ኣንድረያ ኒቆዲሞስ፡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ሰለስተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ዝሰኣነ ኤርትራዊ

ኣንድረያ ኒቖደሞስ

ምንጪ ስእሊ, ኣንድረያ ኒቖደሞስ

መግለጺ ስእሊ,

ኣንድረያ ኒቖደሞስ

ዝኾነ ወላዲ ነቶም ዓይኒ ዓይኖም እናርኣየ ኣብ ዝብጻሕ ክበጽሑ ዝተመነየሎም ደቁን፡ ብዓልቲ ቤቱን ኣይኮነንዶ "ሞይቶም" ተብሂሉ ተነጊርዎ፡ ባዕሉ ሓመድ ድበ ደብይዎም'ውን ሓቂ ኣይመስሎምን እዩ።

ሽመይ ኣንድረያ ኒቆዲሞስ'የ ዝብሃል፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማ ብሪዝበይን ኣዉስትራልያ እነብር ኣለኹ። ኣውስትራልያ ከም ሳልሳይ ሃገር ዝተሰጋገርኩላ'ያ፡ ድሮ'ኳ ካብ ዝመጽእ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣቑጺረ ።

ቅድሚ ናብ ኣዉስትራልያ ምምጸአይ ኣብታ ካልኣይቲ ዓደይ ኢለ ዝጠቕሳ ከተማ ናይሮቢ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመታት ተቐሚጠ'የ።

ናይሮቢ፡ ምስ ሂወተይ ዓብይ ምትእስሳር'ዩ ዘለዋ። ትምህርቲ ዝተምሃርኩላ፡ ብሂወት ዝተሰሓልኩላ፡ ሞት ስድራይ ዝተረዳእኩላ፡ ብኤርትራውያን ኣሕዋተይ ዝተጸናናዕኩላ'ያ ናይሮቢ። ናይ ናይሮቢ ሕጂ ኢለ ዝውድኦ ኣይኮነን።

ኣብ ባረንቱ'የ ተወሊደ ዓብየ፡ ክሳብ ሻብዓይ ክፍሊ ክኣ ኣብኡ ተማሂረ። ካብኡ ቐጺለ ኣብ ኣስመራ ሰንት ሃና ክሳብ 12 ክፍሊ ተማሂረ።

ትምህርቲ ድሕሪ ምዝዛመይ፡ ኣብ ኬንያ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስለዝረኸብኩ ናብ ኬንያ መጽየ፡ እዚ ካብ ኤርትራ ክወጽእ ናይ ፈልማይ ተመክሮይ'ዩ ነይሩ።

ኣብ ኬንያ ንሓደ ዓመት ትምህርተይ ድሕሪ ምክትታል ናብ ኤርትራ ተመሊሰ፡ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ቢንቢና ዝተባህለ ቦታ ከም መምህር ኮይነ ይሰርሕ ነይረ።

ምንጪ ስእሊ, ኣንድረያ ኒቖደሞስ

ዶባዊ ኵናት ኢትዮ ኤርትራ ድሕሪ ምውድኡ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ኬንያ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብምርካበይ ናብታ እናፈተኽዋ ዝተፈለኽዋ ኬንያ ዳግማይ ክመጽእ ዕድል ረኺበ።

ኣብ ኬንያ ኣብ ዝነበረክሉ፡ ነቶም ኣብ ኣስመራ ዝገደፈክዎም ሰለስተ ደቀይን ብዓልቲ ቤተይን ካብኦም ምፍላየይ ዘኸተሎ መሪር ናፍቆት እንተዘይኮይኑ ጽቡቕ'የ ነይረ።

ምዓልቲ ምዓልቲ እናወለደ ከኣ ምፍልላይና ዓመታት ኣቑጺሩ፡ ብኡ መንጽር ናፍቆት ስድራይ'ውን ክብእሰኒ ግድን'ዩ ነይሩ።

ምፍልላይ ስለዝነወሐ፡ ስድራይ ካብ ኣስመራ ኣወጺአ ንቡር ስድራቤታዊ ናብራይ ክቕጽል ክኣ ወትሩ ዝሓልሞ ዝነበርኩ እዩ። ብሕጋዊ መንገዲ፡ ካብ ኤርትራ ናብ ኬንያ ዝመጽሉ ተኽእሎ ስለ ዘይነበረ ግን ነቲ ከም ካልኣይ ኣማራጺ ሒዘዮ ዝነበርኩ መደብ ከተግብር ተገዲደ፡ ብስግረዶብ ናብ ሱዳን ክወጹ።

ዶብ ኤርትራ ሰጊሮም ኣብ መሬት ሱዳን ኣብ ዝርከብ መዓስከር ሸገራብ ኣትዮም።

ጉዕዘኦም ግን በዚ ዝውዳእ ኣይነበረን፡ ኣብ መዓስከር ሸግራብ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ድሕሪ ምቅማጦም፡ ናብ ካርቱም ክኣትዉ ስለዝነበሮም፡ ብዓልቲ ቤተይ ምስ ሰለስተ ደቃ ናብ ካርቱም ክትኣቱ ስለ ዝነበራ ካልእ መንገዲ ይጽበዮም ነበረ።

"ኣንድርያ ጽባሕ ናብ ካርቱም ክንብገስ ኢና ኣብ ጸሎትካ ዘክርና" ዝብል ድምጺ ብዓልቲ ቤተይ ክሳብ ሕጂ'ዩ ኣብ እዝነይ ዘቃጭል።

ካብ ሸገራብ ናብ ካርቱም ንምኻድ ንቀላይ ኣትባራ ብጃልባ ክሰግርዎ ነይርዎም። ስድራይ ናብ ካርቱም ብሰላም ኣትዮም፡ ናብ ናይሮቢ መጽዮም ብሓደ ንነብረላ ምዓልቲ ልዕሊ ዓቐን ነዊሓትኒ።

ድሒረ ከም ዝሰማዕክዎ፡ እታ ቀላይ ኣትባራ ከተስግሮም ዝተወጥሕዋ ጃልባ ንእሽቶይ'ያ ነይራ፡ ዓቐሚ እታ ጃልባ ካብ ሓሙሽተ፡ ሽዱሽተ ንላዕሊ ክጸውር ዝኽእል ኣይነበረን።

እንተኾነ ነዚ ሓራግጽ ዝመልእዎ ቀላይ ከተሳግሮም እምነት ዝተነበረላ ጃልባ፡ ክሳብ ዕስራን ትሽዓተን ዝኾኑ ሰባት ስለዝተሰቀልዋ፡ ኣብ ማእከል ምስ በጽሐት ዘይከምቲ እምነት ዝተነበረላ ንብምልኦም ሒዛቶም፡ ሽውሃት ሓራግጽ ከተርዊ ከም ዘንቀደት ናብ ወሽጢ እቲ ቀላይ ተነቆተት።

ኣብታ ጅልባ ካብ ዝነበሩ ሓሙሽተ ሰባት ጥራይ'ዮም ድሒኖም፡ ብዓልቲ ቤተይን ሰለስተ ደቀይን ግን ክድሕኑ ኣይከኣሉን፡ ሬሳ ናይ ሽዱሽተ ሰባት'ውን ጠቕሊሉ ክርከብ ኣይክኣልን።

ሬሳ ብዓልቲ ቤተይን ናይቶም ካልኦትን፡ በቶም ክረድኡ ዝመጹ ሰባት ተኣኻኺቡ ኣብ መዓስከር ሸገራብ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ።

ሰኑይ ዝጥሓሉ ክሳብ ሮቡዕ ዝኾነ ድሃይ ኣይሰማዕኩን፡ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ሓሞይ ድሃይ ክገብር ደዊልሉለይ፡ ዝኾነ ድሃይ ከም ዘይረኸብኩ ክኣ ነጊረዮ።

ጅኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ እቲ ከባቢ ስለዘይርድኣኒ ብመኪና ድዮም ዋላ ብጃልባ ክኸዱ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበረንን፡ ብዝኾነ ካብ ሰኑይ ጀሚረ ዋላ ኣብ ትምህርተይ ብቅልውላው'የ ኣሕሊፈዮ።

ውሽጥይ ብፍርሒ ክሕቆን ጅሚሩ፡ ሓሞይ ምስ ደወለለይ ብፍላይ ሻቕሎተይ ዛይዱ'ዩ።

እዚ ኩሉ እናኾነ ግን ንሕማቕ ኣይሃብክዎምን፡ መርድእ ንዋና ጋሻ ኮይኑ'ምበር ድሮ ጎሮባብቲ ፈሊጦም ብኸምይ ከም ዘርድኡኒ'ዮም ዝማኸሩ ነይሮም።

ዓርቢ ንግሆ ናብ ትምህርቲ ምስ ነቀልኩ፡ ገነት ትብሃል ጎሮቤተይ "ናበይ ኢኻ ተበጊስካ?" ትብለኒ'ሞ ኣነ ትቕብል ኣቢለ "ናብ ትምህርቲ" ኢለያ።

"ለይቲ ምድሪ ደኣ እንታይ ክትገብር? " ጋሻ ሕቶ ትሓተኒ፡ ኣነን ገነትን ዘረባና ከይወዳእና ማእለያ ዘይብሎም ህዝቢ ናብ ገዛይ ገጾም ክመጹ እንከለዉ ሪአዮም።

ምንጪ ስእሊ, ኣንድረያ ኒቖደሞስ

ስድራይ ገለ ነገር ከም ዝኾኑ ሽዑ ተረዲኡኒ። ኩሎም ብሓደ ክጥፈኡ'ዮም ዝብል ግምት ግን ኣብ ውሽጠይ ኣይነበረን፡ ሰለስተ ደቀይን ብዓልቲ ቤተይን ብሓደ ኩሎም ከም ዝሞቱ ምስ ነገሩኒ ግን መሬት ዝተገልበጠትኒ ኮይኑ'ዩ ተሰሚዑኒ።

መሬት ከም ኣፍ ዑንቂ ጸቢባትኒ።

ሳላ እቶም ኣብ ጎነይ ኮይኖም ኣብ ምጽንነዐይ ከይተሓለሉ ዝተመላለሱኒ ነበርቲ ናይሮቢ፡ ዘይክኣል ነገር የለን ክኢለዮ።

ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዋዛ ይኹን ቑም ነገር ንስኻ'ሲ ከመይ ኢልካ ኢኻ ክሳብ ክንድዚ ሕጉስ መንፈስ ዘለካ? ይብሉኒ'ዮም፡ እቲ ቐዳማይ ካብ ሓይሊ ጸሎት ዝረኸብክዎ ምጽንናዕ'ዩ።

እቲ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ሽግር ከጋጥመኒ እንከሎ እቲ ናይ ካልኦት ሽግር ርእየ ናተይ ሽግር ይሓይሽ ናይ ምባል መንፈስ ኣለኒ፡ እቲ ከም ናይ መወዳእታ ጸገም ንምብዳህ ከም መምርሒ ሂወትይ ዝጥቀመሉ፡ ኣብ ሂወትይ ንዘጋጥሙኒ መሰናኽላት ብኣወንታዊ ናይ ምርኣይ ልምድታት ኣጥርየ እየ።

ንህይወት ኣፍኩሰ ክርእያ ጀሚረ፡ እቲ ሽግር ትዕግስቲ ምሂሩንስ ትዕግስተኛ ሰብ ክኸዉን በቒዐ።

ንኻልኦት ሰባት፡ ይዕበ ይንኣስ ሽግር ኣጋጢሙዎም ዝጭነቑ፡ ካባይ ዘይትማሃሩ እናበልኩ ንብዛሓት ታሪኽ ህይወተይ እናገለጽኩ ኣብነት ኮይነ ምኽሪ ይልግሰሎም'የ።

ኣብ ዝተፈላለያ ጉባኤታት ናይ ኣፍሪቃ ከም ምሰክር ኮይነ ብዛዕባ ህይወተይን ዘጋጠመኒ ሽግርን እናገለጽኩ ንብዙሕት ሰባት ሂወቶም ኣብ ምቕያር ዝሕግዝ ኣስተምህሮታት ሂበ'የ።

ብዓቢኡ ንጸገመይ ሳላ ዝኽኣልክዎ ትምህርተይ ቀጺለ ብኣፈታትሓ ግርጭት ብማስተርስ ዲግሪ ክምረቕ ዝኽኣልኩ'ውን ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ብምርዳእ ህይወተይ ስለዝቐየርኩ'የ።

ሓደ ዘይክሓድ ነገር ኣሎ፡ ጽምዋ ኩሉ ግዜ ይስማዓኒ ኢዩ፡ በይንኻ ክትነብር ከቢድ ኢዩ፡ ኩሉ ግዜ ናይ ሰደራቤት ናፍቖት ኣሎ።

ይኹን እምበር ሰድራይ ተፈልዮምኒ ኢለ 'ዓኽ" ኢለ ኣይፈልጥን እየ። ኢለ'ውን ክመልሶም ስለዘይክእል ኩሉ ንእግዝኣብሄር ገዲፈሉ እየ።

ስደት ዘንቀሎ መከራ፡ ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራቤታት ዝፈትውዎም ስኢኖም'ዮም፡ ንኹሎም ግዳያት መንግስተ ሰማያት ከዋርሶም እናተመነኹ ከምዚ ናተይ ጸገም ንዘጋጠሞም ምጽንናዕ ይምነየሎም።

ናብራ ስደት ኣኽቲሙ ኣብ ቤትና ንግዳያት ንዝክረሉ እዋን የምጽኣልና።