ብኸመይ ብዝሓሸ ክትማጎቱ ትኽእሉ - ምኽሪ ሰብ ሞያ

ክልተ ኣዋልድ ይቃለሳ Image copyright Getty Images

ምስ ሰባት ብሰላማዊ መገዲ ዘይምርድዳእ ትኽእል'ዶ? ሃናጺ ምጉት ክትገብር ትኽእል'ዶ?

ከም ኣበሃህላ 'ቲማንዳ ሃርክነስ' ኣገባብ ዘለዎ ዘይምቅዳው፡ ንሰናይ ነገር ድርኺት ከኸውን ይኽእል ኢዩ።

ብዝግባእ ዝተሃንጸ ምጉት ኣወንታውን ዘይተጸበኻዮ መኽሰብን ክህልዎ ይኽእል ኢዩ። እቲ ዋና ነገር ግን ኣተሓሕዛና ኢዩ።

ከመይ ጽቡቕ ምጉት ከም ትማጎት ክትፈልጥ ትደሊ'ዶ? ነዞም ሐገዝቲ ምዕዶታት ተመልከቶም፡

1. እቲ ኻልእ ሰብ እንታይ ይብል ከም ዘሎኣዳምጾ

Image copyright Getty Images

ኣብ ቖየቋ ናትካ ሓሳብ ጥራይ ክስማዕ ስለ እትደሊ፡ ናይቲ ኻልኣይ ብዙሕ ኣይትሰምዖን ኢኻ።

ይኹን 'ምበር እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክትሰምዖ ፈትን።

ኩሉ ክትዕ ክልተ ገጻት ስለ ዘለዎ ነቲ ካልኣይ ገጽ ኣጸቢቕካ ምርዳእ ክጠቕመካ'ዩ።

2. ናይቲ ካሊእ ሰብ ስምዒት ክትርዳእ ፈትን

ነቲ ዘረባ ምስማዕ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን፡ ናይቲ ሰብ ስምዒት ክትርዳእን ክትካፈልን ፈትን። ስምዒት ሰባት ምክፋል ካብ ምትህልላኽ ከድሕነካ ይኽእል።

"እቶም ንካትዖም ዘለና ሰባት ልክዕ ከማና ስምዒታት ዘለዎም ምዃኖም ምዝካር የድሊ" ትብል ክለይር ፎክስ። ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ስለምንታይ ከም ዝብልዎ ክትርዳእ ፈትን።

3. እቲ ኻልእ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ድገሞ

"ንነገራት ብጌጋ ምርዳእ ናብ ዘይምስምማዕ ክመርሕ ይኽእል እዩ" ይብል ክሪስ ዲ መየር። እቲ ዝሓሸ እቲ ሰብ ክሳብ 'እወ ከምኡ እየ ዝብል ዘለኹ' ዝብለካ ነቲ ዝብሎ ብቓላትካ ምድጋሙ ጽቡቕ እዩ።

በዚ ኣገባብ ድማ ንሓሳባት ብጌጋ ካብ ምርዳእ ከድሕነና ኢዩ።

4. ንናይ ድሌታት ምፅራር ኣቐዲምካ ኣስተውዕለሎም

"ነቲ ናይ ፈለማ ዘየሰማምዕ ሓሳብ ቀልጢፍካ አለልዮ" ትብል ፕሮፈሰር ሊዝ። ንሳ ብምውሳኽ እቲ ዝበለጸ ሜላ፡ ነገራት ቅድሚ ሱር ምስዳዶም ቀልጢፍካ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ብምባል ትመክር።

እዚ ድማ ህድእ ኢልካ ክትረዳዳእ ዘኽእለካ ኮይኑ፡ ኣብ መጻኢ ዘይተደልየ ግርጭት ነኸይክሰት'ውን መኸላእታ ይኸውን።

ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምዝርራብካ በትርኻ ኣይተወጣውጥ።

5. ናይ ሓባር መትከል ይሃሊኻ

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ክትገዝእ ቅድሚ ምክታዕካ፡ ንኽልቲአኻ ናይ ብሓቂ ፋርማጆ ከም ዘድልየካ ቀዲምካ ኣረጋግጽ።

ጣቋ ዘይብሉ ክመስል ይኽእል'ዩ፡ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ምጉት ቅድሚ ምእታውካ ብዛዕባ እንታይ ከም ትማጎት መሰረት ከተንብር ኣሎካ። ኣብ መሰረታዊ ክብርታት ክትሰማማዕ ዘይትኽእል እንተደኣ ኾንካ ኣብ ዝኾነ ምጉት ዘይምእታው ይምረጽ ።

ኣብ ሞጎት ቅድሚ ምእታውካ፡ ናይ ሓባር መትከላት ኣለዉኻ'ዶ? እንተ ዘይኮይኑ ንእሽተይ ግዜ ወሲድካ ሕሰብ፡ ክጠቕመካ ይኽእል ኢዩ።

ካብ ድኳን ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ፋርማጆ (ቺዝ) ትገዝእ ቅድሚ ምክታዕካ፡ ንኽልቲአኻ ናይ ብሓቂ ፋርማጆ ከም ዘድልየካ ቀዲምካ ኣረጋግጽ።

6. ካብቲ ዝተለምደ መንገዲ ውጻእ

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ንነገራት ካብቲ ዝተለመደ መገዲ ውጽእ ኢልካ እንተሪእኻዮም ሓድሽ ነገር ክትመሃር ትኽእል ኢኻ

ኤሚ ጋሎ፡ ሰባት ካብቲ ናይ ምቾት ቦታና ዝብልዎ ወጺኦም ሓድሽ ናይ ርእዮት ተመክሮ ክቐስሙን ነገራት ብሓድሽ ኣንፈት ምርኣይ ክመሃሩን ትምዕድ።

በዚ ድማ ዝያዳ በላሕትን፡ ንነገራት ብዝተፈልየ ሸነኽ ዝርእዩን ክንከውን ንኽእል።

ነቲ በላሕትቲ ክንከውን ዘኽእለና ምፍሕፋሕ ሓሳባት ንቀበሎ።

7. ካብ ነብስኻ ኣርሕቆ

Image copyright Getty Images

ክትማጎት ከለኻ ጸርፍን ዘይድሊ ቃላትን ኣወግድ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብግልጽን መንነት ብምሕባእን ዝግበር ጸርፍን ዘለፋን ኣብ ዕዉት ምጉት ቦታ የብሉን።

እቲ ቀዳማይ መምርሒ፡" ነቲ ምጉት ርኣዮ ነቲ ሰብ ኣይኮንን" ዝብል እዩ።

8. ርትዓዊ 'ምበር ስምዒታዊ ኣይትኹን

ኣፍካ ክትእክብ ፈትን። ኣብ ምጉት ርትዓዊ ኾንካ 'ምበር ስምዒታዊ ኾንካ ኣይትእቶ።

ቅኑዕን ሃናጺን ነቐፌታን ንኣረኣእያኻ ክልውጦ ኣፍቅድ።

9. ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ተወላወል

ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ተጠራጠር፡ ቅኑዕ ከም ዘለኻ ስለ ዝተሰምዓካ ቅኑዕ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን።

ንግምታትካ ኣብ ሕቶ ኣእትዎም፡ ናይ ዓቅምታትካ ደረት ከኣ ፍልጦም።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ "ኣዪዪ! ይቕረታ'

10. ጌጋኻ ተቐበል

ኣብ ገለ እዋን ተጋጊኻ ክትጸንሕ ከም ትኽእል ምቕባል ሓደ ክፋል ናይ ምጉት ኢዩ።

ሰባት ኣብ ምጉት ምስ ተሳዕሩ ንቡር ጉዕዞ ህይወቶም ክቕጽሉ ደግፎም።

ጌጋ ኣብ ምቕባል ከኣ ትብዓትን ብስለትን ይሃልኻ፡ ዝኾነ ሰብ ጌጋ ይፍጽም ኢዩ ሰለዚ ሕፍረት ኣይሰማዕካ።

11. ምቕሉል ተዓዋቲ ኩን

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ 'ጎረበተይ! እዚ ሰለዘልዐልኩሞ ደስ ኢሉኒ'ዩ"

ኣብ መውዳእታ ድማ ካብ ምጉት ተዓዊትካ ምስ ወጻኻ ከመይ ክትገብር ከም ዝግብኣካ ምፍላጥ የድሊ።

ስዕረትካ ብጸጋ ምቕባል ሓደ ነገር'ዩ፡ ምቕሉል ሰዓራይ ምዃን ከኣ ካልእ።

ምስ ሰዓርና ነቶም ዝተሳዕሩ ከመይ ንርእዮም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኢዩ።

ተጻዋርነት ማለት ምስ ዝሰማምዑና ምጉዓዝ ኣይኮነን። ምስቲ ምሳኻ ዘይሰማማዕ ክትከይድ ምኽኣል ኢዩ ናይ ብሓቂ ተጻዋርነ።