ስለምንታይ ሕልምና ምዝካር ንስእን?

ሕልሚ Image copyright Emanuel Lafront

ንመብዛሕትና ሕልሚ ንምርድኡ ዘጸግም ነገር እዩ። ዕድለኛታት እንተኾይንና ኣብ ሕልምና ዝረአናዮም ገለገለ ነገራት ንዝክር ንኽእል። ገለገሌና ድማ ናይ ቅድሚ ነዊሕ ግዘ ሕልሚ፡ ብደቂቕ እናዘከርና፤ ትማሊ ለይቲ ዝረአናዮ ሕልሚ፡ ግና ዋላ ሓንቲ ውን ዘይክብለና ይኽእል።

ድቃስ ካብ እንሓስቦ ንላዕሊ ዝተሓላለኸ እዩ። ሓንጎል ደቂሰብ ኣብ እዋን ድቃስ ሙሉእ ብሙሉእ ዓሪፉ ዝለዓል ዘይኮነስ፤ ገለ ክፋሉ ብንቕሓት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ዝፍጽመሉ ዑደት እዩ ዝጸንሕ።

ሕልሚ ድማ 'ራፒድ ኣይ ሞቭመንት' ምስ ዝበሃል ፈጣን ምንፍርፋር ዓይኒ ዝረኣየሉ ደረጃ ድቃስ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብዚ ደረጃ ድቃስ አዒንትና ብሓያል ይርግብገብ፤ ኣብ ኣተነፋፍሳናን ዝውውር ደምን ለውጢ ይፍጠር። ኣካላትና ሙሉእ ብሙሉእ ምንቅስቓስ ጠጠው የብል።

እዚ ኩነታት ምስደቀስና ኣብ ውሽጢ 90 ደቓይቕ ዝፍጠር እንትኾን፤ ሓንጎልና ድማ ሕልሚ ምርኣይ ይጅምር።

ነዞም ኣብዚ ደረጃ እንሪኦም ትርኢታት ክሳብ እንነቅሕ ስቕ ኢልና ኢና እንምልከቶም።

እቶም ምስሊታት ሕውስዋስ እንትኾኑ ንምዝካር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሳይኮሎጂስትን ጸሓፍን ዲድረ ባሬት ከምዝብሎ ንጹር ቅርጺ ዘለዎም ሕልሚታት ንምዝካሮም ቀለልቲ እዮም።

እንሪኦም ሕልሚታት ክዕቀቡ ዝገብር ኖርኣድረናሊን ዝበሃል ከሚካላዊ ውሁድ ኣሎ።

ኖርኣድረናሊን ኣካልናን ኣእምሮናን ስጉምቲ ክወስዱ ዝገብር እንትኾን፤ ኣብ እዋን ድቃስ መጠኑ ይቕንስ።

''ናይ ሕልምን ናይ ንቕሓትን ህይወት ዝተፈላለየ ምዃኑ ጽቡቕ እዩ'' እትብል ተመራማሪት ድቃስ ዶክተር ፍራንሴስካ ስክላሪ ''ከምቲ ኣብ ሓቀኛ ህይወትና እቲ ናይ ሕልሚ 'ውን እንዝክሮ እንተዝኸውን፤ መደናገሪ ምኾነ'' ትብል።

ናይ ምድቃስ ጸገም ዘለዎም ሰባት ድማ፡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኣፈላላይ ክጠፍኦም ወይ ክተሓዋወሶም ይኽእል ትብል።

ሰባት ዝሓለምዎ ሕልሚ ከይዝክሩ ካብ ዝገብሩዎም ምኽንያታት ሓደ፡ ቀልጢፍካ ምድቃስን፤ ካብ ድቃስካ ቀልጢፍካ ምንቃሕን ከምዝኾነ ዶክተር ፍራንሲስካ ትገልጽ።

Image copyright Emanuel Lafront

ተመራመርቲ እዚ ዓውዲ፡ ድቃስ እንትመጸና ምቁጽጻር እንትንኽእልን ሕልሚ ድማ ቀስ እናበልና ምጅማር እንተንኽእልን፤ ምናልባት ናይ ምዝካር ዓቕምና ክዓቢ ምኸኣለ ይብሉ።

ብተመሳሳሊ ካብ ድቃስና እንትንነቅሕ ድማ፡ ሰምቢድና ወይ ቀልጢፍና እንተዘይንበራበር ሕልሚ ናይ ምዝካር ዕድልና ምዓበየ ይብሉ።

እቶም ተመራመርቲ እንሓልሞ ሕልሚ ምቁጽጻር ከቢድ'ኳ እንተኾነ፤ ዋላ ብውሑድ ንምዝካር ዝሕግዙ መገዲታት ግን ፈልዮም ኣቕሚጦም እዮም። ብርግጽ ኩሉ ሰብ እንትድቅስ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ስለዝኣቱ ንኹሉ ሰብ ማዕረ ንከይሰርሑ ይኽእሉ።

ካብ ድቃስና ምስነቓሕና ቀልጢፍና ኣብ ክንዲ ምትሳእ፡ ኣብ መደቀሲና ኾይንና ንሓጺር ግዘ ምሕሳብን ንምዝካር ምፍታንን የድሊ። ምኽንያቱ ንኡሽተይ ነገር እንትዝክር ናብቲ ዋና ሕልሚ ክወስደና ስለዝኽእል።

ቅድሚ ምድቃስና ብበዝሒ ማይ ምስታይ ኣብ ሕልምና ዝረአናዮም ነገራት ንምዝካር ጠቓሚ እዩ። እንተተኻኢሉ ሰለስተ ብርጭቆ ማይ ምስታይ ጠቓሚ እዩ።

ተወሳኺ ዛንታ