ፍሊፒንስ፡ ናብ ትምህርቶም እናሓንበሱ ዝኸዱ ዝነበሩ ተምሃሮ ፍታሕ ረኺቦም

ተምሃራይ ናብ ትምህረቱ ከኽይድ ሩባ እናኣቋረጸ Image copyright Facebook
ናይ ምስሊ መግለጺ ተምሃራይ ናብ ትምህረቱ ከኽይድ ሩባ እናኣቋረጸ

ናብ ቤት ትምህርትኻ ንኽትከይድ መጽሓፍትኻን ጥራውዝትኻን ኣብ ውሽጢ ፕላስቲክ ከረጺት ድሕሪ ምእታው ኣብ ርእስኻ ተሰኪምካ ብምሕምባስን በቲ ማይን ጭቃን ጨፋዕ እናበልካ ክትስጉምን ክሳብ ክንደይ ኣጸጋምን ኣድካምን ከምዝኾነ እስኪ ሕሰብ።

ምስዚ ኹሉ ድማ፡ ገጽካ ልዕሊ'ቲ ማይ ክኸውንን ምስቲ ማዕበል ክትቃልስን ኣሎካ።

እዚ ንገለ ቆልዑ ፍሊፒን መዓልታዊ ሂወት ኢዩ። እንተኾነ፡ ገለ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ነዚ መዓልታዊ ሂወት ቆልዑ ፍሊፒን ንምፍታሕን ትምህርቶም ብዘይሽግር ንምክትታልን ነቲ ሕበረትሰብ ዘገልግላ ጀላቡ ክህብኦም ጻዕርታት የካይዳ ኣለዋ።

ኣብታ 7,000 እኩባት ድሴታት ዘለዋ ሃገረ ፍሊፒንስ፡ ተማሃሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቶም ንክኸዱ መጽሓፍቶምን ጥራውዝቶምን ኣብ ፕላስቲክ ከረጺት የእትዮም ኣብ ርእሶም ብምስካም እናሓምበሱ ኢዩም ዝኸዱ።

ገለ ነዚ ናይዞም ቆልዑ ሽግራት ዝተረድኡ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ዘበገስዎ ሓሳባት፡ ስጋብ ምምስራት ብጫ ጀልባ ተስፋ ዝተባህለ ትካል ረድኤት በጺሑ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ድማ እቲ ሰናይ ተግባር ሃገር-ለከ ማህበር ብምዃን ንጽጉማት ተማሃሮ ናብ ዝሕግዝ ትካል ረድኤት በጺሑ።

እቲ ትካል፡ ፈለማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ከተማ ዛምቦኣንጋ ትርከብ ድኻ ዞባ ሚንዳናዎ ዝነብሩ ገፈፍቲ ዓሳን ሓረስቶት ጻህያይ ባሕርን ኢዩ ምሕጋዝ ጀሚሩ።

Image copyright Yellow Boat of Hope Foundation
ናይ ምስሊ መግለጺ ብጃልባ ናብ ትምህርቶም ዝኸዱ ተምሃሮ

ደቆም መዓልታዊ ናብ ቤት ትምህርቶም ንኽኸዱ ልዕሊ ሓደ ኪሎ ሜትር በቲ ማይን ጭቃን ክጓዓዙ ይግደዱ። እንተድኣ ማዕበል ሃልዩ ድማ እቲ ጉዕዞ ናብ ምሕምባስ ይቕየር።

"ዋላ ምኩራት ሓምበስቲ እንተኾኑ፡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ ኢዩ፡ ዳሕራይ ድማ ኩሎም ሓምበስቲ ኣይኮኑን" ኢሉ ጃይ ጃቦኔታ፡ ሓደ ካብቶም መስረቲ እቲ ትካል።

"ኣነ ብዛዕባ'ዚ ኩነታት ኣፍልጦ ኣይነበረንን። ምስፈለጥኩ ግና ኣዝየ ሰንቢደ፡ ብድሕሪኡ ብዛዕባ'ቲ ናይቶም ቆልዑ ጸገም ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሐዮ" ኢሉ ጃቦኔታ።

ብድሕሪኡ፡ ዝብዝሑ የዕሩኽቱ ብኣወንታ መሊሶምሉ፡ ገለ ድማ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ናይ ገንዘብ መብጽዓታት ክገብሩ ጀሚሮም። በዚ ድማ እቲ ኩነታት ብጽቡቕ ክምዕብል ጀሚሩ ኢሉ ጃቦኔታ።

Image copyright Facebook
ናይ ምስሊ መግለጺ ልዕሊ ምዓንጠኦም ዝበጽሖም ማይ ሰጊሮም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ተምሃሮ

እብዚ እዋን፡ እቲ ትካል ኣብ መላእ ፍሊፒን ተዝርጊሑ ይርከብ። ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቶም ዝወስዳ ጀላቡ ንምግዛእ ምምዋል ክኸውን ከሎ፡ ኩለን ጀላቡ ድማ ከምተን ንተማሃሮ ዘመላልሳ ኣውቶቡሳት ብጫ ይልከያ።

ሓንቲ ንእሽቶ ጀልባ፡ ካብ ሽዱሽተ ስግብ ሸሞንተ ቆልዑ ዝሕዛ 200 ዶላር ይውድኣ። እቶም ቆልዑ ድማ ባዕላቶም ይጅልብዋ።

እተን ዓበይቲ ሞቶር ዘለውን ድማ እቶም ዓበይቲ ተማሃሮ ወይ ድማ መማህራን የመርሕወን።

ጀላቡ፡ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርት፡ ተንቀሳቓሲ ክፍልታት

ምስ ግዜ እቲ ትካል እናዓበየ ምስከደ፡ ነቶም ድኻታትን ኣብ ርሑቕ ቦታታን ዝነብሩ ተማሃሮ ትምህርቶም ንኽከታተሉ ካልእ ፕሮጂክትታት ኣብጊሶም።

"ናይቶም ማሕበረ-ሰብ ሽግራት ዝተፈላለየ ስለዝኾነ፡ ነቲ ሽግራቶም ንምፍታሕ ዝተፈላለየ ፕሮጄክትታት ነበግስ" ኢሉ ጃቦኔታ።

ኣብ ገለ ቦታታት፡ ነቶም ናብ ቤት ትምህርቶም ንምብጻሕ ንስዓታት ዝጓዓዙ ተማሃሮ ንምሕጋዝ መሕደሪ ገዛውቲ ተሃኒጹሎም።

ሓንቲ ካብተን እዋናዊት ፕሮጄክት ድማ ዓባይ ኩሉ ትምህርታዊ ናውቲ ዘለዋ ጀልባ ንምድላው፡ ናቲ ርሑቕ ቦታታት ምስ መማህራን ብምስዳድ ከም ተንቀሳቓሲት ቤት ትምህርቲ ከምተገልግል ተገይሩ።

Image copyright Yellow boat of hope foundation
ናይ ምስሊ መግለጺ እዘን ጅላቡ ተምሃሮ ካብን ናብን ቤት ትምህርቶም ከመላልሳ እየን ተዳልየን ዘለዋ

ከምቲ ጃቦኔታ ዝበሎ፡ እቲ ትካል ካብ 2010 ጅሚሩ ብዘካየዶ ስርሓት ንኣስታት 200 ማሐበረሰባት ከምዝሰርሕ ገሊጹ።

ኩሉ ወፈያታት ካብ ደቂ ፍሊፒንስ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ 2013 ዓለማዊ ናይ ዜና ሽፋን ዝረኸበ ህቦቡላ፡ ገለ ሓገዛት ካብ ደገ ነይሩ ኢሉ ጃቦኔታ።

ኩሉ ወፈያታት ካብ ደቂ ሃገር ክኸውን ከሎ፡ ኣቲ ስርሓት ድማ ብወለንተኛታት ኢዩ ዝካየድ ኢሉ ጃቦኔታ።

Image copyright Yellow Boat of Hope Foundation
ናይ ምስሊ መግለጺ መብዛሕትአን እዘን ጀላቡ ብተምሃሮ እናተጀለባ እየን ዝኸዳ

ፍሊፒንስ 7,000 እኩባት ድሴታት ዘለዋ ሃገር ኢያ። ኣብዛ እኩባት ደሴታትት ዘለዋ ሃገር ጀላቡ ክህልዋ ድማ ናይ ግድን ኢዩ። ገለ ሰባት ኣብታ ሃገር ስጋብ ሓደ ሚልዮን ዝብጽሓ ጀላቡ ከምዘለዋ ይገልጹ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ኣብ መርዓ ወዳ ከይትርከብ ዝሓንገደት ኣዶ!

ተመሳሳሊ ዛዕባታት