ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቓወምቲኸ ?

ኣቦ ወንበር ሰልፊ ኤርትራዊ ስምረት ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽን ኣቶ ኣሰፋው ኣስመሮም ኣባል ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሕን Image copyright YOHANNES AND ASEFAW

ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ብምቅዋም ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰልፍታት መስሪቶም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዝፍጠር ዘሎ ሰላማዊ ርክብ ንኢዶም።

መንግስቲ ኤርትራ ንፃውዒት ሰላም መንግስቲ ኢትዯጵያ ቅቡል ብምግባር ልኡኻቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝሰድድ ኣፍሊጡ'ሎ።

ተቓወምቲ መንግስቲ ኤርትራን

ኣቦ ወንበር ሰልፊ ኤርትራዊ ስምረት ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ፡ "ብኽልቲኡ ወገን ፅቡቕ ተበግሶታት'ዩ ዝረአ ዘሎ። ዋላ'ኳዝደንጎየ እንተኾነ ሓንጎፋይ ኢልና ኢና ንቕበሎ" ክብል ይዛረብ።

ኣብ ሞንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ከምዚ ዝበለ ምርሕሓቕ ብዓንተብኡ'ውን ከምዘየድሊ ብምሕባር፡ ነቲ ፍትሕን ዴሞክራስን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ዝውሰድ ዕድል ከምዝኾነ እምነቱ ገሊፁ።

ኣቦ መንበር ሰልፊ ኤረትራዊ ዴሞክራሲያዊ ኪዳን ኣቶ ጀማል ሳልሕ በብወገኑ፡ "ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ዝሓሽ ርክብ ንኽምለስ ቀደሙ'ውን ተዛሪብና ኢና። ስምምዕ ኣልጀርስ እውን ክትግበር ኣለዎ ኢልና" ኢሉ።

ኣብዚ ዕርቅን ሰላምን ተቓውሞ ከምዘይብሎምን ግን ድማ ንባህግታት ህዝቢ ኤርትራ ዝመልእ ክኸውን ከምዘለዎ ይዛረቡ።

ኣቶ ኣሰፋው ኣስመሮም ኣባል ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ እዩ። ከምቲ ናቱ ርእይቶ እንተኾይኑ ነዚ ጉዳይ ብቐፃሊ ክከታተልዎ ፀኒሖም'ዮም። "ዝሓለፈ ክሳራታት ይኣከል'ዩ" ብምባል እቲ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፃውዒት ሰላም ምቕባሉን ልኡኻት ክነበግስ ኢና ምባሉን ዘይተፀበዩሉ ምኽንያት ከምዝነበሮም ተዛሪቡ።

"ቅድም ክብል ዝነበረና ግምት 'ክቕበሎ እዩ ምቕባል ግን ገለ ቅድመ ኩነት ከቐምጥ እዩ' ዝብል ሓሳብ ነይሩና" ይብል።

ይኹን ዳኣ'ምበር ሓዝ'ውን "ወያነ" እናበልካ ካልእ ፀላኢ ምፍጣር ኣድላዪ ከምዝይኮነ ይገልፅ።

ትፅቢት

ነዚ ናይ ሰላም ፃውዒት ድሕሪ ምቕባል ኣብታ ሃገር ክረጋገፁ ዝብህግዎም ለውጥታት ከምዘለዉ እቶም መሪሕነትን ኣባላትን ተቓወምቲ ሰልፍታት ኤርትራ ይገልፁ።

መረፃ ክህሉ፣ ህዝቢ ዝድግፎ መንግስቲ ክቐውምን እተን ኣብ በረኻ ከምዝነበርኦ ዝቐፀላ ትካላት መንግስቲ ትካላዊ ቅርፃ ክሕዛን ዝሕብር ኣቶ ጀማል "ባይቶ ህዝቢ የድልየና፤ ልዕልና ህዝቢ ክረጋገፅ ኣለዎ። ብዉሑዳት ጋንታ ውልቃዊ ረብሓታት ንምርግጋፅ ነቲ ህዝቢ ክብድልዎ የብሎምን" ኢሉ።

ኣቶ ዮሃንስ "ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት ክርኢ ክጅመር ዘኽእሎ ስጉምቲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ" ይብል።

እቲ ክሳብ ሕጂ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ክቐርብ ዝፀንሐ መመኽነይታ፡ ቦታ ስለዝስእን ህዝቢ ዴሞክራስያዊ ጠለባቱ ንከላዓዕል ስለዝጠቅም ንደለይቲ ፍትሕን ዴሞክራስን ኣወንታዊ ትርጉም ከምዝሀልዎ ገሊፁ።

"ካልእስ ይትረፍ እቲ ልዕሊ ክልተ ሽሕ ዶላር እናኸፈለ ስድራ ቤቱ ናብ ኢትዮዽያ ዘዉፅእ ኤረትራዊ ካብዚ ክናገፍ'ዩ" ዝብል ኣቶ ኣሰፋው፤ እቲ ክቃለስ'ውን ንኽቃለስ ባይታ ዝፈጥረሉ ከምዝኸውን ይዛረብ።

"ኣብ ኤረትራ ሱር በተኽ ለውጢ ክህሉ ኣለዎ። እቲ መንግስቲ ግን ኣብ ኣራኣእያ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይመስለንን" ይብል።

ኣቶ ጀማል ድማ፡ "ህዝቢ ዝፅበዮን ዋጋ ዝኸፈለሉን ናፅነት ክረክብ ኣይካኣለን። ባህሪ ህግደፍ ዓመፅ፣ ኣብ ሓይሊ ዝኣምን፣ ልዕልናን ትምክሕትን ስለዝኾነ ባህግታት ህዝቢ ከማልእ ዝኽእል ኣይመስለንን" ክብል ይዛረብ።

ነዚ ከማልእ እንተኺኢሉ ግን ፅልኣት ከምዘይህልዎም ብምሕባር፡ "ንናይ ሓባር ሃገርና ህንፀት ተመላሊእና ክንኸይድ፣ ክንሰምዕን ክንተሓጋገዝን ምኸኣልና" ኢሉ።

ቃልሲ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ

መንግስታት ክልትኤን ሃገራት ናብ ሰላምን ዕርቅን ክምለሱ እንተኺኢሎም፡ ኣብታ ሓንቲ ሃገር ዝርከቡ ተቓወምቲ ናይታ ሓንቲ ሃገር ነናብ ሃገራቶም ክምለሱ ከምዝኽእሉ ይግለፅ።

ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ተቓወምቲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ተመሊሶም ፖለቲካዊ ቃልሶም ከቐፅሉ ፃውዒት ከምዘቕረበ ይፍለጥ።

ኣቦ ወንበር ሰልፊ ኤርትራዊ ስምረት ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣቶ ዮሃንስ፡ እቲ መሰረታዊ ወይ ባህርያዊ ቦታ ናይቲ ደላዪ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር እምበር ኣብ ደገ ከምዘይኮነ የረድእ።

"በቲ ፀረ ዴሞክራሲያውነት ዝኾነ ባህርያት ናይቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ከይንንቀሳቐስ ስለዝተኸልከልና እምበር ኣብ ደገ ተንቀሳኺስካ ክንድቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ከድምዕ ከምዘይከእል ፍሉጥ'ዩ" ይብል።

ቃልሶም ቀፃሊ ከምዝኸውን ዝዛረብ ኣቦ መንበር ሰልፊ ኤረትራዊ ዴሞክራሲያዊ ኪዳን ኣቶ ጀማል ሳልሕ ብወገኖም፡ "ፅገናዊ ለውጢ ክግበር ዘይኮነስ ስርዓት ክቕየር ኢና ንደልይ።" ኢሉ።

"ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕደራ ክህሉ'ዩ መቃለሲ ዕላማና። ነዚ እንተተቐቢሉን በሪ እንተኸፊቱን፡ ሓይሊ ናይ ሓሳብ እምበር ጥይት ከምዘይገዝእ ኣሚኑ ምፁ እንተይሉ ፀገም የብሉን ኣቲኻ ምቅላስ ይከኣል'ዩ" ክብል ወሲኹ።

ኣቶ ኣሰፋው ኣስመሮም ኣባል ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ናይ ክልትኤን ሃገራት ናብዚ ደረጃ ክበፅሓ ምኽኣለን መሰረት ብዙሕ ለውጥታት ከምዝኾነ ይገልፅ።

"እቲ ስርዓት ግዳይ ክገብረና ይኽእል'ዩ። 'ኩሉ ነገራት ገዲፍና ፀገማትና ናይ ምርኣይ ዕድል ክፉት'ዩ' እንተይሉ ድልውነት ኣለና" ክብል ኣረጋጊፁ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ