ብብዝሒ ናይ ምልክት ቋንቋ ዝዝረበላ ቁሸት

ካታ ኮሎክ ዝዛረቡ ሰባት Image copyright Mark Eveleigh

ቤንግካላ ኣብ ትበሃል ንእሽተይ ቁሸት ኢንዶኖዥያ ዝውለዱ መብዛሕትኦም ሰባት ምስማዕ ኣይኽእሉን። ልዕሊ ሽድሽተ ወለዶ ዘቑፀረ እዚ ኣጋጣሚ፡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ መርገም ዝመፅአ ከምዝኾነ እዮም ዝኣምኑ።

ተመራመርቲ ግና ኣብ ጥዕና ብዘጋጥም ፀገም ዝፍጠርን፡ ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ ከምዝኾነ እዮም ዝገልፁ።

ኣብዛ ቁሸት ዝነብሩ ምስማዕ ዝተስኣኖም (ጽሙማን) ሰባት፡ ካታ ኮሎክ ዝበሃል ምልክት ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ። ካታ ካሎክ ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ዝዛረብዎ ቋንቋ እዩ።

ካብ ዝውለዱ ጀሚሮም ምስማዕ ዘይኽእሉ ነበርቲ እዛ ቁሸት፡ ካብ ካልኦት ምስማዕ ዝኽእሉ ሰባት ዝሐሸ ናብራ እዮም ዝመርሑ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ምስማዕ ዝኽእሉ ነበርቲ እዛ ቁሸት እውን፡ ምልክት ቋንቋ ካታ ኮሎክ ምዝራብ ስለዝኽእሉ እዩ።

ቋንቋ ካታ ኮሎክ፡ ኣብ ቁሸት ቤንግካላ ጥራሕ ዝዝረብ እዩ፤ ንብዙሕ ዘመናት ኣብዛ ቁሸት ዝነብሩ ሰባት ምስማዕ ስለዘይኽእሉ ድማ፡ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ፡ ምስቶም ምስማዕ ዘይኽእሉ ንክረዳድኡ እዚ ቋንቋ ክተመሃሩ ይግደዱ።

ነባሪ እዛ ቁሸት ዝኾነ ዊንሱ፡ መንእሰይ እንከሎ፡ ደሴታት ባሊ ንበፃሕቲ ዓዲ ብምህዋፅን፡ ጥበብ ማርሻል ኣርት ብምርኣይን ህይወት ይመርሕ ነይሩ። ንስራሕ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሎም ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር፡ ምስ ብዙሓት ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ተፋሊጡ እዩ።

መብዛሕትኦም ኣብዚ ከባቢ ዝነብሩ ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት፡ ካብ ብጣዕሚ ምስ ዝቐርብዎም ሰባትን ስድርኦምን ወፃኢ ምስ ብዙሓት ሰባት ኣይዘራራቡን ይብል ዊንሲ። ነዚ ቋንቁኦም ንምምሃር ፃዕሪ ዝገብር ሰብ የለን።

ተወካሊ ጥምረት ምስማዕ ዘይኽእሉ (ፅሙማን) ኢንዶኖዥያ ኬቱት ካንታ፡ ካብ ፈለማ ዘይሰምዑ ኮይኖም ንዝውለዱ ሰባት ካብዚ ቁሸት ዝሐሸ ካልእ ከባቢ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ኢሎም።

ኣብዛ ንእሽተይ ቁሸት ዝነብሩ ምስማዕ ዝኽእሉ ሰባት፡ 'ኢግኔት' ተባሂሎም ዝፅውዑ እንትኾኑ፡ ኣብታ ቁሸት ምስ ዝነብሩ ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት፡ ተሓዋዊሶም እንተውግዑ ምርኣይ ልሙድ እዩ።

Image copyright Mark Eveleigh

ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ሃይማኖት፣ ዕዳጋን መዘናግዒ ቦታን ፅሙማን ኮኑ ምስማዕ ዝኽእሉ ሰባት፡ ሓቢሮም እዮም ዝነብሩ።

ብምልክት ቋንቋ ካታ ሎክ፡ ኩሉ ነገር ብቀሊሉ ንምርዳእ ብዝጥዕም ተገይሩ እዩ ተሰሪሑ። ነዊሕ ንምባል፡ ኢድ ንላዕሊ ብምስቃል፡ ንውሓት ምርኣይ፡ ዓብይ ንምባል ድማ ኢድ ምስፋሕ ዝኣመሰሉ ሜላታት ይጥቀሙ።

ብምኽንያት እዚ ድማ፡ ዝኾነ ነቲ ቋንቋ ዘይኽእል ሰብ እውን እንተኾነ፡ ብቀሊሉ ንክረዳዳእን እቲ ቋንቋ ኣብ ሓፂር ግዘ ምልማድን ይኽእል።

ኣብ ቁሸት ቤንግካላ ምስማዕ ዝኽእሉን ዘይኽእሉን ሰባት ንዝሰርሕዎ ስራሕ መዓረ ክፍሊት እዩ ዝኽፈሎም። ካብታ ቁሸት ናብ ካልእ ከባቢ ከይዶም ስራሕ ዝደልዩ ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ግና፡ ብዙሕ ብድሆ ከምዘጋጥሞም ይግለፅ።

ተወሳኺ ዛንታ