"ናይ ወድና ወጻኢታት ሕክምና ንምሽፋን፡ ሓሙሽተ ንዝዓመታ ጓልና ብ3500 ዶላር ንመርዓ ሸይጥናያ"

ኢድ ሰብ ናይ ኣፍጋኒሰታን ባጤራ ንኻልእ እናቐበለት

ናዛኒን፡ ጓል ሓሙሸተ ዓመት ከላ ኢያ ተሓጽያ። ዓሰርተ ምስ ገበረት ሓዳር ጀሚራ። ስድራ፡ ወዲ 12 ዓመት ሰብኣያ ቅድሚ ሹድሽተ ዓመት 3500 ዶላር ሂቦም ኢዮም ገዚኦማ።

ወለዳ ንሕሙም ወዶም ንምሕካም ኢዮም ሸይጦማ።

''ናይ ወደይ ስቃይ ኣዝዩ ከቢድ'ዩ። ስለዚ ነቲ ገንዘብ ግድን ክንወስዶ ነይሩና። ኣቡኡ እኳ ቁሩብ ተወላዊሉ እንተነበረ፡ ኣነ ግን ንጓልና በቲ ገንዘብ ክንቅይራ ኣእሚነዮ" ትብል እታ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኣብ ምዕራባዊ ኣፍጋኒስታን ትነብር ወላዲታ።

ስድራ ናዛኒን 7 ውሉድ ማለት 3 ኣዋልድን 4 ኣወዳትን ኣለውዎም። ካብኣቶም ዝተማህረ፡ ዝጽሕፍ ወይ ዘንብብ የብሎምን። ገንዘብ የብሎም፡ ስራሕ የብሎም።

"ወድና ካብ ኣርባዕተ ዓመቱ ጀሚሩ ብሕማም ምንፍርፋር ክሳቐ ጸኒሑ፡ ከይነሕክሞ ድማ ገንዘብ ኣይነበረናን" ይብል ኣቦ ናዛኒን።

ኣዲኣ ብወገና "ዓቕልና ምስ ጸበበና ጓልና ንመሐከሚ ወድና ክንብል ብገንዘብ ለዊጥናያ። ይኹን እንበር ውድና ኣይተመሓየሸ ጓልና ኣይረኸብና" ትብል።

"ጓሉ ብኸምዚ ኣገባብ ዝሸጠ ክጠዓስ ግድን'ዩ። ተጣዒሰ ኣለኹ። ሕጂ'ሞ እንታይ ዋጋ ኣለዎ" ይውስኽ ወላዲኣ።

ኣብ ኣፍጋኒሰታን ሕጋዊ ዕድመ መርዓ ጓል ኣንስተይቲ፡ 16 ኮይኑ ወዲ ተባዕታይ ድማ 18 ኢዩ። ይኹን እምበር ብዙሓት ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ኢዩም ዝምርዓዉ።

ኣብ ኣፍጋኒስታን ብመሰረት እስላማዊ ሕጊ እቲ መርዓዊ ንመርዓት ዝህቦ ህያብ ኣሎ። እዚ ዝበዝሕ እዋን ብገንዘብ ኢዩ ዝወሃብ። ኣብ ርእሲዚ'ውን ስድራ እንዳ ወዲ ንኣቦ መርዓት ወይ ንዓቢ ሓዋ ዝኸፍልዎ ገንዘብ ኣሎ።

ናዛሪን ኣብ እንዳ ሓሙኣ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዓሰርተ ምስ መልኤት ወግዓዊ ድግስ መርዓ ተገይሩ። ልዕሊ ሚእቲ ሰባት ድማ ተሳቲፎሞ።

ኣቦ ናዛሪን፡ እቲ ዝተቐበልዎ ናይ መርዓ ገንዘብ እኹል ከም ዘይኮነ ኢዮም ዝዛረቡ። ሕጉስ ጽንብል ኣይነበረን ድማ ይብሉ።

መንግስቲ ኣፍጋኒስታን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ኣብ 2021 ንምውጋዱ ውጥን ኣውጺኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢዩ ዝገልጽ።