ኤርትራ፡ ሜሪ ማግደላይን ደበሳይ፡ ኣብ ክቱር ሕልሚ ሞያ ንእስነት 'ዘ ሜሪ ሾው'

ሜሪ

ምንጪ ስእሊ, PA

ሕልሚ ቁልዕነታ ዘንቀሎ ፍቕሪ ጋዜጠኝነት፡ ኤርትራዊት መንእሰይ ሜሪ ማግደላይን ደበሳይ ኣሰፋው፡ ብስደት ናብ ሃገረ እንግሊዝ ምስኣተወት ናይ ፈለማ መደብ ትልማ ባህጊ ልባ ምንጽብራቕ እዩ ኔሩ።

"ብሃገረይን ህዝበይን፤ ብባህለይን መንእሰያት ደቂ ዓደይን ኩርዕቲ ብምዃነይ ነዚ ኣፍ ኮይኑ ከውክኣለይ ዝኽእል ሞያ ንምትግባር ክብደት ናብራ ስደት ከይደረተኒ ዳም ዳም ኢለሉ" ትብል።

ኣብ'ዚ ቀረባ እዋን ብኤርትራውያን ኣድናቖት እናረኸበት ትመጽእ ዘላ ምርኢት 'ዘ ሜሪ ሾው' በዓልነይቲ እያ።

ሜሪ፡ ኣብ ቁልዕነት ዘመና፡ ቆልዑ ገዛውቲ ተኣኪቦም ገዛ ገዛ እንክጻወቱ ብሕት ኢላ፡ ገዛ እናወልወለት ኣብ ሞንጎ ኣቋሪጻ ጋዜጣ ከተንብብ ዝረኸበታ ወላዲታ ብኸመይ ትገንሓ ከም ዝነበረት ትዝክር። እዚ ግና መመሊሱ ፍቕሪ ጋዜጠኝነት ንኽሓድራ ኣብልሓ'ምበር ኣየጉተማን።

ምንጪ ስእሊ, Mary

ሕልሚ ሜሪ

"ኣብ 2017 ናይ ዕድመ ሙሉእ ሕልመይ ተግባራዊ ዝኾነሉ እዋን ምስ ኣኸለ፡ እቲ ቀንዲ ተቢዐ ክሰርሓሉ ዝተንሳእኹሉ ነገር እንተነይሩ ጉዳይ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ስደት'ዩ" ኢላ።

ዋላ'ኳ መደባታ ኣብ ማሕበራዊ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ዛዕባታት ዘትኮረ እንተኾነ።

መብዛሕትኡ እዋን እዞም መንእሰያት ብዙሕ ሕማቕ ነገራት እናረኣዩ ስለዝመጹን ኣይፋል ዝብል ዘመድ ወይ ወላዲ ኣብ ጎኖም ብዘይምህላውን ንሂወት ከም ግቡእ ከየስተማቐሩ ካብ መስርዕ ናብራ ይወጹ'ሞ ንምምላሱ ዓቐብ ይኾኖም።

እቶም ንነዊሕ እዋን ኣብ ስደት ዝጸንሑን ዓᎁቕ ተሞክሮ ሂወት ዘጥረዩን ነባራት ኤርትራውያን'ውን እንተኾኑ ኣብ ክንዲ ንምእላዮምን ምሕጋዞምን፡ ብዕሽሽታ ከግልልዎም'ዮም ዝርኣዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ሜሪ።

"እዚ ድማ ንዓይ ወትሩ ይኩሕኩሓንን ይሕርክኸንን ብምንባሩ ስሕበታዊ ፈጠራ ብምጥቃም ብኸመይ መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ዝብል ሓሳብ ሒዘ ተበጊሰ" እትብል ሜሪ፡ ኣብ ክንዲ ደረቕ ምህሮን ምኽርን ብመልክዕ ሙዚቃን ካልእ ጥበባት እናተጠቐመት ኣብ ኣእምሮኦም ከም ዝተርፍ ክገብሮ ከምዝሃቀነት ትገልጽ።

እቲ ቀንዲ ዓላማ

ብተወሳኺ ነዚ ብፍላይ ኣብ ስደት ብፖሊቲካን ዓሌትን ንሓድሕዱ ዝፋሓፋሕ ዘሎ ህዝብና ብህድኣት ፍቕርን ተዋሓሒጡ ዝነብረሉ ኣብነት ካብ ተሞክሮ ካልኦት ህዝብታት'ውን ምቕራብ፡ ኣውንታዊ ጽልዋ ምፍጣር ከም ዝክኣል ሜሪ ትሕብር።

"ንዘቤታዊ ቀቢላውን ውልቃውን ግርጭት፤ ኣብ ዘለዎ ኣብ ምትራፉ ዕዉታት ዝኾኑ እንግሊዛውያን ከም ኣብነት ንምቕራብን ካብ ተሞክሮታቶም ንኽንመሃርን ክገብር'ውን ትምኒት ኣሎኒ። ምኽንያቱ እዚ ንዓና ዓቢ ትምህርቲ ኮይኑ ፍቕሪ ተኺልና ታሪኽ ሓዲግና ክንሓልፍ'ዩ ትልመይ"።

ኣብቲ ወቕቱ ሓልዩ ብ ዩ ቲዩብ ዝፍኖ መደባታ፡ እትመርጾም ሰባት ኣርኣያ ክኾኑ ይኽእሉ ኢላ እትኣምኖም ብምዕዳም ተሞክሮኦም ንኸካፍሉ ትገብሮም።

ምንጪ ስእሊ, Mary

"እቲ ቀንዲ መበገሲ ናይ'ዚ መደባተይ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ዝፍጠር ፍልልይ ንምጽባብ ከም መፍትሒ ኢለ ንዝሓሰቦ፡ መደባት በታ ዘላትኒ ዓቐመይ ክተግህን ከበርክትን ሓሊነ፡ እሰርሓሉ ድማ ኣለኹ" ትብል ሜሪ።

ኣብ ሃገረ ስደት ማዕረ ማዕረ እቲ ንምንባር እትገብሮ ቅልስን ስራሕን ከምዚ ዓይነት መደባት ንበይንኻ ምድላው ጊዜ፤ ጉልበትን ገንዘብን ዝሓትት እኳ እንተኾነ ልቢ ዘንቀሎ ፍቕሪ ሞያ ቁልዕነት ዓብሊሉ ግን እንሆ ኣብ'ዚ በጺሔ ትብል።

ምንጪ ስእሊ, Mary

ዘጋጠማ ነገራት

ቅድሚ ዕላላ ብድሙቕ ሰሓቕ፡ "ብዘሐጎሰኒ ኣጋጣሚ ክጅምር" ትብል'ሞ ትፅል።

ሓደ ኤርትራዊ ስነ-ጥበባዊ መንእሰይ፤ ቃለ መሓትት ንኸካይድ ምስ ዓደምክዎ፡ ኣብ ሞንጎ ዕላልና፤ "ግጥምን ዜማን ኣብ መድረኽ እዩ ዝመጸልካ ይበሃል እዚ ተውህቦ ድዩ?" ንዝብል ሕቶ፤ "እህህህምምም' ድሕሪ ምባሉ ክራሩ ኣልዓለ። ኣነ ድማ ብተግባር ከርእየኒ ዝደለየ መሲሉኒ ካሜራና ናብኡ ክዋደድ እናኣስተኻኸልኩ ትዕዝብተይ ቀጸልኩ። ለለለለለ ኣንቲ ሜሪ እንታይ ኢኺ ተጨንቕና ንሕና ንጭነቕ ንስኺ ትስሕቕና፤ ለለለለለለለ' ክብል ሕጂ ዝዝክሮ ነዊሕ ማሰ ምስበለለይ ብስሓቕ ክርትም ኢለ። ስለዚ እዚ ካብቲ ዘይርስዖ ኣጋጣሚ ሓደ'ዩ"።

ዘጉሂ ኣጋጣሚታት ግን ንሽዑ ትሓርቀሉ'ሞ ድሓር ተማሂርካ ትሓልፈሉ ብምዃኑ ብዙሕ ንምዝካሩ ከም ዘይትህንደድ'ያ ትዛረብ። እንተኾነ ዓላማ መደባ ዘይፈልጡ ሰባት ኣብ ምጅማር እታ ፈነወ ዝተፈላለዩ ኣሉታዊ ርእይቶታት ብጽሑፍን ብኣካልን ይህብዋ ብምንባሮም የጉህያ ከም ዝነበረ ትገልጽ።

መጻኢ መደባት

ነዚ ፈነወ ክትጅምር እንከላ፡ ስቱዲዮ ስለዘይነበራ ካብ ገዝኣ ትፍንዎ ነይራ፤ ስለዝኾነ ድማ ብዙሕ ጸገማት፡ ከም ምኹሕኳሕ ማዕጾ፡ ምቁራጽ ኤልክትሪክ፡ ድምጺ ጎረቤት፡ ድምጺ ናይ ነፋሪት ከምኡ እውን ገዛእ ጥቓ ሰታድዮም ብምዃኑ ድምጺ ይህውኻ ምንባሩ ትዛረብ። ኣብ ከምዚ እዋን ናይ መሳርሕትኻ ተወፋይነት ዓቢ ግደ ከምዘለዎ ትሕብር።

"ስለዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ከየመስገንክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ሰኣላየይ ኣሌክሳንደር መብራህቱ፡ ዓቃል፡ ልዕለይ ፍቕሪ እቲ ጥበብ ዘለዎ ብምዃኑ ንኩሉ ብድሆታትና ቀሊል ይገብሮ ኔሩን ኣሎን" ኢላ።

ሜሪ ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ገዝኣ ኮይና ካብ ምስ ስራሕ ተገላጊለ፡ ስርሓ ኣብ ሰቱድዮ ኮይና ትሰርሕ ኣላ። እዚ ድማ ንስርሓ ዕውትን ሕጉስን ክኽውን ከም ዝሓገዛ የዕሊላትና።

"መጻኢ መደባተይ፡ ስርሐይ እናሰራሕኩ፡ ባህገይ ዘማልኣለይ ናይ ቁልዕነት ሕልሚ ጋዜጠኝነት እናፈጸምኩ ናይ መራኸቢታት ትምህርተይ እናተኸታተልኩን በዚ ክዓቢ'የ ዝጽዕር። ንመጻኢ ድማ በዚ ክቕጽልን ክዓብን እየ" ክትብል ዕላላ ዛዚማ።