ተዓወትቲ ውድድር ግጥሚ ቢቢሲ ትግርኛ መን'ዮም?

ከምቲ ፈላስፋ ፕሌቶ "ፍቕሪ ክትንክፎ እንከሎ፡ ኩሉ እዩ ገጣሚ ዝኸውን" ዝብሎ፡ ሰባት ኣብ ገለ እዋናት ግጥሚ ክጽሕፉ ይፈታትኑ እዮም።

ግን ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጡ ተደጒሉ ዝህሉ ናይ ምግጣም ተውህቦ ይፈልጦ እዩ ማለት ኣይኮነን።

ዓሚቚን መበቆላውን ሓሳብ ኣልዒሎም፡ ብስጡም ናዕታን ረምታን ቃላት ዝነድቁ ግን ብዙሓት ኣይኮኑን።

ነዚ እዩ 'ምበኣር፡ ቢቢሲ ትግረኛ፡ ንኹሎም ተዛረብቲ እቲ ቋንቋ ኣብ ዝዓደሞ ናይ ግጥሚ ውድድር፡ ኣስታት 200 ግጥምታት ዝቐረቡ።

ካብዘን ግጥምታት፡ ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት 'በደይ ጸውዑኒ' ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ ግጥሚ እያ።

ፀሓፊኣ ኣብ ኖርወይ ዝምቕማጡ ብእምነት ሰመረ፡ "ድሕሪ ውድድር ገለ ውጽኢት ትጽበ ኢኻ፡ ግጥምኻ ቀዳመይቲ ወጽያ ምስ ሰማዕኩ ሓጎስ ተሰሚዑኒ" ኢሉ።

እዚ ወዲ 41 ዓመት ኤርትራዊ ገጣማይ፡ "እዛ ግጥሚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እየ ኣብ ሓንጎለይ ክሓስባ ጀሚረ ክብል ኣይክእልን እየ፡ ገለ ሓሳባት ከይፈለጥካዮ ንነዊሕ እዋናት ኣብ ውሽጥኻ ይጸንሕ እዩ፡ ዛንታ ትሰምዕ፡ ዕላል ትሰምዕ፡ የጋጥመካ፡ ኣብ ከባቢኻ ትርእዮ ከይተረድኣካ ክኣ ኣብ ውሽጥካ ክዓቢ ይጸንሕ" ይብል።

ኣብዚ ውድድር፡ ካልኣይቲ ኮይና ዝተዓወተት ግጥሚ ከኣ፡ ናይ ስልጣን ሃይላይ " ጭር'ዶ ገና" እያ።

ግጥሚ ስለዝፈቱ'ምበር፡ ስልጣን፡ ኣብ ከተማ ገርሁስርናይ ሰራሕተኛ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ'ዩ።

ናይ ባንኪ ስራሕ ብባህሪኡ፡ ፃዕቂ ስለዘለዎ ንፅሑፍ እኹል ግዜ ከምዘይረክብ ይዛረብ።

ነዚ ድማ እዩ ስልጣን "ሓደ ሓደ ሻብ" እየ ዝፅሕፍ ዝበለ።

መሓዙቱ፡ ቢቢሲ ትግርኛ ውድድር ግጥሚ ከምዘዳለወ ምስነገርዎ ናብ ውድድር ዝለኣኻ ግጥሙ፡ ካልአይቲ ኮይና ንሽልማት ምብቃዓ ኣሐጕስዎ'ሎ።

ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ዝተወለደ ሰሎሞን ሃይለስላሴ፡ ነታ ኣብዚ ውድድር ሳልሰይቲ ኮይና ዝተዓወተት "ጓል ብምዃነይ" እትብል ግጥሙ ኣብ ሕብረተሰብ ካብ ዝርእዮ ጌጋዊ ትዕዝብቲ ተበጊሱ ከምዝጸሓፋ እዩ ዝዛረብ።

ነዚ ጌጋዊ ትዕዝብቱ፡ "በታ ዝኽእላ" ክምክት ብርዑ ከምዝሰሓለ ኣዕሊሉና።