ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ ብልዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ንምግዛፍ ብር 100 ሽሕ የኽፍል

100 ሽሕ ብር ብልዕቲ ንምርጓድ

ወዲ 27 ዓመት ዓብዱል ሓሰን፡ ብልዕቲ ወዲተባዕታይ ናይ ዘንውሕ ኣፋውስ ዓሚል እዩ።

ኣብዚ ናይ ሕዚ ዙር ብልዕቱ ንምንዋሕ ዝደለየሉ ምኽንያት ድማ፡ ንሸሞንተ ዓመታት ምስኡ ንዝፀንሐት ኣፍቃሪቱ፡ ብመልክዕ ብስራት ንምሕጓስ ስለዝደለየ እዩ።

ኣብ ዝሓለፈ እዋን፡ ብልዕቱ ዘንውሕ ፈሳሲ ተወጊኡ፡ ገዝኦም 'ሓጎስ ከምዝዓሰሎ' ይዛረብ።

"ሓደ ግዘ ደጊመ እንተንዊሐዮ ኣይጎድኣንን"

እዚ ብልዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ዘንውሕ መድሓኒት፡ ብስሪንጋ ዝውሰድ ፈሳሲ እንትኸውን፡ በቲ ረቂቕ ዝኾነ ክፋል መራብሒ ኣካል ወዲ ተባዕታይ እዩ ዝወሃብ።

እዚ ንምግባር ዋላ ሓደ መጥባሕቲ ኮነ ካልእ ዝኸበደ ሕክምና ኣየድልን፤ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ሰዓታት፡ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ሕክምና ክፍፀም ይከኣል።

ይኹን እምበር፡ እዚ ሕክምና በዚ ዘፈር ስሙያት ብዝኾኑ ክኢላታት ሕክምና እምበር፡ ብሃበተረኽበ ክግበር ከምዘይግባእ ሰብ ሞያ የጠንቅቑ።

ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ ዘለዋ ትካላት ጥዕና፡ ነዚ ብስሪንጋ ዝውሰድ መድሓኒት ካብ ዓማዊል 3 ሽሕ ፓውንድ የኽፍላ፤ እዚ ድማ ኣስታት 100 ሽሕ ብር እዩ።

እዚ ፈሳሲ፡ ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይ ብሓደ ወይ ድማ ክልተ ሴንቲ ሜትር ንምዕባይ ዘኽእል ንጥረነገር ዝሓዘ እዩ።

እዚ መድሓኒት ከከምዓቐኑ፡ ን18 ኣዋርሕ ክውሰድ ይኽእል።

ዋላ እኳ እዚ መድሓኒት ምውሳድ ምንጪ ሓጎሶም ምዃኑ ዝገልፁ እንተሃለዉ፡ ፀገም ክህልዎ ከምዝኽእል ግና ይግለፅ እዩ።

ምኽንያቱ ድማ እዞም ብልዕቲ ዘንውሑ ፈሰስቲ መድሓኒታት፡ ብዙሕ ቁፅፅር ስለዘይግበረሎም፡ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክዛይድ ከምዝኽእል ሰብ ሞያ ገሊፆም።

ኣባል ማሕበር ሰብሞያ መራብሒ ኣካላት ዓዲ ኢንግሊዝ ኣሲፍ ሙኒር፡ "ሰባት እዚ መድሓኒት ካብ ምጥቃም፡ እንተዝቑጠቡ ይምረፅ" ኢሎም።

"እቲ መድሓኒት ብልዕቲ ካብ ምንዋሕ ንላዕሊ፡ ደሓር ዘምፅኦ ሳዕቤን ዝኸፍአ እዩ" ክብሉ ኣጠንቂቖም።

ዋላ ሓደ ዝሕባእ ነገር የለን. . .

ዓብዱል ዓርሰ እምነቱ ትሑት ምዃኑ፡ እቲ መድሓኒት ክጥቀም ከምዝተገደደ ይዛረብ።

ዋላ እኳ ደሓር ኣበር ከየምፅኣሉ ከምዝፈርሐ እንተዘይከሓደ፤ እቲ መድሓኒት ንፈለማ እዋን ናብ ሰብነቱ እንትኣቱ ግን፡ እንኮላይ ዓርሰ እምነት ሒዙሉ ከምዝኣተወ ይዛረብ።

"እቲ መድሓኒት ሻቡ እንትወስድ፡ ኣብ ውሽጠይ ዓርሰ እምነት እንትላባዕ ይስመዐኒ፤ ዋላ ሓደ ዝሕባእ ነገር የለን" ይብል።

ኢንግሊዝ፡ ቁፅሪ ነዚ መድሓኒት ዝደልዩ ዜጋታታ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናወሰኸ ከምዝመፅአ፡ ብዝኣከበቶ መፅናዕቲ ክትፈልጥ ክኢላ እያ።

ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት፡ ኣብ ሓደ ወርሒ፡ እንተበዚሑ 10 ሰባት ጥራሕ እዮም እዚ መድሃኒት ዝጥቀሙ ነይሮም፤ ሕዚ ግና ኣብ ወርሒ ቁፅሪ ተጠቀምቲ ኣስታት 700 በፂሑ ኣሎ።

ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ምውጋእ ምጅማሮም ድማ፡ ንሰብ ሞያ ኣዝዩ ዘጨነቐ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

በዓል ሞያ ኣሲፍ ሙኒር ከምዝገለፅዎ፡ ሰባት ቫዝሊንን መሰል ቅብኣታትን ብምጥቃም ንባዕሎም ይወግኡ ኣለዉ፤ እዚ ድማ ዝኸፍአ ሳዕቤን ኣለዎ።

"ከምዚ ዝገብሩ ተጠቀምቲ፡ ቁስለት ስለዘጋጥሞም፡ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት፡ ናብ ጣብያታት ጥዕና ምምፅኦም ኣይተርፍን" ይብሉ እቶም በዓል ሞያ።

ነዚ ሳዕቤን ንምሕካም ድማ፡ "ከምዚ ዓይነት ጉድኣት እንተጋጥመና፡ መብዛሕትኡ ግዘ ሽፋሽፍቲ ብልዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብምውጋድ፡ ካብ ካልእ ክፍሊ ሰብነት ቆርበት ብምውሳድ ኢና ንትክኦ" ኢሎም።

ስቱዋርት ፕራይስ እዚ ሕክምና ናብ ዝህቡ ማእኸላት ጥዕና እንተምርሕ ንፈለማ እዋን እዩ፤ ደቂ 36 ዓመት ኣባፅሕ እንከይተረፉ፡ ዓብይ ብልዕቲ እንተዝህልዎም እዮም ዝመርፁ ይብል።

"ኣነ ነዚ መድሓኒት እንተዘይተጠቐምኩ ዋላ ግዲ የብለይን፤ ግና ርእሰ እምነት ንክህበኒ እየ ክፍትኖ ወሲነ። ንእሽተይ ዕብይ እንተበለለይ ኣይፀልእን" ክብል ይገልፅ።

ስቱዋርድ ኣብ ኢንተርኔት ፀጉሪ ዘንውሑ ፍርያታት እናርኣ እንከሎ፡ ብሃንደበት እዩ፡ ብዛዕባ እዚ መጥባሕቲ ዘይጠልብ ናይዚ መድሓኒድ ጉድ ኣንቢብዎ።

ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን፡ ሓደ ፅናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይ ንፆታዊ ርክብ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን፡ ብማእኸላይ 13 ሴንቲሜትር (5.1 ኢንች) ይህልዎ።

እዚ መፅናዕቲ ካብ መላእ ዓለም ዝተውፃእፅኡ፡ 15 ሽሕ ደቂተባዕትዮ ዘካተተ እዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ናይ ስቱዋርት ኣፍቃሪት ካሪስ

ስቱዋርት 15 ሚሊሌትር ብልዕቲ መንውሒ ፈሳሲ ንምውሳድ ተዳልዩ ኣሎ፤ ማእኸላት ጥዕና እውን ካብኡ ንላዕሊ መንውሒ ንክውሰድ ኣይምዕዳን።

ካሪስ ናይ ስቱዋርት ኣፍቃሪት እያ። መፃምዳ ብዝገብሮ ዘሎ ነገር ቁሩብ ተጨኒቓ እያ፤ ምኽንያታ ድማ ንምንታይ ወሰደ ዘይኮነስ፡ ናይ መፃምዳ ብልዕቲ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ከይሓልፍ ብዝብል እዩ።

እዚ ፈሳሲ ካብ መጠን ንላዕሊ እንተተወሲዱ፡ ዋላ እኳ ካልእ ወፃኢ ምኽፋል ግድን እንተኾነ፡ ኣብ ክሊኒካት ብምኻድ ምቕናስ ይከኣል እዩ።

ዋላ እኳ ካሪስ ኣብ ጭንቀት እንተጥሓለት፡ ከይዲ እቲ ሕክምና ኣፍቃሪኣ ግና ቀፂሉ፤ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ውፅኢት እቲ መድሓኒት ንምርኣይ፡ ኣፍቃሪኣ መጠን ርጉዲ መራብሒ ኣካሉ ክልካዕ ነይርዎ።

ብመሰረት እዚ ድማ ናይ ስቱዋርት መጠን ርጉዲ ብልዕቱ ካብ 12.5 ናብ 15 ሴንቲሜትር በፂሑ፤ ነዚ ስዒቡ፡ ስቱዋርት "ዓብይ ከምዝኾንኩ ተሰሚዑኒ፤ ሓጎስ ወሪሩኒ" ክብል ተሰሚዑ።

ተጠቀምቲ፡ እዚ መድሓኒት ምስተወግኡ፡ እንተንኣሰ ንኣርባዕተ ሰሙናት ፆታዊ ርክብ ንከይፍፅሙ፡ ዶካትር እዚ ዓውዲ ይምዕዱ።

መጠን ርጉዲ መራብሒ ኣካሉ ካብ 10 ሴንቲሜትር ናብ 11 ሴንቲሜትር ዝዓበየሉ ዓብዱል አውን እንተኾነ፡ "እቲ ቀንዲ ነገር ብልዕተይ ምዕባዩ እዩ..." ይብል።

"መቸም ፀገም ጥዕና ክገጥመካ ኣይትደልን" ዝብል ዓብዱል፡ ድሕሪ ቁሩብ ሱቕታ፡ "ብፍላይ ድማ ምስ መራብሒ ኣካል ዝተተሓሓዘ" ይብል

መግለጺ ቪድዮ,

መንሽሮ ኣፍ ማህጸን ብርእሰ ስእሊ ምክልኻል ይከኣል!