ጓላ፡ ካብ ዓመጽቲ ንምድሓን ምስ ሰብኡት ዝገጠመት ኣዶ

ኖኩቦንጎ ኳምፒ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኖኩቦንጎ ኳምፒ

ንጓላ ብሓይሊ ክዕምጹ ምስ ዝረኸበቶም ሰለስተ መናእሰይ ፊት ንፊት ገጢማ፡ ነቲ ሓደ ብምቕታል ነቶም ዝተረፉ ኣቑሲላቶም።

ዋዕሮ ዝብል ስም ዝተውሃባ ኖኩቦንጋ ኳምፒ፡ ብድፍኢት ህዝቢ ካብ ዝተኸሰሰቶ ገበን ቅትለት ነጻ ክተወጽእ ክኢላ እያ።

ሓደ ምሸት፡ኖኩቦንጋ ኳምፒ ደቂሳ እናሃለወት፡ ጓላ ሲፎካዚ፡ ብዝፍለጡ ሰለስተ መናእሰይ ትዕመጽ ከምዘላ፡ ብስልኪ ተነጊሩዋ።

ግዘ ከይጠፈአት ናብ ፖሊስ ዝደወለት ኖኮቦንጋ፡ መልሲ ብዘይምርካባ ንጓላ ክትበጽሐላ እትኽእል ሰብ ባዕላ ጥራሕ ምዃና ፈሊጣ።

'' ፈሪሐ ነይረ። ግን ድማ ጓለይ ስለዝኾነት ክኸይድ ተገዲደ'' ትብል እዛ ኣደ።

እቶም መናእሰይ፡ እታ ግዳይ መንነቶም ከምእትፈልጦም ስለዝፈልጡ፡ ከይተቃልዖም ክብሉ ከይቐትሉዋ ስግኣት ዝነበራ ኖኮቦንጋ፡ ኣብ እንዳ ኽሽነ ዝረኸበቶ ካራ ሒዛ ናብቲ ቦታ ከይዳ።

Image copyright Getty Images

ሲፎካዚ ኣብ ከባቢኣ ኣብ ዝርከቡ እንዳ እዕርኽታ ክትጻወት እያ ከይዳ ነይራ። ደቂሳ እናሃለወት አዕርኽታ ገዲፈናኣ ምስከዳ እዮም ፡ እቶም ኣብ እንዳ መስተ ዝጸንሑ መናእሰይ ጥቕዓት ክፍጽሙላ ዝመጹ።

ኖኮቦንጋ፡ ናብቲ ጓላ ዝነበረትሉ ገዛ እናቐረበት እንትትመጽእ፡ ናይ ጓላ ኣውያት ሰሚዓ። ኣብቲ እፋፌት ኮይና ብናይ ቴሌፎና መብራህቲ፡ ናብ ዉሽጢ እንትትርኢ ድማ ጓላ ሲፎካዚ ጾታዊ ጥቕዓት እንትፍጸማ ብዓይና ረኣየት።

'' ኣዝየ ደንጊጸ። ኣብ ኣፍደገ ኮይነ እንታይ ይገብሩ ከምዘለዉ ሓቲተዮም። መን ምዃነይ ምስ ፈለጡ ናባይ እናነሃሩ መጺኦም። ነብሰይ ክከላኽል ከምዝለኒ ምስፈለጥኩ ድማ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ወሲደ '' ትብል ዝርዝር እቲ ኩነታት ክትዛረብ ዘይትደሊ ኖኮቦንጋ።

Image copyright Getty Images

ኖኮቦንጎ፡ እቲ ሓደ ሰብኣይ ጓላ እንትዕምጽ፡ እቶም ክልተ ድማ ዕጣቖም ፈቲሖም ተረኦም እንትጽበዩ ምስረኣየት ስምኢታዊ ከምዝኮነት ካብ ቃለ ምስክርነታ ምርዳእ ከምዝከኣል ዝገልጽ ዳይና፡ ኮይኑ ግና ተሃንዲዶም እንተመጹዋ ንባዕላ ንምድሓን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከምዝኾነ ይዛረብ።

ድሕሪ እቲ ፍጻመ፡ ኣብቶም ሰባት ዝበጽሐ መጠን ጉድኣት እኳ ከይረኣየት ጓላ ሒዛ ከይዳ።

ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቀይዲ ዝወዓለት ኖኮቦንጎ፡ ኩነታት ጓላ ሲፎካዚ፡ ጥራሕ እዩ ዘጨንቓ ነይሩ።

ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረላ ዝነበረት ሶፊዚኪ ድማ ብዛዕባ ኣዲኣ ዝጽበያ ማእሰርቲ እናሃሰበት ትጭነቕ ነይራ።

'' ክትእሰር እንተዝፍረደላ ነይሩ፡ ኣነ ከክንዳኣ ምተኣሰርኩላ ነይረ'' ትብል ሲፎካዚ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ሶፊዚኪን ኖኩቦንግን

ሲፎካዚ እንታይ ከምዝተፈጠረ ብዙሕ ኣይትዝክርን። ኣዲኣ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ብዋሕስ ምስተፈተሐት እያ፡ እቲ ኩነታት ፈሊጣ።

ካብቲ እዋን ጀሚሩ ነንርእሰን አዐርየን እየን ዝተሓጋገዛ። ብሓንሳብ ይስሕቓን ይጻወታን።

ጠበቓ ኖኩቦንጋ ዝኾነት ቡህሊ ቶኒስ፡ እቲ ክስተት ምስተፈጠረ ድሕሪ ሓደ ሰሙን፡ እንትትረኽበን አዐርየን ተስፋቖሪጸንን ተጨኒቕንን ከምዝነበራ ትገልጽ።

ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ሰባት ፍትሒ ንሃፋትም እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ እታ ኣዶ እውን ሳኣን ሓጋዚ ከምእትእሰር ይሓስቡ ነይሮም ትብል እታ ጠበቓ።

ዋላ'ኳ ኖኮቦንጎ ንባዕላ ንምክልኻል ክትብል እቲ ገበን ከምፈጸመት ክትከራኸር ከምትኽእል እንተኣመነት፡ ኣይፍታሕን ዝብል ተስፋ ምቑራጽ ግን ነቲ ኩነታት ከኸብደላ ከምዝኽእል እታ ጠበቓ ኣጨኒቑዋ ነይሩ።

ኮይኑ ግና ከይሓሰበኦ ካብ ሚድያ ዝረኸበኦ ሽፋን፡ ኖኮቦንጎ ዋዕሮ ዝብል ሽም ክትረክብን ኩነታት ካሊእ መልክዕ ክሕዙን ገይሩዎም።

ናይ ምስሊ መግለጺ ሶፊዚኪ

ማዓልታዊ ከባቢ 110 ገበናት ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ዝፍጸማ ደቡብ ኣፍሪካ፡ ተመሳሳሊ ገበን ብዙሕ ሽፋን ሚድያ ዝወሃቦ ኣይኮነን።

ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ 2017/18፡ ኖኮቦንጎ ኣብ እትነብረላ ገጠር 74 ገበናት ጾታዊ ዓመጽ ተመዝጊቦም እዮም።

እቲ ኩነታት ሃገራዊ ቅልውላው ከምዝኾነ ፕረዚደንት ራማፎሳ ገሊጹ ነይሩ።

ኖኮቦንጎ፡ ደቃ ከም እትሕሉ ኣነስተይቲ ኣንበሳ ገይሩ ዝገለጻ ሓደ ጋዜጣ፡ ዋዕሮ ዝብል ስም ክጠበቓ ምኽንያት ኮይኑ እዩ።

ነቲ ክሲ ዘይተቐበሉዎ ሰባት፡ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ክሕግዝዋ ጀሚሮም። እዚ ድማ ክትብርትዕ ሓጊዙዋ።

ክሲ ኖኮቦንጎ ኣብ ዝረኣየሉ መዓልቲ ድማ፡ ካባ መላእ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመጹ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኮይኖም ደጋፎም ገሊጾሙላ።

ኣብ ቅድሚ ዳይና ቀሪባ እቲ ክሲ ውድቂ ከምዝተገበረ እንትትንገራ ኣዝያ ዝተሓጎሰት እዛ ዋዕሮ፡ ነቲ ስርዓት ፍትሒ ናእዳኣ ገሊጻ።

እቶም ክልተ ጥቕዓት ዝፈጸሙ ሰባት ድማ ሕድሕዶም 30 ዓመት ተፈሪዱዎም እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት