ጓል ኣንስተይቲ፡ ኣብ ስራሓ ንድሕሪት ዝጎትዋን ክልወጡ ዘለዎምን ጎዳእቲ ልምድታት

ጓልኣንስተይቲ ነጋዲት ብሮኬት ተሓጊዛ እንትትበርር ዘርእይ ምስሊ Image copyright Getty Images

ብብርኪ ዓለም ኣብ ቁጠባዊ ዕድላት ዘሎ ፆታዊ ክፍተት ንምእላይ 202 ዓመት ይወስድ። እዚ፡ ፎረም ቁጠባ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኣመቶ እዩ።

ብርክት ዝበሉ መፅናዕትታት እውን፡ ኣብ ትካላት ንግዲ ማዕረ ተዋፅኦ ፆታ ንክህሉ ሓቢሮም እዮም።

ኣሰልጣኒት ኣመራርሓ ሳሊ ሄልገሰን፡ ደቂ ሄዋን ኣብ ስረሐን ዕውታት ንክኾና ዘኽእሉ መገድታት ሓቢራ ኣላ።

1.ውጽኢታዊ ስራሕትኺ ባዕልኺ ኣፍልጢ

ንስኺ ንዘበርከትክዮ ግደ ወይ ድማ ስራሕ፡ ካልኦት ሰባት ከመስገኑኺ ምፅባይ ዕላማ ኣልቦ ምዃን እዩ፡ ትብል ሄልገሰን።

ገለ ሰባት ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ዓወት ኣይዛረቡን፤ ነዚ ድማ ክልተ ምኽንያታት ኣለዎም።

Image copyright Getty Images

"እቲ ቀዳማይ ነገር፡ 'ፅቡቕ ሰሪሐይ ሰባት ሰለዝፈልጥዎ ምዝራብ ኣየድልን' ዝብል ምኽንያት እዩ" ትብል ሄግለሰን፡ " ፍለጡለይ እንተይለ ድማ ብካልኦት ተፀላኢ ክኸውን እየ፡ ካብ ዝፅላእ ድማ ዘይምዝራብ ይመርፅ" ዝብሉ ከም ምኽንያት ከምዘቐምጡ ትገልፅ።

ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተልዩኪ ድማ፡ ናይ ዕውትነት ኣማራፅታት ንከይህልወኪ ዝገብሩ እዮም ትብል ሄግለሰን።

ስለዚ እዚ ግጉይ ኣተሓሳስባ ብኸመይ ትቕይርዮም?

"ዘለኪ ጥንካረ ኣነፅሪ። ንኣብነት፡ 'ሓለቓይ ኣብዚ ትካል እዚ ዘለኒ ዕዙዝ ግደ ዝፈልጥ ኣይመስለንን፡ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝሰራሕክዎምን ዘዘራረብክዎምን ቀንዲ ሰባት ኣሕፂረ ኢመይል ክልእኸሉ ኣለኒ'"

ትብል ሄግለሰን፡ እዚ መንገዲ ንደቂኣንስትዮ ዕውት ሜላ ምዃኑ ትሕብር።

2. 'እምቢ' ምባል ልመዲ

Image copyright Getty Images

ኣብ ስራሕ ቦታኺ ክትዓብይ እንተድኣ ትደልይ ኮይንኪ 'እምቢ' ምባል ክትመሃሪ ከምዝግባእ፡ ቀንዲ ማዕዳ ሄግለሰን እዩ።

"ንዝተለመንክዮ ኩሉ እሺ እንተድኣ ትብሊ ኮይንኪ፡ ናይ ካልኦት ሰባት ዝነበረ ተሓታትነት ኢኺ ትሽከሚ ዘለኺ። እዚ ንባዕልኺ ኣብ ስግኣት ክትጥሕሊ ዝገብር እዩ፡ "

"ብፍፁም ሰባት ንክጥቀሙልኪ ኣይትፍቀዲ፣ ምእንተ ካልኦት ኢልኺ ግዘኺ ኣይተባኽኒ፤ እምቢ ምባል ተለማመዲ" ብምባል መንገዲ በለፀኛታት ክትዓፅዊ ከምዝግባእ ትምዕድ።

እሞ ነዚ ተግባር እዚ ከመይ ኣቢለ እየ ዝለምዶ ኢልኪ ኣይተጨነቒ። በብቁሩብ ጀምርዮ፡ ንኩሉ ድማ ገደብ ግበርሉ።

"ንበዓልኪ ከምዚ ኢልኪ ቃል እተዊ። 'ሕዚ ብዙሕ ሰሪሐ እየ፣ ካብ ዝቕፅል ወርሒ ሰባት ልዕሊ ዓቕመይ ንክሰርሕ እንተድኣ ሓቲቶምኒ፡ ቅድሚ እሺ ምባለይ፡ ኣጸቢቐ ክሓስበሉ እየ። ክንደየናይ ዝኣክል እየ'ኸ ክሰርሖ ዝኽእል? ብሓቂ ድልየተይ ድዩ?' እዚኦም ኩሎም ተግባራዊ ግበርዮም።

3.ፍጹምነትንናይ ውሳነ ሰብ ምዃንን

Image copyright Getty Images

"ሓደ ዓብይ ፀገም ፍጹምነት፡ ንካልኦት ሰባት ንክሰርሑ ሓላፍነት ንምሃብ ክትፅገም ይገብር። ነዚ ድማ እዩ ሰባት 'ኣይ! ባዕለይ እንተሰራሕኽዎ ይቐልል' " ክብሉ ዝስማዕ ትብል በዓልቲ ሞያ ሳሊ።

ነዚ ናይ ምውሳን ተኽእሎ መንገዲ እንትትሕብር ድማ ከምዚ ትብል።

"ነቲ ሓላፍነት ትህብዮ ሰብ ምረፂ፣ ዕድል ሃብዮም፣ ግን ብልዕሊኦም ኣይትኹኒ፡ የግዳስ ናይ ውሳነ ሰብ ኩኒ" ዝብል ማዕዳ ኣለዋ ሳሊ ሄግለሰን።

መፅናዕትታት ከምዝሕብርዎ፡ ኣብ ትካላት ጓልኣንስተይቲ ኩሉ ግዘ ጌጋ ዘይብላን ትኽክልን ክትኸውን እያ ትደሊ፤ ወዲተባዕታይ ድማ ኣፍልጦ ክረክብን ወሳኒ ክኸውንን እዩ ዝደልይ።

ስለዝኾነ እዚ ኩነታት እንተድኣ ኣሻቒሉኪ ግና፡ ነዚ ብመፅናዕቲ ዝተገለፀ ባህሪ ኣብ ግምት ኣእትዊ።

ሳሊ ሄግለሰን፡ ሓደ ሓደ ግዘ ፍጹምነትካ ብምግዳፍ፡ ናይ ውሳነ ሰብ ምዃን ኣብ ስራሕኪ ንክትመሃሪ ዝሕግዝ ከምዝኾነ ድማ ትገልፅ።

4. ጌጋታትኪ ረስዕዮም

Image copyright Getty Images

መብዛሕትኡ ግዘ ደቂኣንሰትዮ ልዕሊ ወዲ ተባዕታይ ጌጋተን ኣይርስዓን። እዚ ድማ ዝያዳ ንድሕሪት ክጉተታ ዝገብር እዩ ትብል ሳሊ፡ "እዚ ንባዕልኻ ከም ምውቃዕ እዩ"።

"የግዳስ፡ ንባዕልኺ ዕረፍቲ ሃብዮ፡ ሰብ ስለዝኾንኪ ክትሰሓሓቲ ግድን እዩ፡ ስለዚ ንዝፈፀምክዮም ጌጋታት ረስዕዮም" ትብል።

5. ባዕልኺኣታሒትኪ ምርኣይ ደው ኣብሊ

ደቂኣንስትዮ ብተፈጥሮአን ይኹን ብዝጥቀመኦም ቃላት ንባዕለን ከምዘትሕታ እያ ሄግለሰን፡ ትዛረብ። ነዚ ከም ኣብነት ተልዕሎ ድማ፡

ይቕረታ ምሕታት፣ ኣብ ዘየድሊ ምምሕፃን፡ ከም "ሓደ ደቒቓ ክትህበኒ'ዶ ትኽእል?"፣ ዝግበአን እናሃለወ፡ ምስ ሓለፍቲ ደው ንምባል ዘይምድላይን ዝኣመሰሉን ኣብ ደቂኣንስትዮ ዝረኣዩ ዘየድልዩ ልምድታት እዮም።

"ንበዓልኪ ኣብ ኣመራርሓ ንምቕማጥ እንድሕር ትፍትኒ ኣለኺ ድማ፡ ብቕዓትኪ ብተግባር ግለፅዮ" ዝብል ማዕድኣ ትልግስ።