ምስጢር ዕውት ዝርርብ እንታይ እዩ?

መንእሰያት እናተዘራረቡ Image copyright Getty Images

እንግሊዛዊ ጸሓፋይ ማይክል ሮሰን ንብዙሓት ዓመታት ብኸመይ ዝምድናና ምስ ደቂ ሰባት ከም ነመሓይሽን ኣዘራርባና ከም ነመዓራርይን መጽናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ።

ምምዕባል ክእለት ኣዘራርባ ብኸመይ ኣብ ኣኸባታት ንዝጋጥሙ ጸገማት ከም እንፈትሕን፤ ብዓለም ደረጃ ንዝፈጠሩ ዘይምርድዳእ ከም ንብድህን ከምኡ'ውን ኣብ ገዛና ንዝፈጠሩ ግድላት ከም እንፈትሕን ይሕግዘና።

ማይክል ሮሰን ምስ መሳርሕቱ ኮይኑ ብኸመይ ኣዘራርባና ከም እንመሓየሽ 6ተ ኣገደስቲ ነጥብታት ዝበሎም ሓቢሩና ኣሎ።

1.ቅድሚ ክርድኡኻ ምድላይ ክትርድኦም ምፍታን

Image copyright Getty Images

መብዛሕትና መልእኽትና ከነመሓላልፍ 'ምበር፡ ናይ ካልኦት መልእኽቲ ኣብ ምቕባል ኣይንርከብን። እዚ ከኣ ንብዙሓት ጸገማት ኣብ ውልቃዊ ህይወተና ይኹን ኣብ ሞያዊ ዝምድናና ጸገም ይፈጥረልና።

ስቲቨን ከቨይ ኣብ መጽሓፉ 'ሰባት ቅድሚ ንክርድኡኻ ምፍታን፤ ክትርድኦም ፈትን' ይብል። እዚ ከኣ ዝርርብ ክካየድ እንከሎ ጽን ኢልና ክንስመዕ ኣለና ማለት ኢዩ።

ኣብ ዝኾነ እዋን ቅድሚ ርእይቶና ነካፍል፡ ሓሳብ ናይ ካልኦት ሰባት ክንሰምዕን ክንርዳእን ምፍታን ኣገዳሲ እዩ።

2.ከም ዝተረዳእካ ምሕባር

Image copyright Getty Images

ነጥቢ ናይ ካልኦት ምስ ሰማዕካ፤ ከም ዝሰማዕካዮምን ከም ዝተረደኣካን ግብረመልሲ ክትህብ ፈትን።

ሓሳብ ካልኦት ሰባት ምስ ተረደኣካ፡ ነቲ ናትካ ሓሳብን ርእይቶን ከናካፍል ትኽእል። ቅድሚ ዘረባ ምውድኦም ኣብ ማእኸል ጠብሎቕ ምባል ግን ከነውግድ ኣለና።

እንድሕር ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ጠለባቱ እንተሰሚዕና፣ ናይ ምስማዕ ድሌቶም እንተ ኣማሊእና፣ ዝድለ ክበረት እንተሂብናዮም፣ ሽዑ እዚ ዝድለ ዝምድናን ትሕዝቶ ዘለዎ ርክብን ክንፈጥር ንኽእል።

3.ሃናጺ ፍታሕ ንምርካብ ምትሕብባር

Image copyright Getty Images

ሓናጺ ዝርርብ ሓዲሽ ኣተሓሳስባ ክንሃንጽን ኣረዳድኣና ከነማዕብልን ይሕግዘና።

እንድሕሪ ነቲ ዝራረብ ዘሎ ብጽቡቕ መንፈስ እንተተኸታቲልናዮ፡ እሞ ዝድለ ግብረ መልሲ እንተሂብና፡ እቲ ዝርርብ ዕሙቑ ዝበለ ዘይሓብኹሞ ኣንፈት ክመርሓኩም ይኽእል።

ብተወሳኺ፡ ካልእ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ኣድህቦ መግባር፡ እቲ ዝዛረብ ሰብ ሓሳባቱ ክድህስስን ካብ ልቡ ክዛረብን የተባብዖ። እዚ ዓይነት መንገዲ ድማ ንክልተኹም ዝሕግዝ ሓዲሽ መንፈስ ይፈጥረልኩም።

4.ሕማቕ ልምዲ ምእላይ

Image copyright Getty Images

ኩልና ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዘጥረናዮ ዘይነስተውዕሎ ናይ ኣዘራርባ ልምዲ ኣለና። እዞም ልምድታት ሓደ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ክቕልቀሉ ይፍትኑ።

ነዛም ልምድታት ከነወግዶም ወይ ክንኣልዮም እንተኾይና፡ መጀመርታ ክንወስዶ ዘለና ስጉምቲ እዞም ልምድታት መዓስ ከም ዝቕልቀሉን፡ እንታይ ምዃኖምን ከነለልዮም ኣለና።

ድሕሪኡ ኣብ ምስማዕን ምስትውዓልን ነድህብ ማለት ኢዩ።

5. ኣበር ጥራሕ ኣይትስማዕ

Image copyright Getty Images

ገሊኦም ሰባት ኣብ ዘረባኹም ኣበር ንምርካብ ይሰምዑ። ምስ ረኸብዋ ከኣ ተዳሊዮም ጸኒሖም ሓዊ ይተፍኡልካ።

እዚ ከኣ ኣብ ፖለቲካ ዓለም በብእዋኑ ንዕዘቦ ዘለና ተርእዮ እዩ። ብሰንኪ እዚ ሰባት ኣብ ክልተ ተመቃቂሎም ኣብ ዘይሰማምዑሉ ደረጃ ይወርዱ።

ጽልኢ ክትነዝሑ ኢልኩም ንዘረባ ኣይትስምዑ። ነቲ ዝዝረብ ዘሎ ኣካታዒ ዘረባ ንኽትርድኡ ስምዑ።

6.ምድግጋም ብቑዕ ይገብረካ

Image copyright Getty Images

ነቲ ዘለና ናይ ኣዘራርባ ክእለት ምስ ብጾትና ኮይንና ብተደጋጋሚ ክንለማመዶ ኣለና።

"ምድግጋም ክኢላ ይገብረካ" ከም ዝበሃል፡ ኣብ ሓደ ነገር ብብርቱዕ ትዅረትን ጻዕርን ምስ እትሰርሕ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለቱ እዩ።