መዓልቲ ኣደታት፡ ዛንታ'ታ ውልፍቲ ኣልኮላዊ መስተ ወላዲተይ

ኤላ Image copyright Getty Images

ሳዕቤን ወልፊ ኣልኮላዊ መስተ ብዙሕ እዩ። ወላዲታ ብህይወት ዘየለትሉ ፈላማይ መዓልቲ ኣደታት እተኽብር ኤላ (ሽማ ዝተቐየረ) ወልፊ መስተ ኣብ ዘለዎ ስድራ ምዕባይ እንታይ ከምዝመስል ተዘንቱ።

ኤላ እበሃል። ጓል 26 ዓመት እየ። ልቢ ካብ ዝገበርኩሉ እዋን ጀሚሩ ኣደይ ውሉፍቲ መስተ ምንባራ ይዝክር።

ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ዘለኒ ኣመለኻኽታ ዝተሓዋወሰ እዩ።

ብሓደ ገጽ ተወዛይት ብምዃነይ፡ ምስ መስተ ተተሓሒዙ ዝዝክሮም ጽቡቓት ናይ ምዝንጋዕ ግዘታት ኣለዉኒ።

ብኻልእ ገጽ ድማ ምስ እትፈትወኒ ወላዲተይ ዝነበረኒ ርክብ ክበጣጠስ ስለዝገበረ ብኣሉታ ይርእዮ።

ኣብ ወሰን ባሕሪ ኣብ እትርከብ፡ ንኡሽተይ ከተማ እንግሊዝ እየ ዓብየ። ናብራ ድሐን ሰለዝነበራ ድማ፡ ጽቡቕ እዋን ናይ ቁልዕነት ኣሕሊፈ።

Image copyright Getty Images

ናይ ባዕልና ገዛን ከልብን ነይሩና።ቀዳማይ ደረጃ ትምህርተይ 'ውን ኣብ ገጠር ተማሂረ።ካብዚ ዝበልጽ እንታይ ኣሎ?

እናዓበኹ እንትከይድ ግና፡ ኣደይ ዝያዳ ውሉፍቲ ኣልኮላዊ መስተ እናኾነትን ኣእምሮኣ እናተቓወሰን መጺኡ።

ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ዕብየተይ ዘለዉ ተዘክሮታት ዘይረብሕ ምዃነይ እናተነገረኒ፣ ካብ ዘዝወደቐትሉ እንተልዕላን ዝኣመሰሉ ጽቡቓት ዘይኮኑ ነገራት ዝተመልአ እዩ።

መሓዙተይ ኣደይ ሰኽራም ምዃና ከይፈልጡ መታን፡ ማዓልቲ ልደተይ ከኽብር እንከሎኹ ናብ ገዛይ ኣይጽወዖምን ነይረ።

ህይወት ቀጺሉ....

ናይ ኣደይ ጉዳይ ሓዳር፣ ገዛና ምሽያጥ፣ ፍትሕ፣ ኮምፒተረይ ምስ ወሰደትለይ ኣብ ትምህርተይ ዘሕደረለይ ተጽዕኖ፣ ነቲ ከልብና ምስወሰደቶ ዝበጽሐኒ ሓዘን፣ ውህብቶ ዘይብሎም መዓልቲ ልደታት፣ ናብ ሆስፒታል ምምልላስ፣ ክሕደት፣ ወቐሳ....

ኣብ መወዳእታ ድማ እትፈትዎ ሰብ ምስኣን፤ ኢልካ'ውን ዓለምካ ምስኣን።

ኣደይ ድማ፡ ካባይን ካብ ሓፍተይን ኣልኮል መሪጻ።

Image copyright Getty Images

ምስ ግዜ ኣደይ አዐርያ ሓሚማ።ግዝእቲ ኣልኮል ምዃና ድማ ኣይትኣምንን። ኩሉ እትገብሮ በቲ ሕማም እምበር ፈትያ ኣይነበረትን።

ኣነን ሓፍተይን፡ ንምንታይ ካብ ህይወትና ወጻእ ከምዝነበረት ንሰብ ምርዳእ ይኽብደና ነይሩ።

ንብዙሕ እዋናት ሰብ ብህይወት እናሃለወ፡ ብኣካል እናነበረ ካብ ህይወትካ ወጻእ ኮይኑ ክነብር ከሎ ምቕባል ይኣብየኒ ነይሩ።

ዘሕለፍክዎም ጽቡቕ እዋናት ክዝክር ኣዝዩ ይኸብደኒ። ኣብ ግዜ ቁልዕነተይ ዘሕለፍክዎ ተዘክሮታት ንኣእምሮይ ስለዝሸፈኖ፡ እቲ ሕማቕ 'ውን ኣይዝክሮን።

ኣብ ዓውዲ ስነ-ኣእምሮ 'ደቂ ኣልኮሆል ዝዝወትሩ ስድራቤት' ተባሂልና ኢና እንጽዋዕ። ናይ ምእማን ጸገም ኣለና። ካብ ካሊእ ሰብ ዝተፈለና ኮይኑ ይስመዐና።ንምንታይ ግና ኣይፈልጥን።

ኮይኑ ግና ከም ማንማ ሰብ ጽቡቓትን ሕማቓትን መዓልቲታት ኣለዉና።

ዝሓለፈ ዓመት 22 ነሓሰ፡ ንዓይ ሕማቕ መዓልቲ ነይራ። ኣደይ ብሃንደበታዊ ሕማም ልቢ ዓሪፋ።

ስለዚ እቲ ናይ ሎሚ፡ ኣደይ ኣብዘየለትሉ ዝሓልፍ ፈላማይ መዓልቲ ኣደታት እዩ። ብርግጽ ኣደይ ዳርጋ ንዝሓለፉ ትሸዓተ ዓመታት ኣብ ናተይ ህይወት ኣይነበረትን።

Image copyright Getty Images

ብዙሕ ግዜ፡ ዋላ ምስዓበኹ፡ ኣደይ ከም ውላዳ እንተትመኸረንን እንተትቐርበንን ኢለ ዝተመነኹሉ ግዘ ነይሩ። ግን ኣይኮነን።

እዚ መዓልቲ ኣደታት፡ ኣዲኦም ንዝሰኣኑ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ግን ናይቶም ኩሉም ክዓቢ ዝሓገዙኒ ሰባት መዓልቲ ገይረ ከብዕሎ እየ መሪጸ።

ኣቦይ፣ ሓፍተይ፣ ኣቦሓጎይ፣ ሓትኖታተይን ደቀንን፣ መሳርሕተይ፣ አዕርኽተይ ኩሎም ዝፈትዉኒን ዝሓገዙንን ንዓይ ክንዲ ኣደይ እዮም።

ዘጓነፈኒ ኩሉ ብዘየገድስ፡ ዕድለኛ እየ። ኣደይ ቅድሚ ምሕማማ ኣብ ህይወተይ ስለዝነበረት ዕድለኛ እየ። ጽቡቕ ኣቦ፣ ሓፍቲ፣ ኣቦሓጎን ብሩኻት የዕርኽትን ስለዘለዉኒ ዕድለኛ እየ።

ጽቡቕ ስራሕን ጽቡቓት ተዘክሮታትን ስለዘለዉኒ ዕድለኛ እየ።

ተወሳኺ ዛንታ