ፀሓይ ኣብ ህይወትና ኣገዳሲት ዝኾነትሎም ምኽንያታት

ምስሊ ህፃን

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣገዳስነት ብርሃን ፀሓይ ኣብ ሕቶ ዝኣትው ኣይኮነን። ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ዓለምና፡ ለይቲ ካብ ቀትሪ ብቑሩብ ደቓይቕ ዝሓፀረ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ዋልታ ድማ ብኣንፃሩ ይኸውን።

ብርሃን ፀሓይ ንጥዕና ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይግለፅ። ሰባት ብፍላይ ነታ ኣብ ወጋሕታ ብርሃን እትልግስ ፀሓይ ብህርፋን ይፅበይዋ። ስለምንታይ? ንዝብል ሕቶ ተመራመርቲ መልሲ ኣለዎም።

1. ብርሃን ንግዜ ወይ ሰዓት መቑፀሪ ኮይኑ የገልግል

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣለዉ። እዚ መሬት ንፀሓይ ክትዞራ ንዝወስደላ 24 ሰዓታት መሰረት ዝገበረ ኮይኑ፡ 'ሰዓት ሰርካዲያን' ይበሃል።

እዚ ዑደት ሰዓት ብዘይገለ ፅልዋ ደቂ ሰባት ዝቕፅል'ኳ እንተኾነ፡ ሰባት ንብርሃን ፀሃይ ዝተኸተለ ህይወት ይመርሑ።

ውሽጣዊ ክፍሊ ኣካላት ደቂ ሰባት'ውን ንብርሃን ይኽተሉ።

2. ብርሃን ተኸቲልካ ምድቃስን ምንቃሕን

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ብርሃን ናይ ድቃስን ምንቃሕን ሰዓት ሓባሪ'ዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ፡ ብርሃን፡ ኣእምሮና ግዜ ድቃስን ምንቃሕን ንኽፈልጥ ስለዝገብሮ እዩ።

ምስይ እንተይሉ፡ ንኽንድቅስ ዝሕግዘና 'ሜላቶኒን' ዝተበሃለ ሆርሞን ንኽምንጩ ኣእምሮና መልእኽቲ የመሓላልፍ።

3. ብርሃን ስእነት ድቃስ ይከላኸል

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኮምፒተራት፣ ታብሌትን ስክሪናት ሞባይልን ዝፍንውዎ ሰመያዊ ብርሃን፡ እቲ ንኽንድቅስ ዝሕግዘና ሆርሞን ንኸይፍኖ ይገብር።

ኣብ ቀረባ እዋናት ይወፅኡ ዘለዉ መፅናዕትታት ከም ዘመልክትዎ፡ ግዘ ድቃስ ክኣክል ከሎ፡ ካብዞም ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ክንርሕቕ ኣለና።

4. ብርሃን ኣብ ስምዒትና ፅልዋ ይፈጥር

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መዓልታዊ ውሱን ብርሃን ክትረክብ ምኽኣል፡ ኣብ ድቃስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስምዒት'ውን ፅልዋ ኣለዎ። ምስ ታሕጓስ ደቂ ሰባት ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ።

ኣብ ብርሃን እንተደኣ ሃሊና፡ ኣእምሮና መልእኽቲ ስለዝበፅሖ፡ ፅቡቕ ስምዒት ንኽስመዓና ዝገብር 'ሲሮቶኒን' ዝተበሃለ ሆርሞን ብፅቡቕ ደረጃ ንኽምንጩ ይገብር። ብኣንፃሩ፡ እቶም ዉሑድ ብርሃን ዝረኽቡ ሰባት ንስምዒት ምስልቻው ዝቃልዑሉ ዕድል ሰፊሕ ከም ዝኾነ ይእመን።

ቀትሪ ካብ ለይቲ ዝሓፀረ ኣብ ዝኾነሉ እዋን፡ ብምኽንያት እቲ ዝፍጠር ሕፅረት ብርሃን ብዙሓት ሰባት ግዳያት ስምዒት ምስልቻው ይኾኑ።

5. ብርሃን ፀሓይ ኣዕፅምቲ የደልድል

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ሰባት ነቶም ካብ መግቢ ዝምንጭው ንጥረ-ነገራት ካልሲየምን ፎስፎረስን ክረኽቡ እንተኾይኖም ብርሃን ፀሓይ ወሳኒ እዩ። እዞም ንጥረ-ነገራት ድማ ዓፅሚ፣ ስንን ጭዋዳን ንኽተርሩ ኣገደስቲ እዮም።

ሕፅረት ካብ ፀሓይ ዝርከብ ቫይታሚን 'ዲ' እንተጋጢሙ፡ ናይ ዓፅሚ ድኽመትንን ስሩዕ ቅርፂ ዘይምሓዝን የኸትል። ብርግፅ ልዕሊ ዓቐን ንብርሃን ፀሓይ ምስጣሕ'ውን ፀገማት ኣለዎ።