ይቕረ ክብሎ ድየ?- ሰብኣየይ ውሉፍ ፆታዊ ርክብ ምዃኑ ዝፈለጥኹሉ መንገዲ

ዝሓዘነት ሰበይቲ፡ ኣብ ላፕቶፕ ኢመይል እናረኣየት ዘርኢ ምስሊ Image copyright Karen Charmaine Chanakira

ብዙሓት ብዛዕባ ወልፊ ፆታዊ ርክብ ብግልፂ ንምዝራብ ኣይደፍሩን። በዚ ምኽንያት ድማእዚ ጉዳይ ኣካትኮይኑ ይቕጽል ኣሎ

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ሳንታ ሚስካ፡ ምስ ሓንቲ ን 20 ዓመታት ኣብ ሓዳር ድሕሪ ምጽንሓ ሰብኣያ ካልእቲ ውሽማ ከምዝደረበላን ካልእ ህይወት ከምዘለዎን ምስ ዝፈለጠት ውልቀ ሰብ ዝገበረቶ ዕላል እዩ።

ኩሉ ግዘ ብጣዕሚ ጥዕና ዘለዎ ሓዳር ከምዘለኒ እየ ዝሓስብ ነይረ። ምስ በዓል ቤተይ ንብዙሕ ዓመታት ብሓደ ድሕሪ ምፅናሕና ኢና ተመርዒና፤ ንዕስራ ዓመታት ብሓዳር ፀኒዕና ቆልዑ እውን ወሊድና።

ሰብኣየይ ዕዉት ናይ ንግዲ ሰብ ክኸውን ከሎ፡ መብዛሕትኡ ግዘ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ስለዝገይሽ፡ ብዙሕ ግዘ ንብሕተይ ንደቀይ እናሓብሐብኩ እየ ዘሕልፎ። ናብ ገዛ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ እዩ ዝመፅእ።

ብጣዕሚ ንቡር ሓዳር ከምዘለኒ እየ ዝሓስብ ነይረ። ንሱ እውን ናብ ገዛ ኣብ ዝመጽኣሉ እዋን ሕጉስ ይመስል። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ደገ ብዛዕባ ዘሎ ህይወቱን፡ እንታይ ከምዝገበረን ዋላ ሓደ ኣፋፍኖት ኣይነበረንን።

ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ዘንብበሉ ጠረጴዛ ዝኾነ ነገር እናደለኹ እንከለኹ፡ ኮምፒዩተሩ ተኸፊታ ርእየያ። ኣብ ልዕሊ እቲ ስክሪን እንታይ ከምዘሎ ኣየፃረኹን፡ ኣጋጣሚ ግልጽ ክብል እንከለኹ ግን፤ ኢመይላት ርእየ።

ድንገት ድማ ኣብቲ ኢመይል፡ ኣብ ለንደን ሆቴል ከምዝሓዘ ዘርእይ መልእኽቲ ኣብ ዓይነይ ኣትዩ፤ ኣውደ ኣመት ስለዝነበረ ናብ መሓዙተይ ክኸይድ እናተዳለኹ እየ ነይረ።

"እቲ ዝረኣኽዎ ነገር ሓዲሹኒ፡ ንምንታይ ኣብ ለንደን ዓራት ሒዙ?" ኩሉ ነገር ሓዲሱኒ፡ ዋላ ሓደ ክርድኣኒ ኣይክኣለን።

ኣብቲ ወንበር ኮፍ ኢለ ምሉእ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክሓስብ ውዒለ። ፀኒሐ ናብ መደቀሲ ክፍለይ ከይደ ደቂሰ፡ ግና እዚ ጉዳይ ካብ ርእሰይ ክወፅእ ኣይከኣለን። ስለዚ ካብዚ ኩሉ ሓሳብ ክናገፍ፡ ንምንታይ ኣብ ሆቴል ዓራት ከምዝሓዘ ክሓቶ ከምዘለኒ ወሲነ። ሓቲተዮ፡ ግና ኣይመለሰለይን።

ስቕትኡ ዝኾነ ዓብይ ነገር ከምዝፈፀመ ነጊሩኒ። ስቕትኡ ዘለኣለማዊ ይመስል ነይሩ። "እንታይ'ዩ ዝግበር ዘሎ?"ሓቲተዮ።

እቲ ትኽክለኛ ቃሉ ኣይዝክሮን፡ ግና ምስ ዝኾነ ሰብ ክራኸብ ነቲ ዓራት ከምዝሓዞ ብምግላፅ፡ ይቕረታ ዝብል ቃል ካብ ልሳኑ ወፅዩ። በዛ ቅፅበት፡ ክዳን ለይተይ ሒዘ ናብ ምድሪ ቤት ወሪደ። ኣብዚ ገዛ እዚ ክፀንሕ ኣይኽእልን፤ በቲ ኩነታት ነቢዐ።

Image copyright Karen Charmaine Chanakira

ድሕሪ ዝተወሰነ ግዘ ናብ ምድሪ ቤት መፂኡ ብድሕረይ ኮፍ ኢሉ፡ ብተግባሩ ከምዝሓዘነን ከምዝተጥዓሰን ድማ ነጊሩኒ። ናብ ናይ ምሸት እንዳ ተልሂት ምኻድ ከምዝጀመረን፡ ኣብኡ ምስዝተላለያ ሓንቲ ሳዕሳዒት ምቅርራብ ከምዝጀመረን፤ እቲ ሆቴል ምስኣ ክራኸብ ከምዝሓዞን ኣርዲኡኒ።።

ግዘ ኣይሃብክዎን፡ "ፆታዊ ርክብ ፈጺምኩም ዲኹም?" ኢለ ሓቲተዮ፡ ከምዘይፈፀሙ ነጊሩኒ።

ክኣምኖ ደልየ፡ ግን ክኣምኖ ኣይከኣልኩን።

መሓዙተይ፡ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰሙናዊ ማሕበርና ዓዲመናኒ ስለዝነበራ፡ ናብአን ከይደ፡ ንቁሩብ መዓልቲ ሓሳበይ ክእክብ ደለኹ።

እዚ ጉዳይ ንባዕለይ ጥራሕ ክሕዞ ስለዝደለኹ ንመሓዙተይ ኣይነገርክወንን። ሚስጢረይ ንበይነይ ሒዘ ከበድቲ መዓልትታት ኣሕሊፈ። ድቃስ ዝበሃል ሓሪሙኒ፣ ምግቢ ክበልዕ ኣይከኣልኩን። መመሊሱ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ክሓስቦ ምእማን ይኣብየኒ።

ናብ ገዛ ምስተመለስኩ፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ተዘራሪብናሉ። ብዙሕ በኽየ።

ቅድሚ ሕዚ ፆታዊ ርክብ እንተዘይነይርዎም፡ ብኸመይ ኣብ ሆቴል ዓራት ክሕዝ ይኽእል? እዚ ጉዳይ ኣጋጣሚ እዩ ኢልካ ንምሕሳብ ከቢድ እዩ።

ስለዚ ዓይነይ እናረኣየ፡ ምስዛ ሰበይቲ ፆታዊ ርክብ ከምዘይፈፀሙ ክነግረኒ ፀቕጢ ገይረሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ፡ ካብቲ ኢመይል ዝተልኣኸሉ መዓልቲ፡ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን እዩ።

ቅድሚ ሕዚ ኣይወዓልክዎን ኢሉኒ ዝነበረ፡ ሕዚ ግና ኣሚኑለይ። ንዝተወሰኑ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ምስታ ጓል ፆታዊ ርክብ ከምዝፈፀመ ነጊሩኒ።

ብሓቂ እዚ ሰብኣይ እቲ ን 20 ዓመታት ምሳይ ዝነበረን ዝፈልጦን ድዩ? ከመይ ገይሩ እዚ ባህሩ እዚ እንከይፈለጥክዎ ፀኒሐ? ንምንታይ እዚ ዓይነት ጌጋ ኣብ ልዕለይ፡ እዚ ሰብ እዚ መን እዩ? ብዙሓት ሕልሚ ዝመስሉ ሕቶታት ረቢሾምኒ።

ይፈልጦ እየ ዝብሎ በዓል ቤተይ፤ ብኸመይ ነዚ ተግባር ውዒልዎ ኣይተረዳኣንን፤ ክሳቐይ ጀሚረ። ኩሉ ዝነገረኒ ነገር ጥራሕ ኣሚነ ስቕ ክብል ስለዘይደለኹ፡ ንኩሉ ኢመይላቱ ክከታተል ጀሚረ።

በዚ ድማ ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝሓዞ ሆቴል ወፃኢ ካልእ ተወሳኺ ዝሓዞ ሆቴል ከምዘሎ ኣረጋጊፀ።

ሓደ መዓልቲ፤ እናተዛወርና እንከለና "ብዛዕባኻ ኩሉ ነገር ዝፈልጥኩ ኣይመስለንን፡ ኩሉ ነገር ክፈልጥ እደሊ እየ" ኢለዮ። ናይ ሒሳብ ባንኪ ዝውውርን ኩሉ ኢመይልን ከምዝፍትሽ እውን ኣጠንቂቐዮ። ኩሉ ሓቂ ክፈልጥ ከምዝደሊ እውን ነጊረዮ።

"ርግፀኛ ድኺ፤ ክሳብ ክንድዚ ካብ ሱር መሰረቱ ክትኸዲ ትደልዪ?" ኢሉኒ። ሱቕ ኢለ ክሰምዖ ደለኹ።

ኣብ ልዕሊ ሓዳርና ይኸይድ እዩ ነይሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መዓልቲ ንሰዓታት ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልሚታት ከምዝርእይ እውን ነጊሩኒ። በዚ ኣየብቅዐን፡ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸይድ እንከሎ፡ ናብ መዘናግዒ ክለባት፣ ፆታዊ ርክብ ናብ ዝረኣየሎም ኣብያተ ሲኒማ ከምዝኸደ ገሊፁለይ።

እዚ ጉድ እዚ ንማንም ኣይተዛረብኩን። ሓደ ክልተ መሓዙተይ ስቕታ ከምዘብዛሕኹ ተዓዚበን ሓቲተናኒ "ስለዘይደቀስኩ እዩ፣ ደኺሙኒ፣ ወላዲተይ ደሓን የላን፣ ወይ ድማ ብትከተ-ፅግያት ስለዘጋጠመኒ" ኢለ ብምምኽናይ ኣሕሊፈዮ፡ እንታይ ከምዘጋጠመኒ ኣይነገርክወንን።

Image copyright Karen Charmaine Chanakira

ብጣዕሚ እየ ሓፊረ ነይረ። ንሰባት እንተነጊረዮም ብዛዕባይን ብዛዕባ ዳንን እንታይ ክሓስቡ ከምዝኽእሉ እንክሓስብ ድንጋፀ ይወረኒ። ሰባት ነዚ ሰሚዖም፡ ዘሕፍር ሓዳር ዝብሉና ይመሰለኒ።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ንዕኡ ፅቡቕቲ ስለዘይኮንኩሉ፣ መልክዐኛ ከምዘይኾንኩ ወይ ድማ ኣብ ፆታዊ ርክብ ዘየዕግቦ ገይሮም ክሓስቡኒ ከምዝኽእሉ ተሰሚዑኒ።

ርእሰ እምነት ዝስመዓኒ ጓል ኣንስተይቲ እየ ነይረ።

ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከብን ክብደተይ ቁሩብ ውስኽ ዘበልኩን እየ። ዕድመይ ድፍእ ስለዘበልኩ፡ ዋላ እኳ ቆርበተይ እንተተሸብሸበ፡ ኣብዚ ዕድመይ እዚ ልሙድ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ ነይረ።

ብድሕሪ እዚ ኩነታት ግን፡ 'ሜክኣፕ' ምግባር ጀሚረ፤ ብዝተኽኣለኒ መጠን ፀቢቐ ክረአይ ፈቲነ።

ክብደት ሰብነተይ እውን ነክየ፤ ኣመጋግባይ ንከዐሪ እውን ነዊሕ ግዘ እዩ ወሲዱለይ። ሓድሽ ክዳውንቲ ዓዲገ፤ ፀጉረይ ኩሉ ግዘ ይምሸጥ፣ ኣብ ሰብነተይ ዝነበረ ምልክት ዕድመ ምድፋእ ማለት እውን ነቲ ዝተሸብሸበ ቆርበተይ ዘዐሪ ነገራት እውን ክጥቀም ጀሚረ።

በዓል ቤተይ ፀገም ከም ዘለዎ ስለዝኣመንኩ ግን፡ ሓገዝ ከምዘድልዮ ሓሲበ፤ ካባይ'ውን እዩ ሓገዝ ዘድልዮ።

ናብ ክሊኒክ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ውሉፍ ፆታዊ ርክብ ከምዝኾነ ተነጊሩኒ። እቲ ቀዲመ ዝሓስቦ ዝነበርኩ እዩ... ሓሚሙ እዩ፡ ሕማም ወልፊ ፆታዊ ርክብ ኣለዎ።

ስለዚ ንባዕለይ ከእምኖ ደለኹ፡ ነዚ ድማ ባዕለይ ከረጋግፆ ኣለኒ። ግና ውሽጠይ፡ "ዋላ ሓደ ነገር ክትገብሪ ኣይትኽእልን፡ እዚ ንዑ ልሙድ ተግባሩ እዩ" ይብለኒ።

ንባዕሉ'ውን ውሉፍ ፆታዊ ርክብ ድዩ ወይስ ሕማቕ መንገዲ ስለዝመረፀ?... ኣእተረደኦን።

ክልቴና ግልጋሎት ምኽሪ ሓዳር ኣብ ዝጀመርናሉ ግዘ፡ ሓደ ነገር ብግልፂ ነጊረዮ። እዚ ንዓኻ ጽቡቕ እዩ ኢለዮ።

ይዝከረኒ ዓይኑ እናረኣኹ፡ "እዚ ንዓኻ ፅቡቕ እዩ፡ ኣነ ግና ሙሉእ ብሙልእ ኣብ ፀልማት እየ ዝነብር ዘለኹ። ሕዚ ኩሉ ነገር ንዓይ ፀልማትን ዘጉህን እዩ። ሕዚ ዝፈለጥክዎ ምሽጥር ንካልእ እንከይነገርኩ ተሸኪመ እየ ዝነብር ዘለኹ" ኢለዮ።

Image copyright Karen Charmaine Chanakira

ሰባት ክፈርዱኒ ስለዘይደሊ፡ እዚ ሚስጥር ንሰባት ክዛረብ ኣይደልን። ንኣብነት፡ ሓደ መዓልቲ ውድድር 'ራይደር ካፕ' እናረኣኹ እንከለኹ ታይገር ዉድስ ምስ ኣፍቃሪቱ ይርእዮ እሞ፡ ሰባት ንዕኣ ሪእዮም እንታይ ክሓስቡ ከምዝኽእሉ ሓሲበ።

ሰባት፡ ''ውይ ንሳ ብዕድመ ንእሽተይ እያ፣ እዚ ደደብ። ምናልባት ገዚፍ ስለዝኾነ ፆታዊ ርክብ ኣብ ዝገብርሉ ይጭፍልቓ ኣሎ፣ ብፆታዊ ርክብ ብጣዕሚ ውሉፍ እዩ" ክብሉ ከምዝኽእሉ ሓሲበ፤ ከም ዝፈልጡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ይፈርዱ።

ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሓዳርና ካብ ዝነበሮ እናተመሓየሸ መፂኡ፣ ንኣዋርሕ ግልጋሎት ምኽሪ ወሲድና። ኣብ ሞንጎና ግልፅነት ተፈጢሩ። ብዛዕባ ናይ ፅባሕ ትልምናን ብዛዕባ ነንሕድሕድና ዝስመዐና ፅቡቕን ሕማቕን ስምዒት እንከይተረፈ ከክነዋግዕ ጀሚርና።

ሓደ ሓደ ግዘ ኣነ ዝሕል ዝብለሉ ኣጋጣምታት ዋላኳ እንተሃለወ ሓዳርና ግና እናተዓረየ መጺኡ።

ይቕረ ክብሎ ድየ?

እዚ ኩሉ ግዘ ምስ ሰብሞያ ዝዘራረበሉ ጉዳይ እዩ። ብሓቂ እውን ይቕረታ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። እዚ ኩሉ ጉድኣት ኣብ ልዕለይ ፈፂሙ ካብ ልበይ ይቕረ ዝብሎ እውን ኣይመስለንን።

ካብ ልበይ ንዘልኣለም ይቕረ ዝብሎ ኣይመስለንን፡ ግን ድማ የፍቅሮ እየ፡ ምስኡ ክኸውን እየ ዝደልይ ..... እወ የፍቅሮ እየ ምስኡ ክኸውን እየ ዝደልይ።

ህይወት እውን ምስኡ እያ ግርም ትኸውን። እዚ ይቕረ ምባል ድዩ? ኣይፈልጥን።

ክልቴና ብሓባር ምዃንና ፅቡቕ ይመስለኒ፤ ፅቡቓት መሓዙት ኢና። ክሳብ ሕዚ የፍቅሮ እየ፣ ንሱ እውን ክሳብ ሕዚ ከምዘፍቅረኒ ኣረጋጊፁለይ እዩ።

ደቀይ እዚ ጉዳይ ከይፈልጥዎ እሞ ንኣቡኦም ከይፀልእዎ ይሰግእ። ካብ ኣቡኦም ክረኽብዎ ዝግባእ ክብሪ ኣይረኸቡን። ስድራይ እውን ንበዓል ቤተይ ይፈትውዎ እዮም።

ከምዚ ክገብር እንተረኺበምዎ ዝኣምኑ ኣይመስለንን፤ ምኽንያቱ ከምዚ ዝገብር ሰብ እዩ ኢሎም ኣይሓስቡን።

ተወሳኺ ዛንታ