ደቂ ተባዕትዮ ንጽባቐ ብዝገብርዎ ጻዕሪ ምኽንያት ናይ ምውላድ ዕድሎም ይንክይ ተባሂሉ

ክብደት ዘልዕል ሰብኣይ Image copyright Getty Images

ተመራመርቲ፡ ደቂ ተባዕትዮ ሰሓባይ ቅርጺ ሰብነት ንኽህልዎም ዝገብርዎ ጻዕሪ፡ ንተፈጥሮኣዊ ናይ ምውላድ ጸግኦም ከም ዝጻባእ ሓቢሮም።

ንጭዋዳታት ዘደልድሉ ንጥረ-ነገራትን ብርሒ ጸጉሪ ርእሲ ዝከላኸሉ ከኒናትን ምውሳድ፡ ንፍርያምነት [ናይ ምውላድ ጸጋ] ደቂ ተባዕትዮ ይጎድኡ።

ክወልዱ ዝደልዩ መጻምዲ፡ ነቲ ጥንሲ ንምፍጣር ከቢድ ፈተና የጋጥሞም።

"ገለ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ፍርያምነቶም ምርመራ ክገብሩ ይመጽኡ፤ ኩሎም ድማ ገዘፍቲ እዮም" ይብል ዶክተር ጀምስ ሞስማን ካብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን።

"ብጣዕሚ ገዘፍት ነዋሕትን ኮይኖም ክረኣዩ እዮም ዝፍትኑ፤ ይኹን'ምበር ንምውላድ ዘይበቕዑ ኮይኖም ይርከቡ። ብዘይ ዘርኢ ተባዕታይ'ዮም ዝተርፉ" ኢሉ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብዚ ዛዕባ መጽናዕቲ ዝገብሩ ተመራመርቲ ዶክተር ሞስማንን ፐሮፌሰር ፓሲን

'ኣናቦሊክ ስትሮይድስ' ዝበሃል ውሁድ፡ ንናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ቴስተስትሮን ክትክእ፡ ከምኡ'ውን ዕብየት ጭዋዳታት ንምቅልጣፍ ብዝብል ዕላማ ይጥቀሙሉ።

ብፍላይ ኣካላዊ ቅርጾምን ጭዋዳታቶምን ንምህናጽ [ከበድቲ ስፖርት] ዝሰርሑ ሰባት ኣብዚሖም ይወስድዎም።

ዝሓሸ ኣካላዊ ቅርጺ ወኒኖም ጓል ኣንስተይቲ ክማርኹ ብምሕሳብ ናብ ጂም ዝኸዱ ሰባት፡ ብኣንጻሩ ናይ ምውላድ ዕድሎም ክምንምን ከሎ፡ ዝገርም ከም ዝኾነ ሙሁር ዩኒቨርሲቲ ሸፊልድ ፕሮፌሰር ኣላን ፓሲ ይዛረብ።

እቲ ውሁድ ('ኣናቦሊክ ስትሮይድስ')፡ ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝምንጭወሉ ፍረ-ነብሲ ከም ዝተጨናነቐ ዝሕብር ዝተጋገየ መልእኽቲ ናብ 'ፒትዊታሪ' ጽኪ [ኣብ ትሕቲ ሓንጎል ዝርከብ ንዕብየት ዝጸሉ ወይ ዝቆጻጸር ትኪ] ክበጽሕ ይገብር።

ሽዑ እቲ ጽኪ፡ ኤፍ ኤስ ኤች ከምኡ'ውን ኤል ኤች ዝተበሃሉ ሆርሞናት ንኸይፈርዩ ይዓግት። እዞም ሆርሞናት ከኣ ዘርኢ ተባዕታይ ንኽዳሎ ዝገብሩ እዮም።

ብኻልእ ገጽ ከኣ ምብራሕ ጸጉሪ ርእሲ ንምክልኻል ብዝብል ዝውሰድ ከኒና ተመሳሳሊ ዝኾነ ሳዕቤን ከም ዘለዎ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ።

እዞም ከኒናት ካብቲ ረብሕኦም ብተወሳኺ፡ ኣብ ተፈጥሮኣዊ መስርሕ ምርባሕ (ፍርያምነት) ከቢድ ጽዕንቶ የኸትል።

ፕሮፌሰር ፓሲ "ተጠቀምቲ ውሁድ 'ኣናቦሊክ ስትሮይድስ' መኻን ናይ ምዃን ዕድሎም ዝለዓለ እዩ፤ ምናልባት'ውን ክሳብ 90 ሚኢታዊት" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ