“ካብ ሞት ዳርጋ ዝነቓሕኹ እዩ መሲሉኒ”

ሲሳይ ወረስ Image copyright SISAY WERESS

ሺሻይ ወረስ ይበሃል፡ ወዲ ትሩንጊ ብዝብል ድማ ብዘበለፀ ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኲናት ምሰተወለዐ ስድራኦም ኣብ ክልተ ተፈንጪሎም፡ ንዝሓለፉ ዒስራ ዓመታት ኣብ መንጎኦም ርክብ ሓሪሙዎም ካብ ዝፀንሑ ሓደ እዩ።

ኣዲኡ ሓሙሽተ እየን ወሊደን፤ ክልተ ኣዋልድ፤ ሰለስተ ድማ አወዳት። ካብቲ ቦኽሪ ገዛ ጀሚሩ ክሳብ ሳልሳይ ኣሕዋት ኣብ ኣስመራ እዮም ዝርከቡ።

ሺሻይ ኣብ መቐለ ጋዜጠኛ ኾይኑ ይሰርሕ። ዓባይ ሓፍቱ ድማ ኣብ ከተማ ዓድዋ ምስ ወላዲቱ ከምእትነብር ይዛረብ።

"እቲ ቤተሰብና ኣብ ክለተ እዩ ተመቒሉ። ኣነ ኣብቲ እዋን ወዲ ሽድሽተ ዓመት ቆልዓ እየ ነይረ። ቆልዓ ስለዝኾንኩ ነዓይ ብዙሕ ዝገደፈለይ ስምብራት የለን። ወላዲተይ ግን ኩሉ ግዘ ምስተሳቐየት እያ" ይብል ተዘክሮታቱ ከውገዐና እንትጅምር።

ኣብቲ እዋን ጓል 44 ዓመት ዝነበራ ወላዲቱ ኣብዚ ሐዚ ጓል 66 ዓመት እየን።

"ዕድመ እናቖፀረት ብዝኸደት ቁፅሪ ደቀይ ከይረእኹዎም ድየ ክመውት እናበለት ትሳቐ፡ ሕማም ድማ ኣጥሪያ " ይብል ሺሻይ።

"ሐዚ ግን ተስፋ ኣሎ"

ብቕድሚ ትማሊ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ናብ አስመራ ተጓዒዞም ንዝሓለፈ ዒስራ ዓመት ዝተደጎለ ናፍቖት ክልቲኦም ህዝብታት፡ ሓድሽ ንፋስ ክነፍሶ ገይሮም። ካብ መንጎ እቶም ተስፋ ዝሰነቑ ስድራታት ሺሻይን ቤተሰቡን ይርከቡዎም።

ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ርክብ ዝበሃል ከምዘይነበሮም ይዛረብ። ዋላ ብቀይሕ መስቀል ፈቲኖም ኣይሰመረሎምን።

"ሓደ እዋን ግና" ይብል ሽሻይ፡ "ሓደ እዋን እዩ፡ 'ካብ ኣስመራ ደብዳበ መፂኣ' ተባሂሉ ተስፋ ገይርና ኔርና" ይብል።

ምስ ኣዲኡ ብዛዕባ እዚ አዕሊሎም "ዕድመይ ሓመሳ ዓመት ዝወሰኽኩ መሲሉ እዩ ተሰሚዑኒ" ከምዝበለኦ ይዝክር።

ብድሕሪኡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እታ ኣብ ኣስመራ ዝነበረት ሓፍቱ ናብ ዱባይ ሓሊፋ ከምዝደወለትሉ ይዛረብ።

ከምዝኸምኦም ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ። "ካብ ዝገርመካ" ሓሳቡ ይቕፅል ወዲ ትሩንጒ።

ቦኽሪ ሓዉ ሰለስተ ወሊዱ። ብ 1990 ዓ/ም ምስ ኣዲኡ ናብዚ ምስመፁ ዶብ ተዓፅዩዎም። "ካብኡ ንደሓር ሓወይ ደቁ ሪኡዎም ኣይፈልጥን"።

መስመር ስልኪ ክልቲአን ሃገራት ክፍቲ ምዃኑ ስዒቡ ነቲ ካብ ኣስመራ ዝተደወሎ ስልኪ ብቃላት ክገልፆ ኣፀጊሙሉ።

"ብቀጥታ ካብ ኣስመራ ተደዊሉኒ፤ ፍሉይ ስምዒት እዩ ተሰሚዑኒ"። ክልቲኦም አሕዋቱ እዮም ደዊሎሙሉ።

"ሄሎ ሄሎ" ኢላትኒ ኣይፈለጥኩዋን።

"ፍርቱና እየ" ኢላትኒ። ኣሽዑ ዝተሰመዐኒ ብቓላት ክገልፆ ኣይክእልን። ዳርጋ ካብ ሞት ከምዝነቓሕኹ እየ ዝቖፅሮ።"

"ከምናተይ ርድኢት" ይብል ሽሻይ፡ "ከምናተይ ርድኢት እዚ ሓደ ህዝቢ ክልተ ህዝቢ ተባሂሉ ክፅዋዕ ከሎ ንዓይ ትርጉም ኣይህበንን እዩ። ምኽንያቱ፡ ኣሕዋተይን ንሕናስ ክልተ ዲና ኢለ እየ ዝሓትት። ኣብ ክልተ ቦታ እንነበር ሓደ ህዝቢ ሓደ ስድራ ኢና"።