብሮ ብምንፅፃር፡

ኣብ ህይወተይ ለውጢ ከምፅኣለይ ይኽእል እዩ ብምባል ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ይነብር ኣለኹ። ኣሕዋተይ እውን ኣብዚ ስለዘለዉ፡ እቲ ዝኸበደ ህይወት ኣሜሪካ ክለምዶ ክኢለ።

ኣሜሪካ ስራሕ እንተዘይ ኣማሪፅካ ጥራሕ እትነብረላ፡ ስራሕ እንተኣማሪፅካ ከም ጉሓፍ እትድብረየላ ሃገር

ናብራ ኣብ ኣሜሪካ ከምቲ እንሓስቦ ኣይኮነን። ኩሉ ነገር ብቐሊሉ እትረኽበሉን፡ ገንዘብ ሱቕ ኢልካ ዝርከበሉን ኣይኮነን። ግና ኣብ ኣሜሪካ ስራሕ እንተዘይ ኣማሪፅካ ጥራሕ እትነብረላ፡ ስራሕ እንተኣማሪፅካ ድማ ከም ጉሓፍ እትድብረየላ ሃገር ምዃና እየ ተረዲአ።

Image copyright MENGSITEAB GEBREGERGS
ናይ ምስሊ መግለጺ መንግስተአብ ኣብ ናይ ስራሕ ቦትኡ፡ ፒዛ ስቶር ትእዛዝ እንትቕበል።

ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስራሕ ስኢኖም፣ ናብራ ከቢድዎም ኣብ ጎደና ወፅዮም ዝልምኑ። ናይዚ ምኽንያት ኣብ ዓዶም ዝነበሮም መነባብሮ ኣብዚ መፅዮም ክስእንዎ ከለዉ ወይ ድማ፡ ኣብዚ ዘሎ ዓይነት ናብራ ምቕባል ስለዝኣብዮም እዩ እዚ ዝፍጠር።

ናብ ኣሜሪካ እንትትመፅእ ኣብ ዓድካ ዝነበረካ ኩሉ ነገር ገዲፍካ፡ ስራሕ እንከየማረፅካ ከም ብሓድሽ ካብ ትሑት ብርኪ ምጅማር የድሊ። እንተዘይኮይኑ ግና ንምንታይ ተሰደድኩ ብምባል ምጥዓስ ኣይክተርፍን።

ካብ ዝተሓተ ብርኪ ስራሕ ንምጅማር ሕልንኦም ኣብይዎም፡ ኣብ ጎደና ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት ኣለው። እዚ ኣብ ጎደናታት ኣሜሪካ ምርኣይ የሕዝን።

ኣብ ኢትዮጵያ እንከለኹ ኣብ ራድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ብሞያ ጋዜጠኝነት እየ ዝሰርሕ ነይረ። ጎና ጎኒ ድማ ብመጠኑ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ፣ ሙዚቃን ተዋስኦን ይነጥፍ ነይረ።

ይኹን እንበር፡ ዋላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ እንከለኹ ኣብ ማእኸላይ ብርኪ መነባብሮ ዝነበር እንተነበርኩን፡ ፅቡቕ ደረጃ ትምህርትን ስራሕን እንተነበረንን፡

ኣብዚ ምስ መፃእኹ ግን ዝነበረኒ ናይ ስራሕ ኩነታትን ፍልጠትን ኣብዚ ዓዲ ተቐባልነት የብሉን። ስለዚ ኣብ ፅቡቕ ብርኪ ንምብፃሕ ካብ ዝተሓተ ብርኪ ክጅምር ነይሩኒ። እዚ ኣብ ፈለማ ንዓይ እውን ዝኸበደ ነይሩ።

ተጋሩ፡ ሓቢርና ፅቡቕ ነገር ንሰርሐሉ ዕድል ኣይተፈጠረን

ካልእ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝኸበደ ነገር፡ ማሕበራዊ ህይወት ዘይምህላዉ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ዝተፀመደ እዩ። ኣነ ግና ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ መፃእኹ ድሕሪ ክልተ ወርሒ፡ 'ኣያ ማሕበር' ዝበሃል ማሕበር ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ተቐቢሎምኒ ነይሮም።

እዚ ማሕበር በብዓመቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣሜሪካ ብምኻድ ተጋሩ ዝዝትይሉን ከም በዓል ዝርእይዎን እዩ። እዚ ኣጋጣሚ ንፈለማ ግዘ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ዝነበሩ መማህርተይን መማህራናይን ዝረኸብኩሉን ዘለኒ መድረኽ ነይሩ።

ኣብ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ማሕበር እንደርታ፣ ማሕበር ራያን ካልኦትን ማሕበራት እንተሃለዉ፡ ኣጋጣምታት እንተድኣ ዘየለ ክንድቲ ዝድለ ሕብረት የለን።

እዞም ማሕበራት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንክራኸቡ፡ በብዓመቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናዞሩ ዋላ እኳ መድረኽ እንተካይዱ፡ ካብ ምዝንጋዕን መዋጮን ብዝዘለለ ዕላምኡ ኣይርድኣንን።

ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋትና፡ ኣብ ስደት ኮይኖም ሓቢሮም ናይ ጥበብ ስራሕትን ካልኦትን ክሰርሑ ክርእዮም ከለኹ፡ መንፈሳዊ ቅንኣት ይሓድረኒ።

ኣብዚ ዓዲ እንነብር ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ተጋሩ፡ ሓቢርና ፅቡቕ ነገር ንሰርሐሉ ዕድል ኣይተፈጠረን። ተጋሩ ሓቢርና ብዙሕ ነገር እንተንሰርሕን እዚ እንተዝስተኻኸልን እምነ።

Image copyright MENGSITEAB GEBREGERGS
ናይ ምስሊ መግለጺ ፒዛ ቦሊስ ዝሽየጠሉ ፍራንቻይዝ ፒዛ ስቶር

ሕዚ ኣብ ፍራንቻይዝ ትካል ኣብ 'ፒዛ ስቶር' እየ ዝሰርሕ። እዚ ፍሬንቻይዝ ትካል ኣብ ዲሲን ከባቢኣን ልዕሊ ሰማንያን ሓሙሽተን ጨንፈራት ዘለዎ እዩ።

ካብዞም 85 ኣብ ሓዲኡ ጨንፈር ኣብ ዲሲ ሲልቨር ስፕሪንግ ኣብ ዝርከብ ፒዛ ስቶር እየ እናሰራሕኩ ዝርከብ። ስም ፒዛና ድማ፡ 'ፒዛ ቦሊስ' ይበሃል።

ቅድሚ ናብዚ ደረጃ ስራሕ እዚ ምብፀሐይ ግና፡ ካብ ትሑት ብርኪ ስራሕ እየ ጀሚረ። ብድሕሪ እዚ ቅድሚ ሕዚ እየ ሰሪሐዮ ዘይፈልጥ ስራሕ ፒዛ ጀሚረልኩም። ኣብዚ ሕዚ እዋን 14 ሰራሕተኛታት ኣለዉኒ።

ዝነብረሉ ከባቢ ናይ መንበርን ናይ ስራሕን ቦታ ስለዝኾነ ኣብዝሓ ከም ገማግም ባሕሪ ዝበሉ ተፈጥርኣዊ መዛነይ ቦታታት ካብ ዲሲን ከባቢኣን ውፅእ ኢልካ እዮም ዝርከቡ።

ካብዚ ወፃኢ ግና ፓርኪንግ ላንድ ተባሂሎም ዝፅውዑ መዛነይ ቦታታት ኣለዉ።

እዞም መዘናግዒ ቦታታት ዝተፈላለዩ መፃወቲ ዓይነታት፣ ቴንስ፣ ቮሊቮልን ኩዕሶ ክትፃወተሉ ትኽእልን ቦታ ዘለዎም እዮም።

ሓደ ሓደ ጊዜ ፡ ቀዳምን ሰንበትን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መሓዙተይ ዝፃወቶም ዝነበሩ ፀዋታት እንትዝከሩኒ፡ ናብዞም ቦታታት ከይደ ይዘናጋዕ።

Image copyright MENGSITEAB GEBREGERGS
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ስሊቨር ስፕሪንግ ዝርከብ መዘናግዒ ቦታ 'ፓርክ ላንድ'

ጋዜጠኝነት ኢትዮጵያ ዝተደረተ እዩ

ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ጎና ጎኒ ሓደሽቲ ነገራት ምስራሕ እፈቱ ነይረ። እዚ ኣብዚ መፅየ እውን ሓጊዙኒ እዩ።

ብርግፅ ጋዜጠኝነትን ነጋዳይ ፒዛ ምዃንን ዘይራኸቡ እዮም። ግና ዕድላት እንትሰኣኑን ህይወት ክትቅፅል ስለዝግባእን ኣብ ካልእ ዘፈር ስራሕ ኣትየ ይሰርሕ ኣለኹ።

ንሙያ ጋዜጠኝነት ፍሉይ ፍቕሪ ኣለኒ። ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ንሕብረተሰብ ክሰርሕ እንትትብል ግና ዝድሩትኻ ነገራት ኣለዉ።

ብዙሕ ክትሰርሖም እትደልዮም ነገራት እናሃለኹ ብዙሓት ማሕለኻታት እዮም ዝገጥሙኻ። ኣብዚ ዓዲ ምስ ዘሎ ሽፋን ጋዜጠኝነት ዝራኸብ ኣይኮነን።

ኣብቲ ሞያ ዘይርስዖም ብዙሓት ተዛክሮታት ኣለውኒ። ብፍላይ ድማ፡ ኣውደ ኣመት ክመፅእ እንከሎ፡ ጋዜጠኛ እቲ ዝበዝሕ ግዘ ካብ ስድርኡ ተፈልዩ ምስ ሰማዕቱ ዘሕልፈሉ ግዘ እዩ ዝበዝሕ።

ሓደ እዋን ኣብ ኣውደ ኣመት ክልተ ጋዜጠኛታትን ሓደ በዓል ሞያ ቴክኒክን ገስጊስና ተራኛታት ንኸውን እሞ፡ ናይ በዓል ክንቋድስ ኢልና ምግቢ ንእዝዝ።

ካብኡ እቲ ምግቢ ሒዙልና ዝመፅአ ምግቢ ናብ ስቱድዮ እንትድይብ፡ ተዓንቂፉ እቲ ክንፅበዮ ዝነበረ ምግቢ ተደፊኡ። ምስቲ ዝነበረና ሃንቀውታ፣ ድማ ኣብ ስቱድዮ እንከይበላዕና እናተዛረብና ፀኒሕና፡

ምግቢ ክንበልዕ ዝነበረና ስምዒት ተደሚሩ ብጣዕሚ ደንጊፅና። ብድሕሪኡ እንደገና ኣዚዝና ንሓደ ሰዓት ተፂብና ኢና ተመጊብና። እቲ ዝነበረ ተጓንፎ ኣይርስዖን።

Image copyright MENGSITEAB GEBREGERGS
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ፒዛ ስቶር ዝስራሕ፡ ፒዛ ቦሊስ

መስዋእቲ ከፊልካ፡ ዕላማኻ ምዕዋት

ንጥበብ እውን ገና ናይ ካልኣይ ብርኪ ተምሃሪ እንከለኹ ፍሉይ ፍቕሪ እዩ ነይሩኒ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክበባት ተዋስኦ፣ ፀረ ኤድስን ሚኒሚድያን ንጡፍ ተሳትፎ ይገብር ነይረ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንከለኹ፡ ተምሃሮ ሙዚቃ ነቕርብ ነይርና። ኣብ ሓደ መድረኽ ግና ሙዚቃ እንተቕርብ ኣጋጣሚ በዓል ሞያ ሙዚቃ ሚኪኤለ መሓሪ (ማይነስ)ይርእየኒ እሞ፡

ፅቡቕ ድምፂ ኣለካ፡ ንምንታይ ዘይትደርፍ ምስ በለኒን ዜማ ምስ ሰርሐለይን እየ ፡ 'ኒያተይ' ዝብል ደርፊ ክፃወት ዝኸኣልኩ።

ሓደ መዓልቲ ሙዚቃ ካብ ባዕለይ ሓሊፉ፡ ንህዝቢ ክፃወት እየ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን ነይረ፤ ግና ፅቡቕ ርኢቶን ተሰማዕነትን ዝረኸብኩሉ ስራሕ ኮይኑ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ፃንሒተይ፡ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝተሰርሐ፡ ፊልሚ 'ማይ ካምፓስ ስተይ' ክዋሳእ ዕድል ዝፈጠረለይ ነይሩ።

ድሕሪ ዩኒቨርሲቲ እውን፡ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተሰርሐ ፊልሚ 'ኦፕሬሽን ኣክሱም' መሪሕ ገፀ ባህሪ ኣልኣሚን ወኪለ ክዋሳእ ክኢለ እየ።

Image copyright MENGSITEAB GEBREGERGS
ናይ ምስሊ መግለጺ ፖስተር ፊልም 'ማይ ካምፓስ ስተይ'

ፊልሚ ኦፕሬሽን ኣክሱም ብፍሉይ፡ ንዕላማኻ ክንደየናይ ብደሆታት ከምትሓልፍን፡ ንዕላማኻ መስዋእቲ ከፊልካ ምዕዋት ከምትኽእልን ዝተምሃርኩሉ እዩ።

ሕዚ ህይወተይ መስመር ኣብ ምትሓዝ እየ ዝርከብ። ንመፃኢ ናብ ዓደይ ተመሊሰ ፕሮሞሽን ብምኽፋት፡ ብጣዕሚ ብዝፈትዎ ሞያ ጋዜጠኝነትን ፊልሚን፡

ብቋንቋ ትግርኛ ምስ ካልኦት ሰብ ሞያ ጥበብ ብምዃን፡ ነቲ ሕብረተሰብ ፅቡቕ ምስሊ ዝፈጥር ስራሕ ክሰርሕ ትልሚ ኣለኒ።

ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ዘለኽዎ ከባቢ ንባዕለይ ምልኣኽ እንተዝኽእል፡ ንባዕለይ ኣብታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ መቐለ፡ ምስ ዝፈትዎም ቤተሰበይን ፍቕረኛይን እንተዝረኽቦ ደስ እብለኒ።


ን ላየን ፅጋብ ከምዘውግዓ።