ንውላዱ ጡብ ዘጥበወ ኣቦ

ኣቦ ንዝተወለደት ጓሉ ጡብ እንተጥብው Image copyright Maxamillian Kendall Neubauer

ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ዊስኮንሰን ዝነብሩ ሰብኣይን ሰበይትን፡ ብሃንቀውታ ክፅበይዎ ዘነበሩ ጥንሲ ንምግልጋል ናብ ሆስፒታል ምስ ኣምርሑ፡ ኣቦ ዘይተፀበዮ ነገር ገጢምዎ።

ጥንሲ በዓልቲ ገዝኡ ዝተሓላለኸ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ፡ ፀቕጢ ደም ስለዘጋጠማ ብመጥባሕቲ እያ ተገላጊላ።

እታ ሕንጣይ ምስ ተወለደት እውን እቲ ዘጋጠማ ፀገም ብዘይምፍትሑ፡ ጓላ ክትሓቁፍን ክተጥብዋን ኣይከኣለትን።

ኣቦ፡ ሰለስተ ነጥቢ ሽድሽተ ኪሎ ግራም ምስ እትምዘን ጓሉ ሰብነቶም ንክነኻኻእን ንክቀራራብን ብምባል ክዳኑ ኣውፂኡ ይሓቑፋ።

ብድሕሪ እዚ ግና በዓልቲ ሞያ ጥዕና እቲ ሆስፒታል፡ ብኢዳ ኣፍ ውላዱ ከርሕሶ ከምዝግባእ ነጊራቶ።

እታ ነርስ በዚ ኣየብቀዐትን፡ ጡብ ንክህባን ንከጥብዋን ትነግሮ፤ እቲ ኣቦ እውን፡ ዝኾነ ነገር ካብ ምፍታን ንድሕሪት ስለዘይብልን ኩሉ ግዘ ስለዝቕልድን 'ንምንታይ ዘይፍትኖ' ኢሉ እታ ሓኪም ዝበለቶ ገይሩ።

ካብዚ ብምቕፃል እታ ነርስ፡ ኣብ ጡብ እቲ ኣቦ፡ ፕላስቲክ ብምልጣፍ፡ ብስሪንጋ ገይራ ፀባ ምምሕልላፍ ከምዝኽእል ትገብር።

"ጡብ ጠብየ ኣይዓበኹን፤ ብስሩ ዋላ ኣብ ሸሕ ዓመታት ክሓስቦ ዘይኽእል ጉዳይ እዩ። ውላደይ ንምጥባው ድማ ፈላማይ ኮይነ ኣለኹ" ብምባል ነቲ ኣጋጣሚ ብኣድናቖት ይገልፆ።

"ሓማተይ እውን እቲ ዝረኣየቶ ነገር ክትኣምን ኣይከኣለትን" ዝበለ እቲ ኣቦ፡ "ኣቦ ሓጎይ እውን ኣብ ፈለማ ገለ ክብል እኳ እንተዘይደለየ ፡ ኣብ መወዳእታ ግና ነቲ ኩነታት ተቐቢልዎ እዩ" ይብል።

ምስ ጓለይ ፍልይ ዝበለ ርክብ ከምዘለኒ እዩ ተሰሚዕኒ ዝብል እዚ ወላዲ፡ ጓለይ፡ ንመፃኢ እውን ብከምዚ ዓይነት ምጥባው ክትለምዶ እያ ኢለ አተስፍው" ይብል።

እዚ ኣቦ ጡብ እናጥበወ ዘርእዩ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ፅቡቕ ተቐባልነት ረኺቦም።

እታ በዓልቲ ሞያ ጥዕና ከምዚ ዓይነት መማረፂ ሓሳብ ምቕራባ፡ ዘመስገኑ ከምዘለዉ ኩሉ፡ ኣቦ ጡብ ከጥብው ብምርኣዮም ዝተደናገሩ እውን ኣይጠፍኡን።

እዞም ስእልታት፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሰላሳ ሽሕ ግዘ፡ ዝተባፅሑ እንትኾኑ፡ ብዙሓት ሰባት ድማ፡ ሰናይ ርኢትኦም ሂቦም።

"ፅቡቕ ወላዲ ንምዃን እየ እዚ ዝገበርኩ፡ ኣብነት ዝኾኑኒ ሰብ ሞያ ሕክምና እውን ጅግነነት ንምርኣይ እዩ። ካብኦም ዝበለፀ ኣይትረክብን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣደታት ዝኾና ምርሳዕ ኣየድልን" ኢሉ።