"ስልጣን ንጸቕጢ ደም ኣቃሊዑኒ እዩ" ሃይሌ ገብረስላሴ

ሃይሌ ገብረስላሴ

ንስኻ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ክትሰብር፣ ወርቅታት ኦሎምፒክ ክትሓፍስ ኢኻ ጸኒሕካ። ዓለም ድማ ብጽንዓትካ እያ እትፈልጠካ። ንሕና ክንፈልጠካ እንተለና፡ ብፍጹም ተስፋ ዝቖርጽ ሰብ ኣይነበርካን። ንምንታይ ስልጣን ገዲፍካዮ?

ጋዜጠኛ ስፖርት ቢቢሲ ኣፍሪካ ንሃይሌ ዘቕረበትሉ ሕቶ እዩ።

ሃይሌ ክምልሰላ እንከሎ ከም ወትሮኡ ብፍሽኽታ ተዓጂቡ ኣይነበረን። እኳደኣስ፡ ስልጣን ንጸቕጢ ደም ኣቃሊዑኒ እዩ ክብል ንእግረ መገዱ መልሲ ሂቡ።

"ቅድሚ ክልተ ዓመት ናብዚ መዝነት ክመጽእ እንከለኹ ብዙሕ ፈተና እዩ ነይርዎ። ንኣትሌታት ከዕግብን ሕቶታቶም ክምልስን እዩ ነይሩ ሕልመይ። ዝኽእሎ ኩሉ ናብዚ ስራሕ ከውዕሎ ነይሩኒ። ግዘይ፣ ዓቕመይን ፍልጠተይን ክህብ ነይሩኒ። ኣብ ቤተሰብና፡ ጸቕጢ ደም ዘለዎ ሰብ የለን። ሕዚ ኣነ ጥራይ እየ ጸቕጢ ደም ዘለኒ"

ንምዃኑ ክሳብ ክንድዚ ንሃይሌ ዘማረሮ ጉዳይ እንታይ እዩ?

Image copyright JAVIER SORIANO

"ዋላኳ ውሑዳት እንተኾኑ ብኣይ ዘይተሓጎሱ ኣትሌታት ሰልፊ ወጺኦም። ፍሉት ዘይክኾኑ ኽእሉ'ዮም። ግን ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም። ብኣይ ሕጉሳት ኣይነበሩን። ወይለከ፤ ንዐኦም ከሐጉስ ተዘይክኢለ ንምንታይ ኣብ መሪሕነት ይጸን?"

ሃይሌ ብወለንትኡ ካብ መዝነቱ ምልቃቑ ኣመልኪቱ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ስልጣን ከም ርስቲ ምሓዝ ከብቅዕ ከምዘለዎ ንእግረመገዱ ምኽሪ መሳሊ ኣሕሊፉ።

ሃይሌ ናብ መዝነት ፌደሬሽን ኣትለቲክስ እንትመጽእ፡ ብዙሓት 'ሕዚ ሞያን በዓል ሞያን ተራኺቦም' ኢሎም ነይሮም። እቲ ጉዕዞ ኣብ ክልተ ዓመቱ ክግታእ እዩ ዝበለ ሰብ ኣይነበረን።

ጋዜጠኛ ስፖርት ቢቢሲ ኣፍሪካ፡ ኣብ መወዳእታ ንሃይሌ ዘቕረበትሉ ሕቶ፡ ምዝውታር ዶፒንግ ብኣትሌታት ኣፍሪቃ ዝምልከት ነይሩ።

"ኣብ ኣትሌቲክስ ቀኛ ምዃን ወሳኢ እዩዓለምለኻዊ ኣትሌት ንምዃን ሃቀኛን እሙንን ክትከውን ኣለካ። ሓቂ ንዓወት የብቀዓካ። ንምዃኑ ግን ንምንታይ እዮም ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ዶፒንግ ኣድልዩዎም? እስከ ንገርኒ! ንሕና ፈጣሪ ዝሃበና መተባብዒ ኣሎ። ነቲ ጎቦ ረኣዮ! ረኣይዮ ነቲ ኣየር። እዚ ናትና ተፈጥሮአዊ ዶፒንግ እዩ። መተባብዒ መድሓኒት ዝወስዱ ኣትሌታት ገንዘብ ዝረኽቡ ይመስሎም። ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ግን ሒዝዎም እዩ ዝጠፍእ።

ሃይሌ ናይ ህይወት ፍልስፍንኡ እውን ትንክፍ ኣቢሉላ ነይሩ። ህይወት ሓጻር እያ ይብል።

"ህይወት ሓጻር እያ። ሃብትን ንብረትን ሒዝና ኣይንቕበርን። ራሕ ጁባና መጺእና ጥራህ ጁባና ክኣ ኢና ክንምለስ። ክትቅበር እንከለኻ፡ ኣብ ሳንዱቕካ ቅርሺ ዝመልኣልካ የለን። ጥራሕ ዝባንና ኢና መጺእና፡ ጥራሕ ዝባንና ከኣ ንምለስ። ከምኣ እያ!"