መዓዛ ኣሸናፊ፡ "ካብ ዝተሸምኩላ ዕለት ጀሚሩ፡ ናጽነት ኣብያተ ፍርዲ ዝተሓለወ ይመስለኒ"

ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ

ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ፡ ሕገ-መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ጉዳያት ቤተሰብ፣ ገበን፣ ጡረታን ዜግነትን፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ዘግለለ ብምዃኑ ክመሓሽ ኣለዎ ብዝብል ጎስጓሰን ይፍለጣ።

ሕቶታት ደቂ-ኣንስትዮ ናብ ቅድሚት ብምምፃእን ሃገራዊ ዛዕባ ክኾኑ ኣብ ምግባርን ዝለዓለ ተሳትፎ ዝነበረን ወይዘሮ መዓዛ፡ ፕረዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኮይነን ካብ ዝሽየማ ሽድሽተ ኣዋርሕ ተቖጺሩ።

ቢቢሲ፡ ናብ ስልጣን ምስ ተመዘዛ ካብ ዝኣተውኦ ቃል ዛጊት እንታይ ከዕውታ ኢለን?

መዓዛ ኣሸናፊ፡ ክሽየም ከለኹ ዝኣተኽዎ ቃል፡ ብህዝቢ ዘለና ኣመኔታ ምምላስ ዝብል'ዩ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት፡ ህዝቢ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዘለዎ እምነት ነክዩ ነይሩ።

ምስ ዳያኑ፣ ሰብ-ሞያን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ተደጋጋሚ ዘተ ንገብር ኣለና። ስልጠናታት'ውን ንህብ ኣለና።

ቀንዲ ዕላማና፡ ዳያኑ ብናፅነትን ሕጊ መሰረት ገይሮምን ጥራይ ክሰርሑ ምግባር'ዩ። ንዳያኑ እንተሓቲትኩም እትረኽብዎ መልሲ፡ ዝለዓለ ምንቕቓሕን ርእሰ ምርኮሳን ከም ዝፈጠረሎም'ዮም ክዛረቡ።

ዝፀንሑን ዝተኸፈቱን መዛግብቲ ናይ ምፅፋፍ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ። ብቐፃሊ ንዝፍፀም ስራሕ ድማ መመሓየሺ ስራሕ ጀሚርና፤ ነዚ ድማ ልዑል ተሞክሮ ዘለዎም ሰብ ሞያ ዝሓቖፈ ጉባኤ ተጣይሱ'ሎ።

ውፅኢት ስራሕ እቲ ጉጅለ ድሕሪ 23 መጋቢት [ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ] ናብ ህዝቢ ብወግዒ ቀሪቡ ዘተ ክግበረሉ እዩ።

ቢቢሲ፦ ክሳብ ሕዚ ዘጓነፉ ብድሆታት ኣለዉ'ዶ? እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ እንታይ እዮም?

መዓዛ ሸናፊ ቤት ፍርዲ ተረሲዑን ናብ ጎኒ ተገዲፉን ዝፀንሐ ትካል እዩ። በዚ ምኽንያት ሰባት ክግምትዎ ካብ ዝከኣሎም ንላዕሊ'ዩ ፀገማቱ። ካልእ ተሪፉ ዳያኑ ርፍዲ ዝህብሉ መጋባእያን ስራሕ ዘፈፅሙሉ ቤት ዕዮን የብሎምን።

ስለዚ ነዞም ነገራት ከም ዓብዪ ብድሆ'የ ዝቖፅሮም።

ቢቢሲ፦ናብ መዝነት ክመፅኣ ከለዋ ዝነበረን ትፅቢትን እቲ ዝፀንሐንን ከመይ ይገልፅኦ?

መዓዛ ሸናፊ ኣብ ዝኸድክዎ ኩሉ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ስለዝፈልጥ፡ ብዝለዓለ ሃንቀውታን ውሳነን፡ ሓላፍነት ወሲደ እየ መፂአ። ኣብዚ ዘጠራጥር ነገር ኣይነበረንን።

ይኹን ደኣ'ምበር ቤት ፍርዲ ዘለውዎ ብዙሓት ፀገማት ንምፍታሕ ብዙሕ ነገራት ስለዝሓትት እናሰራሕናሉ ንርከብ። ኣብ ዝሓለፉ ሽድሽተ ኣዋርሕ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሰራሕና እምነት ኣለኒ።

ኣብ ምንታይ ኣትኲርና እንተሰራሕና'ዩ ቅልጡፍ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል? ዝብል ብቕደም ተኸተል ሰሪዕና፡ ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ዓመት [ኢትዮጵያ] ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ፅቡቕ ውፅኢትን ለውጥን ከም ዝመፅእ ኣይጠራጠርን።

መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ፡ ንናፅነትና ብምሕላውን ብምኽባርን ዝነኣድ ኣካይዳ ይኸተሉ ኣለዉ።

ነፃነት ኣብያተ ፍርዲ ኣነ ካብ ዝተሸምኩላ መዓልቲ ዝተሓለወ ይመስለኒ። ዳያኑ 'ውሽጣዊ ናፅነት ይስመዓና ኣሎ' ዝብል መልሲ'ዮም ዝህቡኒ።

ቢቢሲ፦ ምስ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ተጠርጠርቲ ኣለዉ። ነዞም ጉዳያት ፖለቲካዊ ትርጉም ዝህቡ ኣካላት ኣለዉ። ምብዛሕ ቆፀሮታት ምስዚ ተኣሳሲሩ ይለዓል። ኣብዚ እንታይ ይብላ?

መዓዛ አሸናፊ ምብዛሕ ቆፀሮታት ክህልው ይኽእል'ዩ። ዳኛ ክጋገ ይኽእል'ዩ። ብምኽንያት ምብዛሕ ቆፀሮታት፡ 'ኣብ ልዕለይ ዝተጋገየ ውሳነ ተወሲኑ' ዝብሉ ክህልዉ ይኽእሉ። እዚ ዝኸውን ግን እቲ ቤት ፍርዲ ነፃነት ስለዘይብሉ ኣይኮነን።

ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ኣብያተ ፍርዲ ብፅዕንቶ ዝፍፅምኦ ነገር የለን። ክልተ ዝከራኸሩ ኣካላት ኣብ ዘለዉሉ መስርሕ ፍርዲ ንኽልቲኦም ክተሕጉስ ኣይትኽእልን። ስለዚ ነዚ ክዓርቕ ዝኽእል 'ይግባይ' ምሕታት እዩ።

ቢቢሲ፦ እዞም ጉዳያት ግን ውሳነ ኣይረቡን ድዮም?

ወ/ሮ መዓዛ ሸናፊ ግዜ ቖፀሮ ብዝምልከት ነብሲ ወከፍ ዳኛ ነናይ ባዕሉ ርእይቶ ኣለዎ። መርማሪ ፖሊስ ምርመርኡ ብእዋኑ ወዲኡ፣ ንዓቃቢ ሕጊ'ውን ኣቕሪቡ እናሃለወ ፍርዲ እንተዘይፈሪዱ፡ . . . ክብደት እቲ ገበን እንታይ ይመስል? እቲ ውልቀ ሰብ እንተተፈቲሑ ደሓር ክርከብ'ዶ ይኽእል? ዝብሉን ካልኦትን ጉዳያት፡ ዳኛ በዝተፈለየ መገዲ'ዩ ዝመዝኖም።

ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ 'ዓቕሚ ፖሊስ ድኹም'ዩ፤ ክእለት ሰብ ሞያ ድሩት'ዩ፤ ስለዚ ግዘ ክህቦም" ኢሉ ካልእ ግዜ ቆፀሮ ክህብ ይኽእል።

ኣብቲ ዝተበሃለ ግዜ ቆፀሮ ከቕርቡ እንተዘይኪኢሎም ከኣ [እሱር] 'ክፍታሕ ኣለዎ' ዝብል ውሳነ ዝህብ'ውን ክህልው ይኽእል'ዩ።

ስራሕና ጎደሎ ዘይብሉ'ዩ ክብል ኣይክእልን። ስራሕ ዳኝነት ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ፡ ገና ኣብ ስግግር ስለዘለናን ብውሱን ዓቕምን ናብቲ እንደልዮ ቦታ ኣይበፃሕናን።