ህንዲ፡ ስጋ ሰብ ዝበልዑ ሃይማኖታውያን ሰብኡት ሂንዱ

ገሊኦም ኣጎሆሪ ካብ ሰባት ገንዘብ ይቅበሉ Image copyright EPA

የስተንትኑ፣ ይበልዑ፣ ይድቅሱ ከምኡ'ውን ኣብ እዋን ምቅጻል ኣስከሬን ተግባራት ጾታዊ ርክብ ይፍጽሙ።

ጥራሕ ነብሶም ይጓዓዙ፤ ስጋ ደቂ ሰባት ይበልዑ፤ ንሽክና ርእሲ ከም ሒላብ ይጥቀሙሉ፤ ኣብ ርእሲኡ ከኣ ሓሺሽ የትክኹ።

እዞም ሰባት፡ ኣብ ፈስቲቫል 'ካምባሃ መላ' ነብሶም ክሕጸቡ ካብቲ ተሓቢኦም ዝነብሩሉ ግሉል ቦታ ይወጽኡ።

እዞም ኣብ ወሰና ወሰን ማሕበረሰብ ህንዲ ዝነብሩ 'ቅዱሳት' ሰብኡት ሂንዱ፡ 'ኣጎሆሪስ' ተባሂሎም እዮም ይፍለጡ።

'ኣጎሆሪስ' ኣብ ጥንታውያን ጽሑፋት ሳንስኪርት ዘርዕድ ቃል ኣይነበረን። ግን ከኣ እቲ ብዛዕኦም ዝውረ ዛንታ፡ ኣብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ህንጥዩነት፤ ጽልኣት ከምኡ'ውን ፍርሒ የለዓዕል።

መንፈሳዊ ምዕባለ

ናይ ኣንትሮፖሎጂ ምሁር ጀምስ ማሊንሶን ''እቲ መሰረታዊ ተግባር ናይ እዞም ሰባት፡ ንጹሃት ኮይኖም መንፈሳዊ ክስተተ-ኣእምሮን ምስ ፈጣሪኦም ሓደ ክኾኑን ኢዩ እቲ ድልየቶም'' ይብል።

Image copyright Empics

''ናይ ኣጎሆሪስ ኣቀራርባ፡ ነቲ ፍሉጥ ባህላዊ ነውሪ ተዛሪብካ ምስባሩ ኢዩ። ንሶም፡ ነቲ ልሙድ ዝኾነ ሓፈሻዊ እምነት ናይ ጽቡቕን ሕማቕን ይነጽጉ''

እቲ ንሶም ዝኽተልዎ መንፈሳዊ ግስጋሰ ዕሉልን ሓደገኛን ኢዩ። ስጋ ሰብን ቀልቀልን ይበልዑ። ካልኦት ገዲፎምዎ ዘለው ተግባራት ብምዝውታር፡ ዝተመሓየሸ ክስተት ናይ ንቕሓት ምርካብ ኢዩ።

ምንጪ

እዚ ዝኽተልዎ ባህሊ ናይ ቀረባ እዋን ኢዩ። እቲ 'ኣጎሆሪ' ዝብል ቃል ንባዕሉ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ኢዩ ክስፋሕፍሕ ጀሚሩ።

'ኣጎሆሪ'፡ ንገለ ተግባራቶም ምስ 'ካፓሊካስ' ዝበሃል ባህሊ ኣዋሃሂዶሞ ኢዮም። ካፓሊካስ ማለት ሸክና ርእሲ ማለት ኢዩ።

ካብ 17 ክፍለ ዘመን ኣትሒዞም ዝገብርዎ ዝነበሩ ልምድታት ተመዝጊቡ ይርከብ። እዞም ካፓሊካስ ዝበሃሉ ጉጅለ ንደቂ ሰባት ከም መስዋእቲ ይጥቀሙሎም ነይሮም። እዚ ጉጅለ'ዚ ኣብዚ እዋን የለን።

Image copyright EPA

'ኣጎሆሪስ'፡ ምስ ካልኦት ናይ ሂንዱ ጉጅለታት ኣወዳዲርካ ጥርኑፋት ኣይኮኑን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣብ ተነጽሎ ይነብሩ። ብደገ ዝመጽኣ ሰብ ከኣ ኣይኣምኑን እዮም፤ ምስ ስድርኦም'ውን ዝኾነ ርክብ ኣይገብሩን።

መብዛሕተኦም 'ኣጎሆሪስ' ካብ ዝተሓተ ዓሌታዊ ትውልዲ ኢዮም ዝውለዱ።

ጽልኢ ዘይምህላው

ጸሓፋይ ማኖጀ ታካር፡ እዞም ኣጎሆሪስ ዝተባህሉ ጉጅለ፡ ብዙሓት ሰባት ብጌጋ ከም ዝርእዮም የመልክት።

Image copyright EPA

''ኣጎሆሪስ ብጣዕሚ ትሑታት ሰባት ኢዮም። ዝኾነ ነገር'ውን ኣይሓቱን ኢዮም'' ይብል።

ዝጸልእዎ ኮነ ዝነጽግዎ ዋላ ሓደ ነገር የለን።

ብተወሳኺ፡ መስዋእቲ እንስሳ ካብቲ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ኣምልኽኦም ምዃኑን፡ ሓሺሽ ዝሰትዩሉ ምኽንያት ከኣ ነፍሰ-ምፍላጥ ክረኽቡን፡ ምሒር ስምዒታዊ ክስተት ንክረኽቡን እዩ ይብል።

ውሑድ ጉጅለ

እምነት ኣጎሆሪስ ዝኽተሉ ውሑዳት እዮም። እዞም ኣብ እዋን ፈስቲቫል ዝረኣዩ፡ ተኸተልቲ እምነት ኣጎሆሪስ ኢና ባሃልቲ እምበር ናይ ብሓቂ ኣይኮኑን ይብል ታካር።

ገሊኦም ከም 'ኣግሆሪ' ኮይኖም ቀሪቦም ንበጻሕትን ንንግደት ዝመጽኡ ሰባትን ብምዝንጋዕ ገንዘብ ዝቕበሉ እዮም።

Image copyright Getty Images

'ኣጎሆሪስ' 'ንሺቫ' ዝበሃል ናይ ሂንዱ ጣኦት፡ መልኣኸ ዕንወት የምልኹ።

ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ፡ ሰብኡት ጥራይ ኣብ ኣጎሆሪ ጉጅለ ክጽንበሩ ይፍቀድ። ኣብ በንጋል ግን፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኣግሆሪ እውን ኣብ ከባቢ እቲ ሬሳ ዝነደሉ ክነብራ ትርኢ። እዘን ደቂ-ኣንስትዮ ግን ክዳን ይኽደና ኢየን።

ታካር ከም ዝሕብሮ፡ ''ብዙሓት ሰባት ንሞት ይፈርሕዋ። መንደዲ ሬሳ ከኣ ምልክት ናይ ሞት ኢዩ። እዚ ከኣ መበገሲ ነጥቢ ናይ ኣጎሆሪ ኢዩ። ንሶም ነቲ ልሙድ ሞራልን ክብርታትን ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ክብድሁ ኢዮም ዘጽዕሩ'' ይብል።

ማሕበራዊ ኣገልግሎት

ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ብተግባሮም ዝስንብድ።

Image copyright Getty Images

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት፡ 'ኣጎሆሪ' ካብ ደገ ጽቡቕ ባህሊ ብምውሳድ፡ ሕማም ደዌ ዘለዎም ሰባት ሕክምናዊ ረድኤት ክህቡ ጀሚሮም ኣለዉ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ መንደዲ ሬሳ

ብዙሓት ደዌ ዝሓመሙ ሰባት ብስድሮኦም ተደርቢዮም፡ ብኣጎሆሪ ኣብ ዝካየድ ሆስፒታላት መዕቆቢ ረኺቦም። እቲ መድሃኒትን ባርኾትን ከኣ ብሓንሳብ ተሓዊሱ ይወሃቦም።

ገሊኦም ኣባላት ኣጎሆሪ ሞባይልን ማሕበራዊ መጓዓዝያን ይጥቀሙ። ማሕበራዊ ቦታታት ክበጽሑ እንከለው ድማ ገለ ክዳን ይለብሱ።

ስጋዊ ግበረ-ሰዶም ኣይፍቀድን

ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንሃማኖት ህንዱዝም ይኽተል። ግን ኩሉም ሓደ ዓይነት እምነትን ኣምልኾን የብሎምን። ኣብ ህንዱዝም ነቢይ ወይ ዝኸተልዎ ቅዱስ ጽሑፍ የለን።

ክኢላታት፡ ብዝሒ ኣጎሆሪ እኳ ብልክዕ እንተዘይፈለጡ፡ ቁጽሮም ግን ውሑድ ኣሽሓት ከም ዝኾነ ይሕብሩ።

ንዝበዝሑ ህንዳውያን፡ ብገለ ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ምስ ኣጎሆሪ እንተተራኺቦም እቲ ትርኢት ክርብሾምን ክጽየፉን ይኽእሉ።

Image copyright EPA

ገለ ኣባላት ኣጎሆሪ፡ ምስ ዝሞተ ሬሳ ስጋዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብጋህዲ ተዛሪቦም ኢዮም። እንተኾነ ግን፡ ሓንቲ ነውሪ ኣላቶም።

ንሶም፡ ምስ ኣመንዝራታት ኣነዋሪ ስጋዊ ርክብ ይገብሩ ኢዮም። እንተኾነ፡ ግበረ-ሰዶም ግን ኣየፍቅዱን ኢዮም።

ምስ ሞቱ ኸኣ ሬስኦም ብካልኦት ኣጎሆሪ ኣይብላዕን ኢዩ። ሬስኦም ይቕበር ወይ ይነድድ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት