ብኸመይ ጥዑያት መሓዙት ተፍሪ?

ህጻናት፡ ንምሕዝነት ተፈጥሮኣዊ ድልየት ዘለዎም ይመስሉ።

ዓብዪ ኾይንካ ምሕዝነት ኣብ ምፍጣርከ? እዚ ብልክዕ "መሓዛ ክትኸውን ትደሊ'ዶ?" ኢልካ ከም ምሕታት ቀሊል ኣይኮነን። መሓዛ ኣብ ምፍጣር ተጸጊምኩም ብሕታውነት ስዒርኩም ድዩ?

Image copyright Getty Images

ብዙሓት፡ ብብሕታውነት እንጸርጽሮት ኣለዎም። ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ ጥራሕ፡ 2.4 ሚሊዮን ሰባት ብምኽንያት ብሕታውነት ብዝመጽኡ ሕማማት ይሳቐዩ።

ኮይኑ ግን፡ ከምዚ ክኸውን የብሉን። እዞም ዝስዕቡ ነጥቢታት፡ ብቐሊሉ መሓዛ ንምፍጣር ዝሕግዙና እዮም።

1. ኣባል ኩን

Image copyright Getty Images

ብመሰረት ክትሰርሖ እትደሊ ሓደ ነገር፡ ኣባል ሓደ ጉጅለ፣ ክለብ ወይ መምሃሪ ክፍሊ ብምኻን፡ ሓደሽቲ ሰባት ክትላለን ንምሕዝነት ዝኮኑኻ ሰባት ክተፍርን ትኽእል ኢካ።

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ሓሳብኩም እንተተካፍሉ፡ ምስ እትረኽቡዎም ሰባት ሓደ ክገብርኹም ዝኽእሉ ድልየታት ክህልው ስለዝኽእሉ፡ ኣባል ሓደ ምትእክካብ ምኻን፡ መሓዛ ንምፍራይ ዕድል ይፈጥር'ዩ።

2. ወለንታዊ ተሳትፎ

Image copyright Getty Images

ኣብ ሓደ እትግደሰሉ ጉዳይ ወይ ማሕበረሰብ ኣቲኻ፡ ወለንታዊ ኣገልግሎት ምሃብ፡ ሓደሽቲ ሰባት ብምርካብ ዓቕምካ ተዕቢ።

ኣብዚ ግዘ፡ ወለንታዊ ተሳትፎ ዘለዎም ሰባት ቕኑዓትን ለዋሃትን'ዮም ኢልካ ስለእትጽበ፡ ጽቡቕ መሓዛ ንምርካብ ዝሕግዘካ ኣጋጣሚ ይፈጥረልካ።

3. ኣድራሻ ምቕባል

ምሳኻ ክኾኑ ይኽእሉ'ዮም ዝበልካዮም ሓደሽቲ ሰባት እንተትረክብ፡ ቑጽሪ ስልኮም ወይ ድማ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ኣድራሽኦም (ኢሜይል) ተቐበል።

ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ፡ ምስቲ ዝረኸብካዮ ሰብ ዝነበረካ ግዘ ጽቡቕ ከምዝነበረ ንገሮ ወይ መልእኽቲ ጸሓፈሉ።

ብሓባር፡ ክትዛነ፣ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክትገብር ከምእትደሊ ድማ ሓሳብ ኣቅርብ።

4. እሺ/ ሓራይ በል

Image copyright Getty Images

ዕድመ ድራር ወይ ትያትር እንትቐርበልኩም ሕራይ በሉ።

ኣብዚ ኣጋጣሚ፡ ናይ ባዕልኹም መደብ'ኳ እንተነበረኩም፡ ከይሃብካ ምቕባል ስለዘየሎ፡ ሕራይ ንምባል ኣይትስነፉ።

ዝቐረበልኩም ዕድመ ፈጺምኩም ምቕባል ዘይትክእሉ እንተድኣ ኾይንኩም ግና፡ ንካልእ መዓልቲ ይኩነልና ብምባል፡ ብትሕትና መልሱ።

5. ዘይምፍራሕ

Image copyright Getty Images

ጻዕሪ ዝተሓወሶ ምሕዝነት ኩል ሻብ ዕውት'ዩ። ዝቐረብኩዎም ሰባት ዘይክቅበሉኒ ይኽእሉ'ዮም ትብል እንተኾይንካ ግና፡ ክሰምር'ውን ኣይኽእልን።

ንፉዕን ኣማንን ኩን።

6. መሳርሕትኻ መሓዙትኻ ምግባር

Image copyright Getty Images

መብዛሕትና ዝበዝሕ ግዜና ምስ መሳርሕትና ኢና እነሕልፎ። ስለዝኮነ፡ መሳርሕትኻ መሓዙትኻ ከምዝኾኑ ግበር።

ኣብ እዋን ስራሕ፡ ናይ ድኻም ስምዒት እንትስመዐኩም፡ 'ሻሂ ወይ ቡን ንስተ' ዝብል ዕድመ እንትቐርበልኩም ሓራይ በሉ።

7. ምሕታትን ምድማጽን

Image copyright Getty Images

ብዛዕባ ሓደ ነገር ንምዝራብ፣ ትሓፍሩ ወይ ትሰከፉ እንተኾይንኩም፡ ሰባት ብዛዕብኦም ክነግርኹም ሕተቱዎም።

በብልቢ ትሰምዑ ሰባት እንተኾይንኩም፡ ጽቡቅ ምሕዝነት ንምፍጣር ኣብ ዘኽእለኩም መገዲ ኣለኹም ማለት'ዩ።

8. ኣብ ኣጋጣሚታት ንቑሕ ምኻን

Image copyright Getty Images

መዓልቲ ልደት ምዝኽካር ወይ ውህብቶ ምዕዳግ ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ዝመስሉ ነገራት፡ ምሕዝነት ንምፍጣር ሓገዝቲ'ዮም።

መሓዛኹም ዘይጠዓዮ ክተርፍ ከሎ ድማ፡ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ብጽሑዎ ወይ'ውን ናብ ሕክምና ክኸይድ ሓግዙ።

9. ቅኑዕ ሰብ ምኻን

Image copyright Getty Images

ሓድሽ መሓዛ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክመጽእ ይኽእል። ወዲ 17 ወይ'ውን 70፣ ሰብ ወይ ድሙን ከልብን፣ ወይ ተዋዛዪ ክኸውን ይኽእል።

ንሓደ ሰብ ድማ፡ ኣብ ናይ ሓጺር ግዜ ፍልጦኻ ኣይትፍረዶ። መጀመርታ ኣገረምቲ ኾይኖም ዝረኸብካዮም፡ ደሓር ኣዝዮም ዘጸግሙ ክኾኑ ይኽእሉ'ዮም።

10. ግዘ ምሃብ

Image copyright Getty Images

ኣብ ሓጺር ግዜዝፍጠር ጽቡቕ ምሕዝነት፡ ውሑድ'ዩ።

እምነት ኣብ ከይዲ ዝህነጽ ብምኻኑ፡ ሓድሽ ምሕዝነት ንክዓቢ፡ እኩል ግዜ ክወሃቦ ኣለዎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ