ዛዲግ ኣብርሃ፡ "ብውሳነይ እየ ካብ መረፃ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ወፂአ"

ዛዲግ ኣብርሃ Image copyright Addisfortune
ናይ ምስሊ መግለጺ ዛዲግ ኣብርሃ

ኣይተ ዛዲግ ኣብርሃ ኣባል ነበር ህወሓትን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ መዝነታት ዘገልገለ ፖለቲከኛ እዩ

ኣይተ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ውድብ ህወሓት ከምዝወ ዝሓለፈ ሰሙን እ ገሊነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ቢቢሲ ምስ ኣይተ ዛዲግ ኣብርሃ ቃለመሕተት ገይሩ'ሎ።

ቢቢሲ፡ ካብ ውድብ ህወሓት ንምውጻእ ዘቕረብካዮ ደብዳቤ ቅድሚ ናብ ለንደን ምኽድካዶ ክተቕርቦ ኣይምኸኣልካን ነይርካ?

ዛዲግ፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣይከኣልኩን ነይረ። ኣብቲ ደብዳበ ከም ዝገለፅክዎ ምስቲ ውድብ ዘለኒ ኣፈላላይ ክፍጠር ካብ ዝጅምር ፀኒሑ እዩ። ነቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንምውሳን ግን 'ከመሓይሹ'ዶ ይኾኑ?' ዝብል ተስፋ ስለዝነበረኒ ዕድል ንምሃብ'የ ደንጉየ።

ተስፋ ንምቕባፅ ግዘ የድልየኒ ነይሩ። ይኹን ደኣ'ምበር ዝርእዮ ዘለኹ ምልክታት ንለውጢ ከም ዘይቕበሉ እዩ። ናብዚ [ለንደን] ዝመፃእኽሉ ግን ንትምህርቲ ስለዝኾነ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ወዲአ ክምለስ እየ።

ቢቢሲ፡ ኣብቲ ካብ ህወሓት ትወጽእ ከምዘለኻ ዝገለጽካሉ ደብዳበ፡ ምፍርራሕ ይበፅሓካ ከም ዝነበረ ገሊጽካ ነይርካ። እቲ ምፍርራሕ ካብ ውልቀ-ሰባት ድዩ ዋላስ ካብ ህወሓት ብስሩዕ ደብዳበ?

ዛዲግ፡ ብደረጃ ውድብ ኣይኮነን። ይኹን ደኣ'ምበር እቲ ውድብ ብሰባት'ዩ ዝምራሕ። ስለዚ ቀንዲ ዝበሃሉን ዓብዪ ስልጣን ዘለዎምን ሓለፍቲ እቲ ሰልፊ፡ ብፍላይ ንእሱራት ፖለቲካ ዝምልከት ሓበሬታ ብቐጥታ ካብ ፌስቡክን ትዊተርን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚንስትር ከም ዝዘርጋሕና ካብ ዝተፈለጠላ ምሽት ጀሚሩ፡ ንኣስታት ሓደ ዓመትን ፈረቓን የፈራርሑንን ይሕነዩለይን ነይሮም እዮም።

እቶም ሰባት ዓበይቲ ሰባት'ዮም። ስም ንዘይምጥፋእ ብዝብል እየ ዘይገለፅክዎ፡ ንሶም ዝፍፅምዎ ተግባር ድማ ከም ናይ ሰልፎም ተግባር'ዩ ዝቑፀር። ትካላዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ግን ኣዘራራቢ ምዃኑ ኣይተርፍን። ነዚ ዝገበሩ ሰባት ግን ባዕሎም'ውን ዝፈልጥዎ እዩ።

ቢቢሲ፡ እዚ ምፍርራሕ 'ንዓይ ብውልቀ ዒላማ ዝገበረ እዩ' ዝብል እምነት ድዩ ዘለካ?

ዛዲግ፡ ናብቲ ሰልፊ ብኣባልነት ካብ ዝኣተኹላ ጀሚሩ፡ ስምዒታት ተነፅሎን ምግላልን፡ ከምኡ'ውን ናይ ወዲ ወሰንነት ስምዒት ንኽስምዓኒ ተገይሩ እዩ። ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ካልኦት ካብ ከባቢ ራያ ዝመፁ ኣባላት'ውን ተመሳሳሊ ስምዒት ኣለዎም።

ተራኺብና ክንዘራረብ ከለና፡ ኩሎም ተመሳሳሊ ነገር'ዮም ዘልዕሉ። ኣነ ክጥቃዕ ዝኸኣልኩ ግን ብምኽንያት ዝወሰድክዎ "ትኽክለኛ"ፖለቲካዊ መርገፂ'ዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።

ቢቢሲ፡ ፖለቲካዊ ምዕባለታተይ ካብ ካልኦት ሰልፍታት ብዝመፀ ድፍኢትን "ኣጆካ' በሃላይነትን እዩ ኢልካ ነይርኻ። ነዚ ብኸመይ ክተብርሃልና ትኽእል?

ዛዲግ፡ ካልእ እንተተረፈ ኣብ ጉባኤ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም "ንሕና ዘየፅደቕናዮ ስልጣን'ዩ ተዋሂብዎ" ተባሂሉ እዩ። ካልኦት ኣብ ኢህወዴግ ዘለዉ መሪሕነት፡ መንእሰይን ናይ ስራሕ ሸውሃት ዘለዎ ሰብን ክርእዩ ከለዉ ሕጉሳት'ዮም።

ኣብ ህወሓት ዘለዉ ዝተወሰኑ መራሕቲ ግን መንእሰይ ንቕድሚት ከይመፅእ፡ ብፍላይ ድማ ካብቲ ኣነ ዝመፃእኩሉ ከባቢ ንዝመፀ ብጭካነ እዮም ዝደፍእዎ።

ኣብ ዘመነ ስልጣን ቀዳማይ ሚንስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ሚንስትር ሚድያን ኮሚዩኒኬሽንን ኮይነ ንኽሽየም ክቐርብ ከለኹ፡ ንምፅዳቁ ሸሞንተ ኣዋርሕ ካብ ምውሳዱ ብተወሳኺ፡ ህወሓት "ኣየፅድቕን" ብዝብል ተኻቲዑ'ዩ።

ኣብ ኩሎም ዝነበርኩሎም መንግስታዊ ሓላፍነታት ዝበጻሕኩ፡ ህወሓት ስለዝሓፀየኒ ኣይኮነን። ህወሓት ኣየፅድቕን ብዝብል ዘተዓናቐፎም ምደባታት'ውን ኣለዉ።

ቢቢሲ፡ ሕቶ መንነት ራያ ተልዕል ዘለኻ ገና ሕዚ'ዩ። ኣብ ውሽጢ ህወሓት ከለኸኻ ነዚ ሕቶ ኣልዒልካዮ ዶ ትፈልጥ?

ዛዲግ፡ ምልዓል ጥራሕ ዘይኮነስ ተቓሊሰሉ'ውን እየ። ስለዝተቓለስኩን ስለዝሓተትኩን ድማ መጥቃዕቲ በጺሑኒ። ሽዑ፡ ገሊኦም ''ክንርእዮ ኢና'' ክብሉ ከለዉ፡ ገሊኦም ድማ "ሊበራል' ስለዝኾንካ'ዩ፣ ትግራዋይነትካ ስለትፀልእ'ዩ" ዝብሉ ዝተፈላለዩ መልስታት ይህቡኒ ነይሮም።

"ንመሬት ኣይተቓለስናን፤ ህዝቢ ባዕሉ ዝፈትሖ እዩ" ዝብሉ'ውን ነይሮም። ብሓፈሻ ግን ንሕቶይ ብኣወንታ ዝተቐበሉ የለዉን።

ቢቢሲ፡ ህወሓት "ኣብ ጎኒ እቲ ለውጢ ደው ኣይበለን፡ ብተፃራሪ እዩ ዘሎ" ክትብል ከለኻ ኸ እንታይ ማለትካ እዩ?

ዛዲግ፡ ከም እምነተይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዘድልዮ ህዝቢ'ዩ። ብዙሕ መስዋእትነት'ውን ከፊሉ እዩ። እዞም ድልየታቱ ግን እናተኾለፉ ፀኒሖም። ሕዚ ብቐዳማይ ሚንስትር ዶክትር ኣብይን ምኽትሎም ደመቀ መኮንንን ዝምራሕ ፕሮግራም ለውጢ ነቲ ሕመቕ ቦታ ኣይህብን።

ህወሓት ነዚ ክድግፍ'ኳ እንተነበሮ፡ ብዘውፅኦም ዝተፈላለዩ መግለፅታትን ብዝዛረብዎ ዘረባን ግን ከም ዘይቕበሎ'የ ዝግምግም። ገለ እዋን ዝተቐበሎ ይመስል፡ ድምር ኣቢለ ክርእዮ ከለኹ ግን ነቲ ለውጢ ዝተቐበለ ኣይመስለንን።

ቢቢሲ፡ ኣብ ጉባኤ ህወሓት ንኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ተሓጺኻ ስለዝወደቕካ፡ ብኹራ ኢኻ ካብቲ ሰልፊ ወጺእኻ ዝብሉ ርእይቶታት ይወሃቡ ኣለዉ።

ዛዲግ፡ ኣብቲ ጉባኤ ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ'ዩ ንዓይ ጠቊሙኒ። ሽዑ ድምፂ ድጋፍን ተቓውሞን ቀሪቡ። ኣነ'ውን "ተቓውሞ" ኢለ ኢደይ ኣውፂአ "ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ክኸውን ኣይደልይን" ኢለ ተዛሪበ። ንሳቶም ምፈቐዱ'ዶ ኣይምፈፈቐዱን ዝብል ንግደፎ'ሞ፡ ኣነ ግን ብናይ ባዕለይ ውሳነ'የ ካብ መረፃ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ለቒቐ። ኣይደልይን ኢለ ተዛሪበ እየ። 1500 ሰባት ኣብ ዝተረኸበብሉ ዝተዘረበ ዘረባ ምሕሳው ኣይከኣልን።

ዝፀሓፍክዎ ደብዳበ'ውን ናተይ ኩራ ዘይኮነስ መሰረታዊ ሕቶታት እዩ ሒዙ ዘሎ። ህወሓት ንዓይ ዝኸውን ፓርቲ ከም ዘይኮነን ብፍላይ ድማ መራሕቱ ዴሞክራሲያውያን ዘይምዃኖምን ካብ ዝግንዘብ ፀኒሐ ኣለኹ።

ቢቢሲ፡ 'ስድራኻ ካብ ራያ ስለዘይኮኑ፡ ጉዳይ ራያ ኣይምልከቶምን' ዝብሉ ርእይቶታት'ውን ይቐርብ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል?

ዛዲግ፡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ይምልከቶ እዩ። ቼ-ጉቬራ'ውን ህዝቢ ኩባ ክብደል ከሎ 'ይምልከተኒ እዩ' ኢሉ እዩ ተቓሊሱ። ስለዚ ንቃልሲ ዶብ የብሉን።

ኣነ ግን ጽሩይ ወዲ ራያ እየ። ኣብቲ ደብዳበ ዝጠቐስክዎ ኣቦ ሓጎይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ራያ'ዩ ዝውለድ። ዘይኮንኩ "እየ" እንተይለ ድማ ንዘይተወለድካሉ ከባቢ ምግዳስ ስለዝኸውን ሰናይ ሓሳብ'ዩ።

ቢቢሲ፡ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ (ሰልፊ) ዲኻ ክትምስርት ዋላስ ካብተን ዘለዋ ናብ ሓንቲ ኢካ ክትጽምበር ትሓስብ ዘለኻ?

ዛዲግ፡ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ከፍልጥ እየ። ኣብ ኢትዮጵያ እኹላት ሰልፍታት ፖለቲካ ስለዘለዋ ሓድሽ ምምስራት ዘድልይ ኣይመስለንን። ስለዝኾነ ናብተን ዘለዋ ምጥርናፍ'ዩ ሓሳበይ። እዋኑ ምስ ኣኸለ ዘይቕየር የለን'ሞ እዋኑ ምስኣኸለ ከፍልጥ'የ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት