ፌስቡክ፡ ጻሕተርቲ ነገር ዝኾኑ መልእኽታት፡ ፌስቡክ ብኸመይ ከም ዝፈልጦም ንገብር?

ናይ ፌስቡክ መለለዪ ስእሊ Image copyright Getty Images

ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታት፡ ኮነ ኢሎም ወይ'ውን ብጌጋ ዝዝርግሑዎም መረዳእታታት፡ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ቀጥታዊ ዝኾነ ጸቕጢ ወይ መጉዳእቲ ከስዕቡ ይኽእሉ'ዮም።

ኣብ ኢትዮጵያ'ውን ብፌስቡክ ዝዝርግሑ ገለ ሓበሬታታት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ተጠቀምቲ ጉድኣት ከስዕቡ ተራእዮም'ዮም።

ብማሕበራዊ ሚድያታት፡ ብፍላይ ድማ ፌስቡክ ዝዝርግሑ ሓበሬታታት፡ ኣብ ካልኦት ዘሕድሩዎ ጸቕጢ ንምፍታሕ ድሌት እንተድኣሃልዩኩም፡ ዝኾነ ተጠቃሚ ፌስቡክ ዝርእዮም መልእኽታት (Facebook posts) ጉድኣት ከየብጽሑ ከለው፡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንፌስቡክ ክተፍልጡ ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ቀሊል ኣማራጺ እንታይ ይኸውን? ንዝበልኹም. . .

እቶም ጉድኣት ዘብጽሑ መልእኽታት ፌስቡክ እንታይ'ዮም?

ፌስቡክ፡ እዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት ዘለዎም መልእኽታት ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ቀጥታዊ ጉድኣት ከብጽሑ ስለ ዝኽእሉ፡ ኣፍልጡኒ ይብል።

እቶም መልእኽታት ድማ፡ ብጽሑፍ፣ ብተንቀሰቓሲ ምስሊ ወይ ብስእሊ ክኸርቡ ይኽእሉ።

  • ጽልኣት ዝጉስጉሱ፡ ሰባት ብብሄሮም፣ ብሕብሪ ቆርበቶም፣ ብሃይማኖቶም፣ ብጾትኦምን ዘለዎም ኣካላዊ መጉዳእትን ብምፍላይ፡ ሰብኣዊ ክብሮም ኣትሒቱ ዝርእን ዘናሹን ጥቕዓት'ዩ ኢሉ ይገልጾ። በዚ ምኽንያት ፌስቡክ ናይ ጽልኣት ዘረባታት ካብ ገጹ ይኣሊ።
  • ናይ ሐሶት ዜናታት፡ ኾነ ተባሂሉ ፖለቲካዊ ወይ ገንዘባዊ ባህጊ ንምምላእ ዝዝርጋሕ ናይ ሓሶት መረዳእታ'ዩ። ብዙሓት ውልቃዊ ረብሕኦም ንምምላእ ድማ እዞም ናይ ሓሶት መረዳእታታት 'ሓቀኛ መልክዕ' ኣትሒዞም የውጽኡዎም።
  • እዱባት ዘይኮኑ ምስልታትን ስእልታትን፡ ፌስቡክ እዱባት ዘይኮኑ ናይ ዕርቃንን ጾታዊ ርክብን ዘርእዩ ምስሊታትን ስእልታትን ይእግድ'ዩ። ከምዚ ዓይነት መልእኽታት ናብ ቃልዕ ምውጽኦም ምስ ክብርታት ሓደ ሕብረሰተብ ኣይሳነዩን ብዝብል ምኽንያት'ዩ ፌስቡክ እዞም መልእኽታት ናብ ብዙሓት ከይዝርግሑ ዝኽልክል። ብተወሳኺ እቶም ምስልታትን ስእልታትን ኣብ ፍቓድ ዝተሞርኮሰ ርክብ ብዛዕባ ምዃኑ መረጋገጺ ስለ ዘይርከቦም'ዩ።
  • ራዕዲ ዝነዝሑ መልእኽታት፡ ናይ ራዕዲ መጥቃዕቲ ወይ ራዕዲ ዘሞጉሱ፣ ጥቕዓት ክፍጸም ዝዕድሙ፣ ንግዳያት ዘባጭዩ መልእኽታት ፌስቡክ፡ ብቑልጡፍ ክጠፍኡ ይግበር። ፌስቡክ ተጠቀምቲ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎም ሓሳባት ከፍልጡዎ ይሓትት።
  • ጾታዊ ጥቕዓታት ኣብ ፌስቡክ ፍጹም ተቐባልነት የብሎምን።

ስለዚ፡ እዞም መልእኽታት ብኸመይ ፌስቡክ ከም ዝፈልጦም ክግበር ይከኣል?

ቀሊል'ዩ።

Image copyright Facebook

ንኣብነት፡ ኣብዚ ስእሊ ዝርአ መልእኽቲ፡ ትሕዝትኡ ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ጉድኣት ዘብጽሕ'ዩ ንበል።

እዚ መልእኽቲ ፌስቡክ ክፈልጦ'ሞ ክኣልዮ እንተድኣ ደሊና፡ እቲ መልእኽቲ ዝርከበሉ የማናይ ጸግዒ ዝርከቡ ሰለስተ ነጠብጣባት [•••] ንጠውቕ።

እዞም ሰለስተ ነጥቢ፡ ዝርዝር ኣርባዕተ ኣማራጺ የምጽኡልና። ድሕሪኡ፡ እቲ ናይ መወዳእታ መማረጺ፡ ማለት'ውን "ኣብዚ መልእኽቲ ርኢቶ ሃብ" (Give feedback on this post) ዝብል ምምራጽ'ዩ።

Image copyright Facebook

''Give feedback on this post'' እዚ ምስ መረጽኩም፡ ኣብ ላዕሊ ዝርኣይ ዘሎ ካልእ ዓይነት ኣማራጺታት ክመጽኣኩም'ዩ።

እቲ ዝርኣኹሞ ናይ ፌስቡክ ጽሑፍ ናይ ሓሶት ዜና እንተኾይኑ'ሞ ክእለየልኩም እንተ ደሊኹም፡ False news ዝብል ምረጹ። ድሕሪ'ዚ፡ ፌስቡክ እዚ ክፈልጦ ብምግባርኩም ናይ ምስጋና መልእኸቲ ክልእኸልኩም'ዩ።

እዚ መገዲ ብምስዓብ፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ክበጽሑ ዝኽእሉ ኣሉታዊ ጸቕጢታት ምንካይ ይከኣል'ዩ።

ተወሳኺ ዛንታ