ሕልፊ ዝበሎ ፡ ፅልዋ ካብ ዝፈጠሩ ዛንታታት ቢቢሲ ትግርኛ

ሕልፊ ዝበሎ ግራታ እናስተየት

ናብቶም ከም ሃንዛ ድርብ ታሪኽ ዝተዓደሉ ጎቦታት ዓድዋ ናብ እንዳ ማርያም ሸዊቶ ሪፖርተርና ግርማይ ገብሩ ብሓሳብ ክወስደኩም'ዩ። ኣብኡ ረጕድ መሬት ትግራይ ዘብቈላ ሓንቲ ልበ ብርሃን ዋዕሮ ክትላለዩ ኢኹም።

እንዳ ማርያም ሸዊቶ ኢትዮጵያውያን ምስ ጥልያን ሕልኮን ቅልስን ዝገጠምሉ፤ መሬትና ኣይነጫኑን ኢሎም ሓፊስ ደሞም ዝኸዓውሉ እዩ። ሎሚ እውን ደቂ እምብይታ የተኣናግድ'ሎ። "ንድኽነት ገፅ ኣይንህብን፤ ፈላፍል ማይ እንዳ ማርያም ሸዊቶ ገቲእና ክነልምዕ ኢና" ዝበሉ ሰባት ሰፊሮምሉ ኣለዉ።

እንዳ ማርያም ሸዊቶ ሓምላዋይ ልባስ ዝተኸደነ፣ሓጋይን ክረምትን ንምፍላይ ዘፀግም ወትሩ ሰውሕን ዱርን ዘይፍለዮ ምድራዊ ገነት ምዃኑ ኣእዳውካ ጠቒዕኻ ይምስከረሉ።

ኣብ እንዳ ማርያም ሸዊቶ እንዳ ኣያ ዝበሎ፡ ማማይ ወሊዶም፤ ጓሎም ሕልፊ ኢሎም ሰምዮማ።

ሕንጠይ ሕልፊ ምስ ተወለደት ከም ሃገራ ሰለስተ ግዜ ተዓሊሉላ፤ አዒንታ ቈላሕ ኢለን ክጥምታ፤ ወለዳ ብርኪ ሓፂን ተባሂላ ክትተርር ተመንዮምላ።

ሕልፊ ክሳብ ጓል ሸውዓተ ዓመት ትገብር ሕብሪ ዓለም ብመርዓት ዓይና ኣለልያታ እያ። ብድሕሪኡ ግን ብርሃን ኣዒንታ ተደፊኑ፤ ብኣንፃሩ ብርሃን ልባ ድማ ካብቲ ዝነበሮ ዝያዳ ምሉእ ንምሉእ ተኸፊቱ።

ሓረስቶት ወለዳ ተወሳኺ ተስካም ኰይናቶም ግን ድማ ዘይምሱል መሲሎም ኣዕብዮማ። ሕልፊ ክንዲ ሰብ ምስ ኰነት ኣላዕሉኒ ኣይበለትን፤ የግዳስ ነብሳ ባዕላ ክተልዕል ሓለነት።

ከም ሰብ ኣዒንተይ ዓዊረ ኢላ ኣስተማሲላ ፃዕዳ መንዲል ዘርጊሓ ኣብ ወሰን መንገዲ ምልማን ብሕልሚ እኳስ ኣይተራኣያን። ከም ኣዳነታታ ማዕረ ቈልዑ ወሊዳ ክተዕብይ ከምእትኽእል ኣመነት።

"ልቢ እምበር ዓይኒ ኣይርእን" ዝብልዋ ምስላ ተመርኵዛ ብልባ እናተመርሐት ኣእዳዋ ኣሕርፊፋ ክትሰርሕ መረፀት።

ናብ ግራት ወፊራ መሬት ኵዒታ፣ ዘሪኣ፣ ኰስኵሳን ፅሂያን ቆፎ ቤታ መለአት። ደቃ ጣይታን ሃንዛን ኣምሪፆም ዝጐምዱ እምበር ኢድ ካልኦት ዘማዕድዉ ከምዘይኰኑ ብግብሪ ኣርአየት። ኣብ 34 ዕድሚኣ ሓሙሽተ ቈልዑ ወሊዳ፤ እሞ ድማስ ሓዳር የብላን በይና ተዕብዮም።

ምስ ደቃ ኰይና ዝተፈላለዩ ዝራእቲ፣ ኣሕምልትን ፍራምረን ተፍርይ። ደቃ ተምህር።

ሕልፊ ብግልባጡ ተመሊሳ ንወለዳ እውን ትሕግዝ። ኣብቲ ዓዲ ኣብነታዊት ብምዃን ንብዙሓት ኣተባቢዓ እያ። ኣዒንተይ ምርኣይ ኣብዩኒ እዩ'ሞ ኣእዳውኩም ኣለቅሑኒ ኣይበለትን። ማይ ካብ ራህያ ብእግራ እናሓቘነት፡ ብስትሂና 'ፓምፕ' ማይ ተስትይ።

ጉዳይ ደቀንስትዮ ገጠር ዓድዋ ቃንጃ ብዕራይ ሸሊመናኣ። ኣካላት መንግስቲ እውን ዒላ ማይ ኩዒቶምላ። እቲ ዒላ ማይ መሊኡ እንተሎ ሰኣን ጀነሬተር ማይ ክትጥቀመሉ ኣፀገማ።

ኣብ ግራታ ውዒላ ድማ ናብ ገዛኣ ተመሊሳ ድራር ደቃ ክትስንክት ጭራሮ ገፋፊፋ ሓዊ ትእጉድ። ሎሚ ደኣ ራሄል ጓላ ኣኺላትላ ሓጋዚት ኣጥርያ እንድያ። ኣፈወርቂ ወዳ ኣብዑር ፀሚዱ "ናዓ ሆኒ ጭላይ ናዓ ሆኒ. . ." ኢሉ መዓል ፅማድ ግራት ይሓርሰላ'ሎ።

ተጋድሎ ናብራ ሕልፊ ዝበሎ ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ዓሚ ምስተቓለሐ፡ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝርከቡ ሰባት ነዛ ሰብ ከተባብዑ ደለዩ። ኣብ ኣመሪካ ምምሕዳር ካሊፎርኒያ እትነብር ትግራወይቲ ህድኣት ሓጐስ ብዓርሰ ተበግሶኣ ኣብ GoFundMe ቁፅሪ ሕሳብ ኪፊታ "ዘዝካኣለና ፈይ ብምባል ሓፍትና ንርዳእ" በለት።

ህዝቢ እውን ኣየስተሓፈራን። "ቁንጣር ሓገዝ ዝበሃል የለን" ብምባል ብዙሓት ሰባት ኣወፊዮም። እቲ ብዶላር ዝተዋህለለ ገንዘብ ናብ ብር እንትጭጨፍ ኣስታት 90 ሽሕ ኰይኑ፤ኣብ ዓድዋ ጨንፈር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ ቁፅሪ ሕሳብ ሕልፊ ዝበሎ ድማ ኣታዊ ኰነ።

ወ/ሮ ህድኣት ሓጐስ ብዘተሓባበረቶ ዝተዋህለለ ገንዘብ ጀነሬተር ተዓዲጉ ኣብ ኢድ ሕልፊ ክኣትው ከኣለ። ገፅ ሕልፊ ከም ፀሓይ ደመቐ። ጀነሬተር ኣብ ግራታ ተረግ ኣቢላ ወለዐት። ማይ ጃሕ ጃሕ ኢሉ ግራት ሃረየ።

"ብጣዕሚ ተሓጕሰ፤ የቐንየለይ" ብምባል ሓሳባ ትገልፅ። ሕልፊ ኢደ እግራ ጥራሕ እንተይኰነስ ልሳን ኣንደበታ እውን ካብ ልባ እዩ ዝፈልቕ። ብዙሕ ኣይትዛረብን፤ ውሑዳት ቃላት ካብ ልባ ኣመስጊና።

ብርሃን ኣዒንታ ምስኣና ቁዛመ እንተይኰነስ ሕራነ እዩ ወሊዱላ። በቲ ዝተወሃባ ሽልማት ማእገር ከምዘለዋ ተረዲኣ'ላ። ደጊም ህዝቢ ኣብ ጐና ጠጠው ምባሉ ተወሳኺ ሓቦ ሰኒቓ ቅድሚታ በሪሁ'ሎ።

"ካብቲ ዝነበርክዎ ንላዕሊ ሰሪሐ ክፀንሐኩም እየ፤ ኣብ ፍርያትን ምህርትን የራኽበና" ኢላትኒ።

ኣባል ማሕበረሰብ እንዳ ማርያም ሸዊቶ ኣይተ ገብረክርስቶስ ከበደው "ንታ ቈልዓ ኣኹሪዑ ንቲ ዓዲ ዘመጉስ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ፤ ንቢቢሲ ብሓቂ ክብረት ይሃበልና ንብል" ኢሎም።

ቅድሚ ሎሚ እኳስ ሓጋዚ ዘይነበራ ዓርሳ ትኽእል ንዝነበራ ሰብ እቲ ሕዚ ረኺባቶ ዘላ ሓገዝ ዓብዪ ድጋፍ ክዀና ከምዝኽእል ኣይተ ገብረክርስቶስ ይምስክሩ።

ሕልፊ ዝበሎ እምባ ናብራ ዓለም ክትሓኩር ለይቲ ምስ ቀትሪ ትቃለስ ኣላ። ብርሃን ኣዒንታ ምፅልማቶም ዓዲ ውዒል ኣይገበራን። "ህልኽ እዩ ናብ ስራሕ ኣእትዩኒ" እያ ትብል።

ብዙሓት ምስ ምሉእ ዓይኒ ብርከን ሳናቲም ሕጭል እናበላ ኣብ ዝልምናላ ዓለም፤ ብዙሓት ኣብ ጓጓአን ዘሎ ሽሻይ ገዲፈን ኣብ ሰማይ ዘሎ መና ኣማዕድየን ናብ ስደት ዕልምልም ኣብ ዝጠፍኣሉ ዘበን፤ መንኰብ ደቃ ዓትዒታ እናተመርሐት ናብ ግራት ወፊራ ተፍርይ ኣነስትየቲ ምርኣይ ይበል ዘብልን ንብዙሓት ተምሳሌት ዝኸውንን እዩ።

ህድኣትከ እንታይ ትእምት?

ወ/ሮ ህድኣት ሓጐስ ብግዲኣ ሕልፊ ናብራኣ ክትመርሕ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝገልፅ ምስሊ ኣብ ቢቢሲ ምስ ራኣየት ሓበን ከምዝተሰመዓን ክትሕግዛ ከምዝሃቀነትን ትዛረብ።

ዋላ እኳ ክንድቲ ዝሓሰበቶ መጠን ገንዘብ ኣይዋህለል፤ ንሕልፊ ግን መተባብዒ ክኾና ከምዝኽእል ኣሚና'ላ።

ህድኣት ኣብ ሰብኣዊ ውራያት ምስታፍ ከምትፈትው ትገልፅ። ንቐፃሊ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ተግባር ክትሳተፍ ትሓልም።

ሕልፊ ምስ ደቃ በቲ ዝተገበረላ ውሱን ሓገዝ ዝያዳ ተቢዓ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ናብራ ሰጊራ ክትርእያ ትህንጠው። ድሕሪ ክልተ ዓመት ናብ ዓዲ ክትመፅእ መዲባ ስለዘላ ሻቡ ንሕልፊ ክትርእያ ተሊማ ኣላ።

ሕልፊ ኣካላ ጉዱል ልባ ግን ምሉእ። ከምቲ ስማ ሕልፊ ኣለዋ ካብ ሰባ። ሕልፊ ዘይተዓደለት እኳ ድኣስ ጐዲልዋ እንተሎ ግን ድማ ሕልፊ ትሰርሕ፣ ትጐይይ፣ ትህርኩት፣ ትውፈ ሕልፊ ድማ ትርባሕ።