ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ፡ ካብ ምትካኽ ንላዕሊ ንገለ ዓይነታት መንሽሮ ከምዘቃልዕ ተገሊጹ

ከሳዕ ሰብኣይ Image copyright Getty Images

ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ፡ ካብ ሽጋራ ምትካኽ ንላዕሊ፡ ንኣርባዕተ ልሙዳት ዓይነታት መንሽሮ (ካንሰር) ናይ ምቅላዕ ተኽእሎ ከምዘለዎ ተገሊጹ።

ማእኸል መጽናዕቲ ካንሰር ዓባይ ብሪጣንያ ከምዘፍለጦ፡ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ንናይ መዓንጣ፣ ኩሊት፣ ማህጸንን ጸላም ከብድን መንሽሮ ናይ ምቅላዕ ተኽእሎኡ ልዕሊ ምትካኽ ሽጋራ እዩ።

ብሚልዮን ዝቑጸሩ ሰባት፡ ብምኽንያት ክብደት ሰብነቶም ንሕማም መንሽሮ ናይ ምቅላዕ ዕድል ከምዘለዎምን፡ ነቲ ሕማም ዝቃልዑ ከሳዓት ምስ መትከኽቲ ክነጻጸሩ እንከለዉ ክልተ ንሓደ ብዝኾነ መጠነ ዝምድና ከምዝበልጽዎም እቲ መጽናዕቲ ይገልጽ።

እንተኾነ ክሰዐን መንሽሮን ዝተዛመዱ ምዃኖም ንምርኣይ፡ እቲ ትካል ዝተጠቐሞ መወዓውዒ (ቢልቦርድ)፡ ከሳዓት ሰባት ክሓፍሩ ዝገብር እዩ ብዝብል ይንቀፍ ኣሎ።

እቲ ትካል ተመሳሳሊ ነቐፉታ ክቐርበሉ፡ ንፈለማ እዋን ኣይኮነን።

እነተኾነ መጽናዕቲ ካንሰር ዓባይ ብሪጣንያ፡ እቲ ጉዳይ ሰባት ብምኽሰዖም ንምውቃስ ኣይኮነን ኢሉ። ምውድዳር ክሰዐን ምትካኽን 'ውን፡ ምትካኽ ይሓይሽ ንምባል ዘይኮነስ፡ ክልቲኦም ሓደጋታት ምዃኖም ንምግላጽ እዩ።

  • መንሽሮ መዓንጣ- ካብ 42000 ሓደሽቲ ረኽሲታት፡ 4800 ብምኽንያት ክሰዐ ዝመጹ ክኾኑ ከለዉ፤ እቶም 2900 ድማ ብምኽንያት ምትካኽ ዝመጹ እዮም።
  • መንሽሮ ኩሊት- ካብ ጠቕላላ 12900 ረኽሲታት፡ እቶም 2900 ብምኽንያት ክሰዐ ዝተፈጠሩ እንትኾን፤ መንቀሊ እቶም 1600 ግን ምትካኽ እዩ።
  • መንሽሮ ጸላም ከብዲ - ካብ ጠቕላላ 5900፡ ናይቶም 13000 መንቀሊ ክሰዐ እንትኾን፤ ናይቶም 1200 ምትካኽ እዩ።
  • መንሽሮ ማህጸን- ካብ ጠቕላላ 7500 ረኽሲታት፡ ክሰዐ መንቀሊ ዓመታዊ 490 ረኽሲታት እንትኾን፤ ምትካኽ ድማ መንቀሊ እቶም 25 እዩ።

ብሓፈሻ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፡ እቲ ቀዳማይ ምክልኻል እናተኽኣለ መንቀሊ ሕማም መንሽሮ ኮይኑ ይቕጽል ዘሎ ጠንቂ፡ ምትካኽ ክኸውን ከሎ፤ ክስዐ ድማ ብኻልኣይ ደረጃ ይስራዕ።

ካብ እዋን ናብ እዋን ቁጽሪ ዘትክኹ እናቐነሰ ዝመጸ ክኸውን ከሎ፡ ክሰዐ ግን ይውስኽ እዩ ዘሎ።

ሲሶ ብሪጣንያውያን ከሳዓት እዮም።

ዋላ'ኳ ኣብ መንጎ ክሰዐን ሕማም መንሽሮን ንጹር ዝኾነ ዝምድና እንተሃለወ፡ እቲ ነዚ ከስዕብ ዝኸኣለ ስነ ሂወታዊ ከይዲ ግን ክሳብ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተፈለጠን።

ዋህዮታት ስብሒ፡ ኣብ ሰብነትና ዋህዮታት ብተደጋጋሚ ክባዝሑ ዝገብሩ ትርፊ ሆርሞናት የመንጭዉ። እዚ ድማ ንመንሽሮ ዘቃልዑ ዋህዮታት'ውን ናይ ምፍጣር ዕድል ሓፍ ክብል ዝገብር እዩ።

ከሳዕ ሰብ፡ መንሽሮ ይሕዞ ማለት ዘይኮነስ፡ ተቓላዕነቱ ይውስኽ ማለት እዩ። እዚ ድማ፡ ሰብ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ከህልዎ እንከሎን፡ ከምኡ ኢሉ ንነዊሕ እዋን ምስ ዝጸንሕን ንመንሽሮ ናይ ምቅላዕ ሓደግኡ ይውስኽ።

ከም ሓበሬታ መጽናዕቲ መንሽሮ ዓባይ ብሪጣንያ፡ መንሽሮ ጡብ፣ ፍሕኛ፣ ማህጸንን ከብድን ሓዊሱ፤ ክሰዐ ን13 ዓይነታት መንሽሮ መንቀሊ እዩ።

ዋላኳ ቆልዑ'ውን ግቡእ መጠን ርጉዲ ክህልዎም ዝግባእ እንተኾነ፤ እቲ ተዛምዶ ክሰዐን መንሽሮን ዝተራእየ ኣብ ዓበይቲ ሰባት ጥራሕ እዩ።

በዓልቲ ሞያ ምክልኻል ካንሰር ፕሮፌሰር ሊንዳ ባውድ፡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘሎ ጸገም ክሰዐ ንምቕናስ፡ መንግስቲ ብዕቱብ ክሰርሕ ኣለዎ ትብል።

መንግስቲ፡ ንጥዕና ዝጻብኡ መግቢታትን መስተታትን ኣብ ምኽልካል ድኽመት ከምዘለዎ፡ ሕክምናዊ ማሕበር ብሪጣንያ ይገልጽ።

ተወሳኺ ዛንታ