ብኣካል ዘይፈልጦ ኣቦ ጓለይ

ሺራን ሊያትን Image copyright Liat Malka
ናይ ምስሊ መግለጺ ሺራን ሊያትን

ኣብ 2013 ጓል 35 ዓመት ዝነበረት መምህር አጸደ ህጻናት ሊያት ማልካ፡ ዕድሚኣ ይኸይድ ስለዘሎ ቀልጢፋ ክትወልድ ከምዘለዋ ተረደአት።

ኮይኑ ግና መናብርታ ክኸውን እትመርጾ ሰብ ኣብ ጥቓኣ ስለዘይነበረ፡ ንእግረ መገዳ ሕልሚ ብህይወት ዘየለ ሰብ ክተግህድ ወሰነት።

ዕድሚኣ ይደፍእ ከምዘሎ ዝተረደአት ሊያት፡ ናይ ወሊድ ዕድሚኣ ከይሓልፋ ስለዝሰገአት፤ ናብ ሓኪም ከይዳ ብዛዕባ ናይ ምውላድ ዕድላ ምርመራ ገይራ። ከምቲ ዝፈረሐቶ ድማ ኣብ ማህጸና ዘሎ እንቋቖሖ እናወሓደ ይኸይድ ከምዘሎን ቀልጢፋ እንተዘይወሊዳ ኣዶ ናይ ምዃን ዕድላ ከምእትስእን ውጽኢት እቲ ምርመራ ሓቢሩላ።

''ሽዑ ንሽዑ ዘለኒ ኩሎም አማራጺታት ተጠቒመ ቀልጢፈ ክወልድ ከምዘለኒ ወሲነ'' እትብል ሊያት፤ ኣብ ገዝኣ ምስ በጽሐት ኣብ ኢንተርነት ብዛዕባ ዘለዉዋ ኣማራጺታት ክትናዲ ጀሚራ።

''እቲ ዝወልዶ ቆልዓ አቡኡ ክፈልጥ ስለዝደሊ፡ ካብ ናይ ለገስቲ ዘርኢ ፍረ ተባዕታይ ክጥቀም ኣይክእልን'' ትብል ሊያት።

ሓደ መዓልቲ ግን ሃንደበት ኣብ 2009 ዝተቐደሐ ቪዲዮ ኣብ ዩትዩብ ረኺባ። ኣብቲ ቪድዮ ቭላድን ጁሊያ ፖዝኒያኒስክን ዝተብሃሉ ሰባኣይን ሰበይትን፡ ናይ ዝሞተ ወዶም ዘርኢ ተባዕታይ ተጠቒማ ክትወልድ እትደለይ ጓል ኣነስተይቲ ከምዝደልዩ ይረአ። እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ደቂ ወዶም ከህልዉዎም እዮም ዝደልዩ።

እንተወሓደ ካብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክርከብ ዝኽእል ቆልዓ ወላዲኡ ዋላ ብህይወት ኣይሃሉ ወዲ መን ምዃኑ ስለዝፍለጥ ነቲ ዕድል እትጥቀመሉ ኩነታት እንተሃልዩ ንምርግጋጽ ንጠበቓ እቶም ሰብ ሓዳር ረኺባቶ። ከም ኣጋጣሚ ድማ እቶም ሰብ ሓዳር ኣለሻ ካብ ዝጅምሩ እኳ ኣርባዕተ ዓመት ሓሊፉዎም እንተነበረ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኣይሰመረሎምን።

ሊያት ምስቶም ወለዲ ንምዝርራብ ባይታ ምስ ኣመቻቸወት፡ ኣብቲ ንፈለማ እዋን ዝተራኸብሉ መዓልቲ፡ ናይ ዝፈትዉዎ ብህይወት ዘየለ ወዶም ባሩች፡ ፎቶታት ሒዞም መጺኦም።

Image copyright Julia Pozniansky
ናይ ምስሊ መግለጺ ባሩች ፖዝኒያንስኪ

ባሩች ወዲ 23 ኣመት እናሃለወ ብሕማም ካንሰር ኣፍ ተጠቒዑ። ነቲ ሕማም ንምሕካም ዝግበር ጨረር 'ኬሞቴራፒ' ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ከጥፍእ ወይ ክቕንሶ ስለዝኽእል፤ ሓካይም ቅድሚ ሕክምና ምጅማሩ ካብ ናይ ባሩች ዘርኢ ተባዕታይ ወሲዶም ኣብ ባንኪ ክቕመጥ ገይሮም። በቲ ሕማም ዝተጠቐዐ ክፍሊ መልሓሱ ክውገድ ተገይሩ። በዚ ድማ ክዛረብ ኣይከኣለን።

''እንተሞይቱ ትኽክለኛ ሰበይቲ ደሊና በቲ ዝገደፎ ዘርኢ ቆልዓ ክወልድ ክንገብር ነጊሩና'' ትብል ጁልያ።

ባሩች ኣብ 25 ዓመቱ፡ ኣብ 2008 እዩ ሞይቱ። ቆልዓ ኣይወለደን፤ ኣይተመርዓወን'ውን ነይሩ።

ኣዲኡ ጁሊያ ድማ ሽዑ ንሽዑ እያ ሓደራ ወዳ ክትፍጽም ላዕልን ታሕትን ምባል ዝጀመረት። ሰበይቲ ጥራሕ እንተይኮነስ፡ ነቲ ዘርኢ ንምጥቃም ካብ ቤት ፍርዲ እስራኤል ፍቓድ ክትረክብ ነይሩዋ።

ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሩዎም ፈተነታት ኣይሰመሩን።

ጁሊያ ኣብ 2013 ንፈለማ እዋን ንሊያት ክትረኽባ እንከላ ''ጽብቕቲ ሰብ ምዃና'' ቀልጢፈ ተረዲአ ትብል።

ሊያት ድማ ፎቶታት ባሩች ምስረኣየት፡ ምስሉ ቀልጢፉ ምስ ውሽጣ ከምዝተወሃደ ትዛረብ።

Image copyright Julia Pozniansky
ናይ ምስሊ መግለጺ ጁሊያ፣ ቭላድን ባሩችን

ሽዑ ንሽዑ ድማ ሊያት፡ እቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ዝሞተን ዘይትፈልጦን ባሩች ኣቦ ውሉዳ ክኸውን ወሲና። ዘርኢ ተባዕታይ ባሩች ክትጥቀም ምስ ወለዱ ተፈራሪማ።

ከይዲ ሕክምና ምስጀመረት ኣብ ፈለማ ኣይተሳኸዐን። ካብ ቀጻሊ ፈተነ ግን ጥንስቲ ከምዝኮነት ተነጊሩዋ።

ኮይኑ ግን ኣብ ፈለማ ዘሐጉስ ዝነበረ ዜና ጸኒሓ ክትሻቐል ገይሩዋ። ''ብሓቂ ሰምቢደ፤ ናይ እማን ዝኸውን ኣይመሰለንን ነይሩ'' ትብል።

''ወለዱ ኣጸቢቐ ኣይፈልጦምን፤ ክልተ ወይ ሰለስተ ግዘ ኢና ተራኺብና'' ትብል።

ወለዲ ሊያት ናብ እስራኤል ብስደት ዝመጹ ተወለድቲ ሞሮኮ እዮም። ወለዲ ባሩች ድማ ተወለድቲ ሩስያ። ክልቲኦም ሰባት ዝተፈላለየ ባህሊ ካብ ዘለዎ ከባቢታት ዝመጹ እዮም። ከመይ ክረዳድኡ ከምዝኽእሉ አዐርዩ ኣጨኒቕዋ።

ብዛዕባ እቲ ጥንሲ፤ ንወላዲታ ነቲ ሓቂ ኣይነገረታን ነይራ።

ሺራ 1 ታሕሳስ 2015፡ ኣቦኣ ምስሞተ ድሕሪ ሸውዓተ ዓመት እያ ተወሊዳ።

''ከምቲ ብሕልመይ ዝረአኹዋ እያ እትመስል'' ትብል ብጽባቐ ጓላ እትግረም ሊያት።

ሊያት ከምዝወለደት ንወለዲ ባሩች፡ ፍላድን ጁሊያን ደዊላ ነጊራቶም።

''ድሕሪ ሞት ወደይ፡ ልበይ ንፈለማ እዋን ምውቃዕ ዝጀመረት መሲሉ ተሰሚዑኒ'' ትብል ጁሊያ።

Image copyright Liat Malka
ናይ ምስሊ መግለጺ ሊያት ንሺራ ምስወለደት

ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛ ተሰቒሉ ዝነበረ ስእሊ ኣቦኣ ብምርኣይ '' ምናልባት ኣብ ቀረባ ኽሓተና፡ ማዕጾ ኳሕኪሑ ክመጽእ ይኸውን'' ኢላትኒ።

ኣነ ድማ ''ኣይመጽእን እዩ'' ኢለያ ትብል።

ሺራ ሐዚ ሰለስተ ዓመት ኮይኑዋ ኣሎ። ሓደ ሓደ ግዜ፡ ኣቦኣ ዘየለ ምዃኑ ከምዘጨንቓ ኣዲኣ ትዛረብ።

Image copyright Liat Malka
ናይ ምስሊ መግለጺ ሺራ ኣብ ታሕሳስ 2018

''ሺራ ኣቦ ከምዘይብላ ትፈልጥ እያ። ግን ድማ ዕብቕትን ተፈታዊትን'' ትብል ሊያም።

Image copyright Julia Pozniansky
ናይ ምስሊ መግለጺ ሺራን ጁሊያን

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ